נתוני ניטור מתוקפים חודש דצמבר
 

הנתונים המוצגים הינם תוצאות מדידה בתחנת הניטור הממוקמת בשטח המתקן.