machon_tihur

מט"ש מעין צבי,ניר עציון

  • machon_nir
  • machon_mzvi

מכוני טיהור

בשנת 1962 חוקק  חוק הרשויות המקומיות (ביוב)  אשר מחייב כל ראש רשות לטפל בשפכים הנוצרים בתחום שיפוט הרשות. בנוסף, המודעות ההולכת וגדלה עם השנים לנושאים סביבתיים ומניעת מפגעים בסביבה הביאו את הרשויות להקמת  מכוני טיהור שפכים (מט"ש), שתפקידם הוא טיפול בשפכים והפקת קולחים ובוצה באיכות התואמת את יעד סילוקם.
איכות הקולחים נקבעה במסגרת ועדת ענבר, שקבעה תקנים מחמירים לסילוק קולחים לנחל ולהשקיה חקלאית. ערכי התקן מתייחסים להיבטי הבריאות, הקרקע, הצמח וההידרולוגיה, כך שהשימוש בקולחים לא יהווה מפגע.  בנוסף נכנסו לתוקפן תקנות איכות וסילוק בוצה, שמטרתן מניעת זיהום מקורות מים וגרימת מפגעים סביבתיים . תקנות אלו קובעות את איכות הבוצה המותרת לסילוק ,אופן ההובלה, אופן האחסון ומגבלות יעדי הפיזור והשימוש בקרקע.
גישת משרדי הממשלה היא, שבכל בעיה או כשל תפעולי במט"ש, האחריות התפעולית והתפקודית של המט"ש הינה של ראשי רשויות באופן אישי ולא של הקבלן המפעיל את המט"ש. לפיכך,  לא ניתן להתעלם מנושא זה ולהשאיר את התפעול בידי הקבלן בלבד ללא פיקוח מטעם הרשויות.
אי פיקוח על הפעלת מכוני טיהור בתחום הרשות עלולה להשפיע ב-2 מישורים מרכזיים:
מחד, איכויות שפכים גרועות המגיעות למט"ש משמעותן נזק לתהליך הטיפול וכן עלויות גבוהות לרשויות. ומאידך, חוסר ידע ומעורבות מצד הרשויות בכל נושא ההפעלה ותחזוקת המט"ש, עלולה לגרום בטווח הארוך להוצאות מיותרות כתוצאה משבר ובלאי.
שני נושאים אלה יכולים להיפתר אם רק יהיה פיקוח מטעם הרשויות, שאותו יכול לבצע איגוד ערים בזכות הניסיון הרב וכח אדם שהוכשר לשירות זה.
בתחום האיגוד קיימים כ- 13 מט"שים (עירוניים ותעשייתיים) .
מטרת הפיקוח על מכוני טיהור הינה הסדרת הממשק בין איכויות השפכים המגיעות למט"ש ,תפעול ותחזוקת המט"ש ועמידה באיכות קולחים ובוצה המונעת מפגעים ומטרדים סביבתיים.

טיפול ופיקוח על מכוני טיהור:

השלב המקדים ואולי החשוב ביותר בטיפול בשפכים התעשייתיים הוא מניעה :
תיכנון – בדיקה והתאמה של נתוני התיכנון וחישובי תהליך הטיפול במט"ש בהתאם לשפיעת השפכים הצפויה כתוצאה מהיקף הפעילות הכלכלית העתידית בתחום הרשות וצפי גידול האוכלוסייה , כאשר צפי הפעילות מבוסס על תוכניות סטטוריות.  בנוסף ,הטמעת נושאים סביבתיים  בשלב  התכנון הפורמלי ,בתכניות ובבקשות להיתרי בנייה .

פעילות שוטפת

הפעילות השוטפת של האיגוד ומעורבותו סביב מכוני טיהור משתנה בהתאם למערכת היחסים בין הרשויות לבין האיגוד ובהתאם לשיטת ההפעלה של המט"ש ( הפעלה ע"י קבלן חיצוני לעומת הפעלה של הרשות עצמה):

  • פיקוח על עמידה באיכות הקולחים ואיכות הבוצה ומניעת מפגעים סביבתיים.
  • בקרת התיפעול  השוטף בהתבסס על  דיגום ובדיקות שפכים וקולחין של הקבלן המפעיל ודיגומי בקרה  באמצעות מעבדת האיגוד.
  • בקרה בזמן אירועים חריגים בזמן אמת באמצעות סיור בשטח ,בחינת מצב התהליך , איתור מקור שפכים חריגים .
  • בקרה באמצעות ביקורים תקופתיים במט"ש ומעורבות אינטנסיבית בפעילות התהליכית ובשיתוף עם מהנדסי התהליך של המט"ש.
  • בקרה באמצעות פגישות עבודה שגרתיות לעדכונים ובירורים .
  • עיבוד הנתונים וניתוחם  וכתיבת דוחות מסכמים.
  • דיווח תקופתי לרשות בפגישות והוצאות דוחות מפורטים.
  • דיווח לרשויות הסטטוריות בהתאם לתקנות ולתנאי הרישוי