achifa_01
achifa_02
achifa_03

משמר הסביבה ואכיפה סביבתית

 

אגף משמר הסביבה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל הוקם בשנת 2010 יחד עם חוק הרשויות המקומיות  )אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים(  התשס"ח.

באיגוד ישנו פקח אחד העובד לטובת כלל הרשויות שבתחום האיגוד, ומטרתו לעזור לרשות ולהעמיד בפניה את כל הכלים המקצועיים בכדי לטפל במפגע הקיים.

 

פעילות אגף משמר הסביבה הינה בתחומים הבאים:
 

1. סיורים יזומים בתחומי הרשויות החברות באיגוד לגילוי מפגעים סביבתיים.

2. איתור מבצעי העבירות הסביבתיות.

3. הטלת קנסות והתראות על מפגעים וטיפול בהם.

4. מענה לתלונות ציבור על מטרדים סביבתיים המתקבלים דרך מוקדי הרשויות וביניהם:       מטרדי ריח, מטרדי רעש, מטרדי איכות אוויר, מטרדי פסולת ומטרדי קרינה; כמו כן מטרדי   שריפות גזם ומפגעי אסבסט.

5. איתור מפגעי ריח חמורים שמקורם מהמפחמות.

תושבים הסובלים ממטרד סביבתי (כגון רעש, ריח, זיהום אוויר, זריקת פסולת במרחב הציבורי) צריכים ליצור קשר מיידית עם מוקד הרשות המקומית בה נמצא המפגע. המוקד מעביר את התלונה אל פקחי הסביבה ובינם פקח משמר הסביבה של האיגוד. על מנת להקל על הטיפול בתלונה,

בעת הגשת התלונה יש לציין את הפרטים הבאים:

סוג המטרד (רעש,  הריח, זיהום אוויר) - מאפשר לאפיין את המקור

זמן הרגשת המטרד - לבדיקת התנאים המטאורולוגיים

היכן הורגש המטרד - להערכת מקור המטרד בהתאם לכיוון הרוח

כתובת מגורים ומספר טלפון- ליצירת קשר עם המתלונן

 

אופן טיפול בתלונה 

הפקח יוצא לסיור בשטח בזמן אמת בהתאם לפרטי התלונה. עפ"י ממצאי הסיור, הפקח מטפל במטרד (מתן התראות וקנסות). במידת הצורך הפקח מעביר את הטיפול לאגף הרלוונטי ומיידע את הרשות המקומית. כל תלונה המתקבלת דרך מוקד הרשות, מקבלת מענה של דו"ח משמר הסביבה המכיל את פרטי התלונה, אופן הטיפול בתלונה וממצאים. העתקים נשלחים למוקד הרשות וכן לאזרחים אשר מסרו למוקד את פרטי כתובת המגורים שלהם. במידה וקיים מטרד מתמשך החולש על שטחים נרחבים, האיגוד מוציא הודעה לעיתונות המקומית ליידוע הציבור הרחב בדבר ממצאי המטרד

 

.

צוות מריחים 

צוות מריחים הינו כלי נוסף להערכת עוצמת מטרד ריח לשם אכיפת מקור הזיהום (תעשייה, חקלאות ). צוות עובדי האיגוד מאגפי שונים עברו את בחינות צוותי המריחים שהתבצעו ע"י המשרד להגנת הסביבה. בעת מטרד ריח מתמשך יוצא צוות מריחים של ארבעה אנשים לפחות, אשר עברו את ההסמכה, להערכת מידת מטרד הריח בשט

הנחיות לקמינים