XXXX

הישגי האיגוד 2015איגוד לוגו

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון כרמל) הוקם בשנת 1979 בצו שר הפנים. המטרה בהקמת האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין" הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה

 מבנה האיגוד

ניוזלטר-איגוד ערים שרון-כרמל
מערך ניטור תחנה

AAAAAAAAA

מפחמות new_02
קישור למעקב וטיפול במפגע המפחמות-איגוד ערים שרון כרמל

To change your subscription, click here.

 

 

שינוי גודל גופנים