אגף תעשיות

מנהלת האגף: אלה רבין, ella@igudhadera.co.il , 04-6123409

אגף תעשיה ותשתיות

רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומ"ס: יונת אלקלעי, yonat@igudhadera.co.il, 04-6123403

רכזת שפכי תעשייה ומכוני טיהור: דניאלה אברמוב, daniela@igudhadera.co.il, 073-2393461

רכז רישוי עסקים: חגי טל, hagay@igudhadera.co.il, 04-6123402

בשטח האיגוד קיימות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל זיהום.

אגף תעשיה ותשתיות באיגוד בוחן את מגוון ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב ומוביל אותם לאסדרה סביבתית. האגף עוסק בבקרה ומניעה של פליטות מזהמים לאוויר, טיפול

בשפכים, מניעת זיהומי קרקע, טיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש ,קרינה ואסבסט.

בשטח האיגוד פועלים יותר מאלף בתי עסק או מפעלים הדורשים התייחסות סביבתית. לצורך כך

נדרש האיגוד להכיר ולהתייחס למגוון רחב מאוד של פעילויות החל ממוסכים קטנים, ועד למתקני

טיהור שפכים, תחנות כוח ואסדת הגז הטבעי.

אגף תעשיה ותשתיות באיגוד מלווה תעשיות ופיתוח תשתיות החל ממתן חוות דעת מקצועית בשלבי התוכניות וההיתרים, דרך מתן תנאים ברישיון העסק ועד לפיקוח לעמידה בתנאים וההנחיות.

האגף הינו אינטגרטור המקשר בין הרשויות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, תאגידי המים, רשות המים, חברות כלכליות, משרדי ייעוץ ותכנון, עמותות ופעילים סביבתיים, מכוני מחקר וגורמים נוספים.

הקו המנחה על פיו פועל האגף הינו מזעור ההשפעות הסביבתיות מפעילות תעשייתית לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי הרשויות החברות באיגוד.

הצוות המקצועי של האגף פועל מתוקף חוקי עזר של האיגוד וזאת בנוסף לחקיקה ותקינה ברמה הארצית:

 • חוק עזר לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון כרמל( )הזרמת שפכי תעשייה –

למערכת הביוב(, התשנ"ו – 1996 .

 • חוק עזר לאיגוד ערים לאיכות הסביבה ) תחנת הכח חדרה ) ( אגרת ניטור זיהום אוויר(,

התשמ " ז – 1988

אוויר

איכות אוויר מתעשייה, חומרים מסוכנים ואסבסט

האיגוד מלווה את הרשויות בפיקוח על מקורות זיהום אויר הנפלטים מתשתיות, מפעלים ועסקים שונים כגון מפעלים השורפים דלקים להפקת קיטור ואנרגיה, מפעלים המשתמשים בממסים אורגנים וחומרים נדיפים בתהליך הייצור ומחצבות. ניתן לחלק את פליטת המזהמים לאוויר מהתעשייה לשני סוגים עיקריים:

"פליטות מוקדיות" המתועלות לסביבה דרך ארובות וניתן להעריך במדויק את ההרכב הכמותי והאיכותי של המזהמים הנפלטים. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים אל ריכוז הפליטה שנקבע ספציפית בהתאם לתהליך ולמזהם ונקבע לכל עסק בתנאי רישיון העסק או בהיתר הפליטה.

"פליטות בלתי מוקדיות" שנוצרת מפליטה של חומרים נדיפים או חלקיקי אבק

אל הסביבה כאשר אין וודאות מוחלטת לגבי המיקום המדויק של מקור הפליטה, אך ניתן להעריך

את הכמות הנפלטת. במקרה זה משווים את הריכוזים הנמדדים בסביבה לתקני סביבה ע"פ

תקנות אוויר נקי. יש לציין כי הריכוזים הנמדדים בסביבה מושפעים מגורמים נוספים כגון: תנאי מזג האוויר, תחבורה ושריפות יער.

היתרי רעלים לחומרים מסוכנים

היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק המחזיק ברעלים מעל הכמות הקבועה

בחוק החומרים המסוכנים. חוות הדעת המועברת למשרד להגנת הסביבה כוללת את ממצאי

הביקורת) אחסון חומ"ס במאצרות, שילוט מתאים, אחזקת דפי מידע של החומרים המסוכנים,

אחזקת אמצעים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים ועוד (וכן המלצה לחידוש ההיתר בתנאים

נלווים להיתר הרעלים.

אסבסט

לעובדי האיגוד ישנה הסמכה ורישיון כסוקרי אסבסט. בעל רישיון סוקר אסבסט רשאי לתת חוות

דעת לרשות המקומית על מצב אסבסט בנכס ולהמליץ לרשות על אופן הטיפול באסבסט. חוות

הדעת ניתנת על פי הזמנת בעל המבנה או הרשות המקומית.

