חופש המידע – נתונים סביבתיים :

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים.

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, איזה סוגי מידע יש חובה או רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

 

הממונה על חוק חופש המידע באיגוד:  הגב'  אורלי מולה, כתובת דוא"ל: orly@igudhadera.co.il

pdf_icon
הורדת קבצי מסוג PDF

מים ושפכים

קישור

חוק עזר לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל) (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב), התשנ"ו-1996

הורדה

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), תשע"א-2010

הורדה

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד -2014

הורדה

תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010

הורדה

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד- 2004

הורדה

איכות אוויר

קישור

חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה — חובות דיווח ומרשם), התשע"ב—2012

הורדה

חומרים מסוכנים

קישור

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

הורדה

תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996

הורדה

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990

הורדה

תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993

הורדה

רעש

קישור

תקנות למניעת מפגעי" (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990

הורדה

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000

הורדה

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992

הורדה

תכנון ובנייה

קישור

 חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

הורדה

תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003

הורדה

שינוי גודל גופנים