Category Archives: דף הבית

פיקוח תחנות כח

orot
orot_coal_ship
orot_coal_masoh
orot_coal
orot_dud

תהליך ייצור חשמל

iec_how_s

אתר תחנת הכוח אורות רבין בחדרה

ראשית עידן הפחם

על מפת מערך ייצור החשמל בישראל של ראשית שנות ה-2000, בולט אתר "אורות רבין" בחדרה, בהיותו אחד משני אתרי הייצור הגדולים ביותר במדינה. הגן המקיף את האתר, אורות התחנות המנצנצים בחשיכה ושלוש הארובות הגבוהות הפכו כבר לחלק מתבנית הנוף המוכרת, לחולפים ביעף בכביש המהיר חיפה – תל-אביב.

לצד תחנות-הכוח הוותיקות בחיפה, בתל-אביב ובאשדוד, המופעלות במזוט – סימנה הקמתה של התחנה הפחמית הראשונה בחדרה (הנקראת "מאור-דוד", על שמו של מי שהיה יו"ר דירקטוריון החברה, דוד שיפמן ז"ל), בראשית שנות השמונים, את תחילת "עידן הפחם". המעבר לשימוש בפחם כחומר דלק ראשי לייצור חשמל בישראל, הוכיח את עצמו בהיותו ידידותי לסביבה, זמין וזול.

שפכים

שפכים ביתיים מהווים כ- 80% ממי הצריכה. מלבד חומרים אורגניים, אנאורגניים ומרחפים עלולים השפכים הביתיים להכיל גורמי מחלות שונים.

שפכים תעשייתיים מוגדרים כשפכים הנפלטים מתהליכי ייצור שונים, הרכבם וכמותם שונה מתעשייה לתעשייה. שפכים תעשייתיים באופן כללי מהווים סכנה לצנרת במערכות הובלה ובמערכות הטיהור. כדי להתאימם לרמת שפכים סבירה נדרש טיפול מוקדם במקור.

מעבדה כימית

המעבדה לכימיה אנליטית

אחד התחומים העיקריים בהם מטפל האיגוד הוא הפיקוח על שפכי תעשיות ומתקני טיפול בשפכים. פעילות זו מתבצעת מכוח חוק העזר לשפכי תעשיות איגוד ערים חדרה, והאצלת סמכות של נציב המים, עפ"י חוק המים.

מערך ניטור אוויר

  • orot_rabin
  • עמיקם

מערך ניטור אוויר
בשנת 1979 הוחלט על הקמת מערך של 12 תחנות ניטור אוויר ברשות האיגוד, לפיקוח על זיהום אוויר הנפלט מתחנת הכוח. עם השנים, נוספו תחנות ניטור, ושונה מיקומן של תחנות קיימות. האיגוד מפקח בתחום שיפוטו על תחנת הכוח אורות רבין, תחנת הכוח חגית ותחנת הכוח קיסריה.

שינוי גודל גופנים