שפכי תעשייה ומכוני טיהור

האגף מטפל בתחום שפכי תעשייה ומכוני הטיהור ומבצע פיקוח על שפכי התעשייה במרחב האיגוד באופן הבא:

א. ליווי המועצות האזוריות ואחריות על תוכנית הניטור לשפכי תעשייה ויישום כללי תאגיד מים וביוב ע"פ דרישת התאגיד.

ב. פיקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד*

ג. בחינת תהליך באירועי כשל במכוני טיהור השפכים, באמצעות איתור מקור הזרמת השפכים החריגים/אסורים ואכיפה בזמן אמת. בנוסף, התייחסויות ואכיפה של גלישה/הזרמת שפכים למרחבים הסביבתיים.

ד. כתיבת חוות דעת מקצועיות בנושא תכנון ובניית מכוני טיהור שפכים חדשים או הרחבתם תוך התייחסות להיבטים טכנולוגיים ואפיון איכות השפכים המוזרמים.

*תחת הקטגוריה של החוק עזר נבדקים העסקים ותעשיות ברשויות המזרימות למט"ש חדרה

ולא פועלות תחת תאגיד מים וביוב או שייכות למועצה אזורית: פרדס חנה-כרכור, בנימינה-

גבעת עדה, אור עקיבא ואזור תעשייה קיסריה.

חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד הוחל משנת 1996, מנגנון לגביית אגרות בגין הפיקוח

אושר לראשונה ב 2011- ומתחדש אחת לשנתיים בכפוף לאישור רשות המים.

רישוי עסקים

איגוד ערים שרון – כרמל הינו גורם הסביבתי המוסמך להעביר תנאים ברישיון עסק לרשויות המקומיות בנושא איכות הסביבה. ככלל, בתהליך רישוי העסקים ע"י גורם סביבתי מתקיימת אבחנה בין 3 קטגוריות המחולקות לפי הסיווג הבא A/B/C :

 • A מייצגת תעשייה כבדה, בעלת פוטנציאל זיהום סביבתי גבוהה המאופיינת בתהליכים מורכבים.
 • B מייצגת תעשייה בינונית, בעלת פוטנציאל זיהום סביבתי גבוהה.
 • C בתי עסק קטנים עד בינוניים.

המשרד להגנת הסביבה הינו הגורם המוסמך למתן/חידוש רישוי עסק לתעשיות A ו B. איגוד ערים שרון כרמל מוסמך למתן/חידוש/פיקוח על תנאים ברישיונות עסק לעסקי C. מתודולוגיית הטיפול בתחום רישוי העסקים בנויה באופן הבא:

 1. הוצאת סיורי ביקורת ופיקוח לצורכי מתן/חידוש ועמידה בתנאי רישיונות עסקי C.
 2. ליווי העסקים החדשים והישנים בהסדרה סביבתית.
 3. ליווי ושת"פ עם המשרד להגנת הסביבה בסיורי פיקוח למפעלים A וB .

קווים מנחים בתוכנית עבודה וביצוע תיעדוף:

 • עסקים בעלי פוטנציאל לזיהום סביבתי.
 • הסדרת מתן/סירוב תנאים ברישיון עסק לעסקים אשר קיבלו "תנאים מוקדמים".
 • בדיקת סטאטוס התקדמות לעסקים הנושאים היתרים זמניים.
סד"פ הליך מהות
1 איסוף ובחינת מידע לפני כל סיור יבחן מידע רלוונטי לגבי העסק הנבדק לרבות התייעצות עם גורמים שונים באיגוד או מחוצה לו
2 סיור פיקוח עריכת סיור פיקוח בעסק בתיאום מראש. מילוי צ'ק ליסט, מגובה באסמכתאות (מסמכים ותמונות).
3 הפקת דו"ח סיור פיקוח בסמיכות למועד הסיור יונפק דוח סיור פיקוח עמידה בתנאי רישוי העסק הכולל; רקע, ציון הליקויים ואסמכתאות רלוונטיות.

*תבחן אפשרות לתיאום מול בעל העסק להצגת פעולות מתקנות ע"פ לוח זמנים ואבני דרך מוגדרים.

4 תיקון ליקויים יקבע סיור נוסף בתיאום מראש עם נציג העסק לבחינת תיקון הליקויים בהתאם לדו"ח סיור הפיקוח.
5 אי עמידה בתנאים במידה והעסק לא ביצע פעולות מתקנות בהתאם לדוח סיור הפיקוח ובתיאום מול הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה.

יבחנו הצעדים הבאים:

 1. הארכת מועד תיקון הליקויים.
 2. הוצאת מכתב התראה ושימוע , עם ציון ההשלכות הנגזרות באי מתן מענה ראוי מצד בעל העסק ואי עמידה בתנאים.
6 בירור יוזמן בעל העסק לבירור בשיתוף הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה טרם נקיטת אמצעי אכיפה.
7 חוות דעת סופית בהתאם לממצאים שיקבעו בשימוע תמשך האכיפה מול העסק .
 • מעקב/ליווי אחר עסקים בהם קיימת אי עמידה באיכות השפכים במסגרת כללי תאגיד מים וביוב/ חוק העזר.

 

שינוי גודל גופנים