n

 

                 מועצת  חריש אכיפה  סביבתית

harish_icon

igud_logo

גלרית תמונות

 • harish2
 • harish
 • harish_04


טיפול במפגעים-לפני ואחרי

רקע:

 מועצת חריש נמצאת בתנופת בנייה הגדולה ביותר בישראל להקמת "חריש החדשה". בשטחי המועצה קמים כ39 מתחמי בניה במקביל ע"י 39 יזמים שונים. חריש החדשה  מוקמת סביב היישוב הקיים המונה כ-1300 תושבים בלבד. חריש החדשה תכפיל פי- 15 את מספר תושבים במועצה. תנופת הבנייה המאסיבית אמנם מבורכת אך בצידה גורמת למפגעים סביבתיים. המפגע העיקרי מתהליך הבניה המואץ הינו אבק  הנישא לאזור המגורים של התושבים הוותיקים. בעקבות תלונות התושבים, הממונה על המחוז –מר יוסף משלב, דרש מאיגוד ערים לשמירת איכה"ס (שרון-כרמל) למנות מפקח סביבתי על מועצת חריש. הפיקוח החל בפועל ב-02.08.15.המפקח נמצא בהליך הסמכה ועל כן נעזר בסמכויות של המשטרה הירוקה ורכז האכיפה באיגוד למתן דוחות. הפיקוח מתבצע על בסיס סיורים יומיים.

מועצת חריש נמצאת בתנופת בנייה הגדולה ביותר בישראל להקמת "חריש החדשה". בשטחי המועצה קמים כ39 מתחמי בניה במקביל ע"י 39 יזמים שונים. חריש החדשה  מוקמת סביב היישוב הקיים המונה כ-1300 תושבים בלבד. חריש החדשה תכפיל פי- 15 את מספר תושבים במועצה. תנופת הבנייה המאסיבית אמנם מבורכת אך בצידה גורמת למפגעים סביבתיים. המפגע העיקרי מתהליך הבניה המואץ הינו אבק  הנישא לאזור המגורים של התושבים הוותיקים. בעקבות תלונות התושבים, הממונה על המחוז –מר יוסף משלב, דרש מאיגוד ערים לשמירת איכה"ס (שרון-כרמל) למנות מפקח סביבתי על מועצת חריש. הפיקוח החל בפועל ב-02.08.15.המפקח נמצא בהליך הסמכה ועל כן נעזר בסמכויות של המשטרה הירוקה ורכז האכיפה באיגוד למתן דוחות. הפיקוח מתבצע על בסיס סיורים יומיים.

קישור לאתר אינטרנט של מועצת חריש
 מטרות הפיקוח:
 1.  יצירת יחסי עבודה עם הקבלנים והיזמים בשטח לצורך הכרות עם יכולות האיגוד ושת"פ להסדרה סביבתית.
 2. צמצום ומניעת במפגעי האבק הנוצרים ממגרסות חומרי הבניין וכן מתנועת המשאיות בדרכי גישה לא סלולות.
 3. מניעת השלכת פסולת בשטחי ציבור.
 4. פיקוח על ביצוע פעילות הבנייה בגבולות הבניה.
 1. צמצום המפגעים הסביבתיים הנגרמים בעקבות הפעילות הענפה בבניית חריש.

תמונה1.פסולת בשטח ציבורי לפני

harish_02

תמונה2.פינוי פסולת בשטח ציבורי תהליך הניקוי

harish_01

 

ממצאים :
 1. בוצע מעקב אחר משאיות שמכילות פסולת בניין , אותר אחסון פסולת בשטח ציבורי שיועד לאחסנת עודפי עפר הועבר לטיפול המשטרה הירוקה למתן ברירת משפט.
 2. בקשה להצגת אישורי הטמנת פסולת ע"י קבלנים.
 3. לאחר מעקב לאורך זמן לא מתבצעת הרטבת הדרכים כנדרש ,האחריות להרטבה הועברה ממשרד הבינוי לרשות המקומית בפועל הנושא אינו מטופל עקב העדר נוכחותו של ראש אגף שפע .
 4. קבלני המגרסות אינם מחזיקים ברישיון עסק למגרסות הנושא נבדק מול הרשויות ,הרשויות לא סיפקו רישיונות עסק לבעלי המגרסות .
 5.  נצפתה מגרסה שנתפסה ללא הרטבה באופן חוזר נשנה , עוקבה עבודתה עד להסדרת ההרטבה

קבלן מגרסה  קיבל קנס ע"ס 750 ₪. (מצ"ב קנס לקבלן המגרסה).

תמונה3.מגרסה שעובדת ללא הרטבה .

תמונה4.מגרסה בשטח לאחר הרטבה.

harish_03

harish_04