Slider

Slider

חדשות

חינוך סביבתי

חינוך סביבתי

באיגוד ערים אנו פועלים רבות על מנת לקדם את המטרה שהיא הגברת המודעות לנושאים הסביבתיים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות הנמצאות בשטח האיגוד, בתי ספר, גני ילדים,

תכנון ורישוי עסק

תכנון ורישוי עסק

המדיניות הסביבתית של איגוד ערים מתמקדת בצמצום ההשפעות השליליות של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע תוך הפחתת הפגיעה בסביבה ופיתוח מתחשב בה

תצוגות דינאמיות

תצוגות דינאמיות

מערך ניטור אוויר מונה 18 תחנות ניטור , לפיקוח על זיהום אוויר הנפלט מתחנת הכוח. האיגוד מפקח בתחום
שיפוטו על תחנות הכוח אורות רבין,חגית וקיסריה בתחנות נמדדים גופרית דו חמצנית

מערך ניטור-גרף מזהמים יממתי
מערך ניטור-שושנת רוח

תרשים גרפי המראה את כיווני רוחות ביחס למהירות בעלת חלוקה ל-16 ערוצים .כולל זמינות המידע מכל ערוץ
השושנה מייצגת נתונים בזמן אמת מתחנות הניטור,

תצוגה יממתית-נוכחי
מערך ניטור תצוגה דינאמית
אורות רבין/חגית פיקוח ובקרה
Slider

תעשיות פיקוח ובקרה
מאגר מגוון מינים

מכיל כ – 750 מינים ממרחב האיגוד, אשר צולם ע"י תלמידי בתי הספר מ – 6 רשויות החברות באיגוד

ניטור מפגעים GIS

ממשק אינטרנטי דינאמי מבוסס מפה, המנגיש לתושבים את כלל הפעולות שנעשות מצד האיגוד בתחומי איכות הסביבה השונים

מפגע המפחמות
גז טבעי בישראל
Slider

שינוי גודל גופנים