nitur_teken

תקני איכות אוויר

תקן איכות אוויר נקבע לפי סוג הזיהום, ריכוז המזהם וזמן החשיפה לזיהום.
תקן ארצי- תקן התקף בכל הארץ.
תקן מקומי- לאכיפת זיהום שמקורו מתחנות כוח פחמיות . התקן תקף בתחום שיפוט איגודי הערים.

תקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), התשנ"ב –1992

מזהם

סימול

ריכוז

פרק זמן מדידה

סוג תקן

מס ' פעמים בשנה שניתן לעבור את התקן באתר

אוזון

O 3

117 חל " ב

חצי שעה

מוחלט ארצי

0

אוזון

O 3

82 חל " ב

שעות

מוחלט ארצי

0

גופרית דו חמצנית

SO 2

382 חל " ב

חצי שעה

מוחלט ארצי

0

גופרית דו חמצנית

SO 2

300 חל " ב

חצי שעה

מוחלט מקומי

0

גופרית דו חמצנית

SO 2

191 חל " ב

חצי שעה

סטטיסטי ארצי

44

גופרית דו חמצנית

SO 2

150 חל " ב

חצי שעה

סטטיסטי מקומי

175

גופרית דו חמצנית

SO 2

107 חל " ב

24 שעות

מוחלט ארצי

0

גופרית דו חמצנית

SO 2

23 חל " ב

שנה

מוחלט ארצי

0

פחמן חד חמצני

CO

52,493חל"ב

חצי שעה

מוחלט ארצי

0

פחמן חד חמצני

CO

9,624חל"ב

שעות

מוחלט ארצי

0

תחמוצות חנקן

NO x

500 חל " ב

חצי שעה

מוחלט ארצי

0

תחמוצות חנקן

NO x

250 חל " ב

חצי שעה

סטטיסטי מקומי

175

תחמוצות חנקן

NO x

298 חל " ב

24 שעות

מוחלט ארצי

0

חלקיקים נשימים עדינים

PM 2.5

65מק"ג/מ"ק

24 שעות

תקן יעד

0

 

שינוי גודל גופנים