BTEX

הסבר לגבי תרכובות אורגניות נדיפות BTEX:

תרכובות אורגניות נדיפות הינן מזהמי אוויר בעלי השפעה מזיקה ביותר במספר מישורים:
בחלקן הן ידועות כמסרטנים וודאיים, הן מעורבות בתגובות הפוטוכימיות שיוצרות מזהמים שניוניים כדוגמת האוזון ותוצרי חמצון נוספים, בעלי השפעות שליליות על הבריאות, הרכוש והצמחייה. בנוסף, הן גורמות למטרדי ריח.

החומרים בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן  הידועים גם  כ BTEX  ((Benzene; TolueneEthylbenzene; and o-, m-, and p-Xylenes משתייכים לחומרים אורגנים נדיפים, מבנה מולקולרי סכמטי מוצג בתמונה. BTEX הם תרכובות ארומטיות בעלות טבעת בנזן במבנה המולקולרי שלהם.

חומרים אלה מופיעים באופן טבעי בנפט גולמי,  גז הטבעי, ובקונדנסאט המופרד מהגז הטבעי. חומרים אלה עשויים להיפלט לאוויר מתהליכי הפקת מוצרי נפט וגז טבעי, אחסון ושינוע דלקים וגז טבעי, מתחנות דלק, פליטות כלי רכב וכלי טייס, עשן סיגריות, שימוש בצבעים, דבקים, ועוד. על כן, בתי זיקוק לנפט, אסדות הפקת גז טבעי, כלי רכב בעיקר רכב בנזין, אחסון דלקים, ותדלוק רכבים בתחנות דלק, שימוש בצבעים, דבקים, מדללים, עישון, וכו’, מהווים מקורות אפשריים לפליטות מזהמים אלו.

בנזן, טולואן ומספר נוסף של חומרים אורגנים ארומטיים, כלולים ברשימת 189 החומרים המוגדרים מסוכנים (hazardous air pollutants) על ידי ה- USEPA , הסוכנות להגנה על הסביבה בארה”ב, ופליטתם מוגבלת ומבוקרת. מבין חומרים אלה, בנזן הוכרז כמסרטן וודאי לבני אדם ע”י ארגון הבריאות העולמית, World Health Organization (WHO). להלן ערכי הסביבה למזהמים בנזן וטולואן, עפ”י תקנות אוויר נקי-ערכי איכות אוויר:

מזהם

ערך סביבה, חל”ב

ממוצע לפרק זמן

בנזן   (C6H6 )

1.2

יממתי

0.4

שנתי

טולואן (C7H9)

1,000

יממתי

80

שנתי

לחומרים האחרים נקבעו ערכי יחוס בריאותיים בלבד.

 

 

בקיץ 2019 האיגוד החל לנטר מדידות רקע של המזהמים הנ”ל טרם הפעלת אסדת לוויתן,  באמצעות מדי ניטור BTEX רציפים בשלוש תחנות הניטור: מעיין צבי (זיכרון יעקב), קיבוץ נחשולים וקיסריה.

 

מכשירי ה-BTEX אותם מפעיל האיגוד הינם מסוג GC, גז כרומטוגרף, עם גלאי מסוג FID (Flame Ionization Detector

תמונה: מבנה סכימטי של חומרי BTEX