Blog

פיקוח תחנות כח

orot
orot_coal_ship
orot_coal_masoh
orot_coal
orot_dud

תהליך ייצור חשמל

iec_how_s

אתר תחנת הכוח אורות רבין בחדרה

ראשית עידן הפחם

על מפת מערך ייצור החשמל בישראל של ראשית שנות ה-2000, בולט אתר "אורות רבין" בחדרה, בהיותו אחד משני אתרי הייצור הגדולים ביותר במדינה. הגן המקיף את האתר, אורות התחנות המנצנצים בחשיכה ושלוש הארובות הגבוהות הפכו כבר לחלק מתבנית הנוף המוכרת, לחולפים ביעף בכביש המהיר חיפה – תל-אביב.

לצד תחנות-הכוח הוותיקות בחיפה, בתל-אביב ובאשדוד, המופעלות במזוט – סימנה הקמתה של התחנה הפחמית הראשונה בחדרה (הנקראת "מאור-דוד", על שמו של מי שהיה יו"ר דירקטוריון החברה, דוד שיפמן ז"ל), בראשית שנות השמונים, את תחילת "עידן הפחם". המעבר לשימוש בפחם כחומר דלק ראשי לייצור חשמל בישראל, הוכיח את עצמו בהיותו ידידותי לסביבה, זמין וזול.

שפכים

שפכים ביתיים מהווים כ- 80% ממי הצריכה. מלבד חומרים אורגניים, אנאורגניים ומרחפים עלולים השפכים הביתיים להכיל גורמי מחלות שונים.

שפכים תעשייתיים מוגדרים כשפכים הנפלטים מתהליכי ייצור שונים, הרכבם וכמותם שונה מתעשייה לתעשייה. שפכים תעשייתיים באופן כללי מהווים סכנה לצנרת במערכות הובלה ובמערכות הטיהור. כדי להתאימם לרמת שפכים סבירה נדרש טיפול מוקדם במקור.

פיקוח תעשיות

taasiot_01
taasככiot_02

אגף תעשיות ותשתיות

מנהלת האגף: גלוריה אפרתי

מספר טלפון: 04-6123405

כתובת דוא"ל: gloria@igudhadera.co.il

מטרתו של אגף התעשיות והתשתיות הינה לבקר ולהסדיר את כלל התעשייה הנמצאת בשטח האיגוד בהיבטי איכות אוויר, שפכים, זיהום קרקעות וחומרים מסוכנים, וזאת ע"פ החוקים והתקנות המופעלים על התעשייה.

מעבדה כימית

המעבדה לכימיה אנליטית

אחד התחומים העיקריים בהם מטפל האיגוד הוא הפיקוח על שפכי תעשיות ומתקני טיפול בשפכים. פעילות זו מתבצעת מכוח חוק העזר לשפכי תעשיות איגוד ערים חדרה, והאצלת סמכות של נציב המים, עפ"י חוק המים.

שינוי גודל גופנים