שפכים

shfachim_01
shfachim_02
shfachim_03

מרכזת תחום שפכי תעשייה ומכוני טיהור – קרן בן דוד מלאכי

טלפון: 04-6123404

כתובת דוא"ל:  keren@igudhadera.co.il

רכזת שפכי תעשייה – מאיה וינשטיין

טלפון: 04-6123404

כתובת דוא"ל:  maya@igudhadera.co.il

שפכים ביתיים מהווים כ- 80% ממי הצריכה. מלבד חומרים אורגניים, אנאורגניים ומרחפים עלולים השפכים הביתיים להכיל גורמי מחלות  שונים.

שפכים תעשייתיים מוגדרים כשפכים הנפלטים מתהליכי ייצור שונים, הרכבם וכמותם שונה מתעשייה לתעשייה. שפכים תעשייתיים באופן כללי מהווים סכנה לצנרת במערכות הובלה ובמערכות הטיהור. כדי להתאימם לרמת שפכים סבירה נדרש טיפול מוקדם במקור.

הפעילות בתחום השפכים באיגוד מתחלקת לשניים:

ליווי מכוני טיהור שפכים וליווי הרשויות בפיקוח על שפכי תעשייה.

ליווי הרשויות בפיקוח על שפכי תעשייה-

הפעילות השוטפת של האיגוד עיקרה סביב שני חוקים: חוק העזר לאיגוד ערים למשירת איכות הסביבה (שרון-כרמל) (הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב), התשנ"ו-1996 וכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014.

חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד בעל תוקף משנת 1996 ונוסד במטרה להסדיר את הזרמת שפכי התעשייה למכון הטיהור האזורי חדרה ביישובים אשר אינם משויכים לתאגיד מים.

בשנת 2011 תוקן החוק והתווסף לו מנגנון לגביית אגרות בגין הפיקוח ,הדיגום ובדיקות המעבדה.

הרשויות הכלולות בחוק עזר זה הינן: פרדס חנה-כרכור, בנימינה-גבעת עדה, אור עקיבא ופארק תעשיות קיסריה.

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( אשר נחקקו בשנת 2011 באו במטרה להסדיר את הזרמת שפכי מפעלים למערכת הביוב ולמנוע נזק למערכת הביוב ומכוני טיהור שפכים )מט"ש(  האזוריים. בינואר 2014 החילה רשות המים את כללי שפכי המפעלים גם על המועצות האזוריות ולפיכך האיגוד נערך ללוות את המועצות ע"פ בקשתן ביישום הכללים. המועצות המלוות ע"י האיגוד הן: מ.א. חוף הכרמל, מ.א. מנשה, מ.א. עמק חפר, מ.א. מגידו.

ליווי מכוני טיהור השפכים -

הפעילות השוטפת של האיגוד ומעורבותו סביב מכוני טיהור משתנה בהתאם למערכת היחסים בין הרשויות לבין האיגוד ובהתאם לשיטת ההפעלה של המט"ש ) הפעלה ע"י קבלן חיצוני לעומת הפעלה של הרשות עצמה(.

מכוני הטיהור המלווים ע"י האיגוד-

מכון טיהור מעין צבי - מטפל בשפכים ממועצה מקומית זכרון יעקב, מועצה מקומית פרדיס וחלק מישובי חוף הכרמל, ביניהם: קיבוץ מעין צבי, מעגן מיכאל, מושב דור, נחשולים ומאיר שפיה.

מכון טיהור ניר עציון - מטפל בשפכים ממועצה אזורית חוף הכרמל 50%) משפכי המכון), דלית אל כרמל ועוספיא.

מט"ש מנא"י – מט"ש ייעודי לשפכי מפעלי נייר אמריקאים ישראלים בע"מ הממוקמים באזור התעשייה חדרה.

מט"ש בית חירות- זהו מכון הטיהור של נתניה אליו מתחברת בהדרגה מועצה אזורית עמק חפר.

הפעילות בתחום מכוני הטיהור כוללת  בין היתר-  ליווי תהליכי ודיווח על עמידה באיכות הקולחים ואיכות הבוצה ומניעת מפגעים סביבתיים לרשות המקומית;  בקרת התפעול השוטף בהתבסס על דיגום ובדיקות שפכים וקולחים של הקבלן המפעיל ודיגומי בקרה באמצעות מעבדת האיגוד;  בקרה באמצעות ביקורים תקופתיים במט"ש ומעורבות אינטנסיבית בפעילות התהליכית בשיתוף עם מהנדסי התהליך של המט"ש;  בקרה בזמן אמת של אירועים חריגים באמצעות סיור בשטח ,בחינת מצב התהליך ואיתור מקור שפכים חריגים .

בהתאם לאמור לעיל, פעילות האיגוד הינה פונקציה של דרישת הרשות, כך לדוגמא מעורבותו הגדולה ביותר של האיגוד הינה במכון הטיהור מעין צבי וניר עציון, שם האיגוד משמש כגוף המלווה תהליכית את פעילות המכון. כל החריגות המתקבלות מפעילות המט"שים מדווחות לרשויות ולרגולטורים.