tichnun_def

הגדרות תכנון סביבתי

תכנון סביבתי תכנון הסביבה באופן שימנע או יפחית ככל האפשר מפגעים סביבתיים.

פיתוח בר קיימא גישה סביבתית הטוענת כי הפיתוח הסביבתי והטכנולוגי צריך לענות על צורכי הדור הנוכחי ללא פגיעה באפשרויות של הדורות הבאים לענות על צורכיהם. ההנחה היא שיכולתו של כדור הארץ לשאת בתוצאות הפעילות האנושית היא מוגבלת, ולכן על האנושות להתאים את פעולותיה לכושר נשיאה זה. מסיבה זו יש לדאוג לחלוקה צודקת של המשאבים ובכך להבטיח רווחה לכל הקבוצות בחברה.

  חוק התכנון והבניה חוק המסדיר את התכנון והפיתוח וזאת בהתאם לעקרונות המבטיחים תנאים נאותים מבחינת : בריאות, תברואה, בטיחות, ביטחון, תחבורה ומניעת מפגעים. כמו גם, שמירה על קרקעות חקלאיות, ערכי טבע וערכי תרבות. החוק נחקק בשנת 1965 ועל אכיפתו מופקד משרד הפנים. מאז נחקק החוק, נוספו לו עוד תיקונים בהתאם לצורכי הזמן המשתנים. עפ"י החוק כל תוכנית לבניה ופיתוח חייבת לעבור את אישורה של ועדה לתכנון ובניה. על ועדות אלו מוטלת האחריות להכין תוכנית מתאר.

  ועדות לתכנון ובניה ועדות אלה פועלות בשלושה מישורים: הארצי, המחוזי, והמקומי. המועצה הארצית לתכנון, הגוף העליון בארץ לתכנון סביבתי. אחראית על ייעודי הקרקע בהיבט כלל ארצי. למועצה זו כפופות שש ועדות מחוזיות, הפועלות בשישה מחוזות בארץ, ועשרות ועדות מקומיות לתכנון ולבינה הכפופות לועדות המחוזיות. בוועדות אלו חברים נבחרי ציבור לרשויות המקומיות, נציגים של משרדים ממשלתיים, נציגי גופים ציבוריים ואנשי מקצוע.

  תוכנית מתאר תוכנית המפרטת בדרך גרפית (מפה) ובאמצעות מסמך עקרונות את שימושי הקרקע השונים. תוכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנון והבניה, ואחראיות על הכנתו ועדות התכנון ברמות השונות : ארצית, מחוזיות ומקומיות. תוכנית מתאר ארצית מיועדת, למשל, לתחנות כוח, מחצבות, אתרי סילוק פסולת, שמורות טבע וגנים לאומיים. בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, ניתן למצוא את הפירוט הרב ביותר באשר לייעודו של שטח קרקע מסויים. מטרות תוכנית מתאר מקומית (מתוך חוק התיכנון והבניה תשכ"ה 1965 ): פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך;   הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון, הבטיחות, הביטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים, לתעשייה ולמסחר ;   שמירה על כל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית וכיוצא באלה;   שמירה ופיתוח על מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי.

תסקיר השפעה על הסביבה בעקבות ההבחנה, כי פיתוח מואץ גורם לבעיות סביבתיות, נוסף לחוק התכנון והבניה אחד התיקונים החשובים ביותר - תסקירי השפעה על הסביבה. לפי תיקון זה ניתן לדרוש מיזמים של תוכניות פיתוח הכנת סקר המפרט את ההשפעה הצפויה של התוכנית על הסביבה, ואשר יוצג בפני המועצה הארצית או וועדות התכנון והבניה. חוות הדעת הסביבתית תינתן בכל המקרים, שבהם צפויה פגיעה ניכרת בסביבה: פגיעה בנוף, זיהום אוויר, פגיעה במים, פגיעה בבתי גידול שונים של בעלי חיים ו/או צמחיייה, וזאת בעקבות ביצוע הפרוייקט.

שיתוף ציבור בתכנון לציבור יש זכות לקחת חלק בתהליכי התכנון ולומר את דברו. עפ"י חוק התכנון והבניה, עם סיום שלב התכנון מופקדת התוכנית לצורך הגשת התנגדויות. בהפקדת התוכנית, אנו מתכוונים לכך שיש להציג את התוכנית במקום ציבורי. הודעה על הפקדת התוכנית מתפרסמת, על חשבון המבקש, בעיתון הממשלתי "רשומות" ובעיתונים היומיים. תקופת ההפקדה נמשכת כשישים יום, מיום הפרסום ב"רשומות", ובמהלכה יכול כל גוף או אזרח להגיש התנגדות מנומקת, אם הוא רואה עצמו כעלול להיפגע מביצוע התוכנית. לאחר תקופת ההפקדה מוזמנים מגישי ההתנגדות להשמיע את דברם בפני ועדת התכנון, והוועדה חייבת להביא בחשבון את התנגדויות הציבור בבואה לשקול ולהחליט על ביצוע התוכנית. במציאות מה שקורה, וזאת לעיתים קרובות, שהאזרח אינו מנצל בזמן זכות זו, וכשהוא "מתעורר" - הדבר עלול להיות מאוחר מדי.