Posts

פיקוח תחנות כח

דצמבר 27th, 2017

תהליך ייצור חשמל אתר תחנת הכוח אורות רבין בחדרה ראשית עידן הפחם על מפת מערך ייצור החשמל בישראל של ראשית שנות ה-2000, בולט אתר "אורות רבין" בחדרה, בהיותו אחד משני אתרי הייצור הגדולים ביותר...

Read more

שפכים

דצמבר 26th, 2017

שפכים ביתיים מהווים כ- 80% ממי הצריכה. מלבד חומרים אורגניים, אנאורגניים ומרחפים עלולים השפכים הביתיים להכיל גורמי מחלות שונים. שפכים תעשייתיים מוגדרים כשפכים הנפלטים מתהליכי ייצור שונים, הרכבם וכמותם ...

Read more

פיקוח תעשיות

דצמבר 26th, 2017

אגף תעשיות ותשתיות, מנהלת האגף: אלה רבין, מספר טלפון: 04-6123409, כתובת דוא"ל: ella@igudhadera.co.il,   מנהלת האגף:                   אלה רבין, ella@igudhadera.co.il , 04-6123409 רכזת איכות אוויר...

Read more

מעבדה כימית

דצמבר 26th, 2017

המעבדה לכימיה אנליטית אחד התחומים העיקריים בהם מטפל האיגוד הוא הפיקוח על שפכי תעשיות ומתקני טיפול בשפכים. פעילות זו מתבצעת מכוח חוק העזר לשפכי תעשיות איגוד ערים חדרה, והאצלת סמכות של נציב המים, עפ"י ח...

Read more

מערך ניטור אוויר

מרץ 14th, 2013

מערך ניטור אוויר בשנת 1979 הוחלט על הקמת מערך של 12 תחנות ניטור אוויר ברשות האיגוד, לפיקוח על זיהום אוויר הנפלט מתחנת הכוח. עם השנים, נוספו תחנות ניטור, ושונה מיקומן של תחנות קיימות. האיגוד מפקח בתחום...

Read more