shfachim_pikuh

הגדרות פיקוח על תשתיות

שפכים
שפכים מוגדרים כפסולת נוזלית שמוצאה מן האדם, בע"ח ותעשייה, כתוצאה משימוש ביתי, תעשייתי או חקלאי. השפכים עלולים לשמש מעבירי מחלות ומקורות לזיהום מי שתייה, לגרום למפגעי תברואה ו/או מפגעים אסתטיים

שפכים ביתיים
מהווים כ- 80% ממי הצריכה. מלבד חומרים אורגניים, אנאורגניים ומרחפים עלולים השפכים הביתיים להכיל גורמי מחלות  שונים

שפכים תעשייתיים
השפכים התעשייתיים מוגדרים כשפכים הנפלטים מתהליכי ייצור שונים, הרכבם וכמותם שונה מתעשייה לתעשייה. שפכים תעשייתיים באופן כללי מהווים סכנה לצנרת במערכות הובלה ובמערכות הטיהור. כדי להתאימם לרמת שפכים סבירה (עפ"י חוק העזר) נדרש טיפול מוקדם לשפכים התעשייתיים במקור (במפעל)

מי קולחין
שפכים אשר עברו תהליכי טיהור במטרה לסלק את המזהמים,  שפכים שעברו טיפול

בוצה
בהליך הטיפול בשפכים שוקע חומר-זוהי   הבוצה, אשר  מכילה פסולת רעילה ולכן מטופלת באתרים לסילוק פסולת רעילה

חוק עזר שפכי תעשיה

שינוי גודל גופנים