שמירה על סביבה בריאה ומקיימת לכלל תושבי האזור, הנבדלים אלו מאלו בדרך התיישבותם, דתם, מוצאם ומעמדם הכלכלי-חברתי.

קידום המחויבות הסביבתית בדרכים מקצועיות, באמינות, בהתאם לחוק ובמסירות לתושבים ולרשויות המקומיות פעילות האיגוד תתבסס על ניתוח  מקצועי הוגן ושיטתי של ממצאי ניטור האוויר והשפכים, ככלי לקידום פיתוח בר-קיימא

האיגוד יפעל בשיתוף פעולה ובשקיפות עם הגורמים הנבחרים והמקצועיים ברשויות המקומיות החברות בו בכדי לאפשר אורח חיים מיטבי לתושבים ותכנון ארוך טווח השומר על ערכי הסביבה

הטמעת ערכים סביבתיים בקהילה באמצעות חינוך והסברה, במטרה להוביל לשינוי באורחות החיים

מניעת מפגעים סביבתיים באמצעות פיקוח ואכיפה

הרחבת הידע והכלים המקצועיים ושאיפה מתמדת לרכישת מיומנויות ולהטמעת חידושים טכנולוגיים