IMG-20131020-WA0002
18112013380

חינוך לקיימות

אנו עובדים, לומדים וחיים בעולם המתפתח ללא הפסק. החיים המודרניים גובים את מחירם לא מעט על חשבון הסביבה . אנחנו חייבים ללמוד לקיים יחסי גומלין עם הסביבה כדי שלדורות הבאים יוותר משהו.
איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל פועל בכדי לקדם מודעות, חשיבה, חדשנות סביבתית, ערכי קיימות ופיתוח התנהגות תומכת סביבה בקרב תלמידים ותושבים ברשויות המקומיות של האיגוד.

 

תחומי הפעילות המרכזיים הינם:

·       ליווי וסיוע מקצועי בהגשת קולות קוראים מטעם המשרד להגנת הסביבה לקיום פעילויות להטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך ובקהילה ברשויות מקומיות.
באמצעות קולות קוראים אלו, דואג האיגוד כי כל הרשויות החברות בו ייזמו ויתפעלו יוזמות סביבתיות לטובת הקהילה והתלמידים.

 

·       ליווי מקצועי של בתי הספר בתהליך ההסמכה כמוסדות חינוך ירוקים.

 

·       הרצאות וסדנאות בקרב החינוך הפורמאלי (חדרי מורים, מועצות תלמידים...) והבלתי פורמאלי (פורום פעילים, תנועות נוער, ועדי שכונות...) בכל נושאי איכות הסביבה בהם עוסק האיגוד.

 

·       קידום בתי ספר וגני ילדים להשתתפות בתוכנית המשולבת לחינוך וקיימות.

  

hinuch_k