מחלקת תעשיות ותשתיות

במרחב האיגוד פועלות תעשיות רבות ומגוונות להן פוטנציאל להשלכות סביבתיות שליליות ברמות שונות. אנשי המקצוע במחלקת תעשיות באיגוד בוחנים את מגוון ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב, מפקחים עליהן ומובילים אותן לכדי אסדרה סביבתית. המחלקה עוסקת בפיקוח ובקרה של פליטות מזהמים לאוויר, טיפול בשפכים, מניעת זיהומי קרקע ומקורות מים, טיפול בחומרים מסוכנים, בפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש, קרינה ואסבסט.

בשטח האיגוד פועלים למעלה מאלף עסקים ומפעלים הדורשים התייחסות סביבתית. לצורך כך נדרשת המחלקה למעורבות ולהתייחסות מקצועית בקשת רחבה מאוד של פעילויות החל מבתי עסק קטנים (כגון מוסכים), דרך מכוני טיהור שפכים, אתרי סילוק פסולת, מפעלי תעשייה וכלה בתחנות הכוח והאסדת הגז הטבעי.

המחלקה מלווה את העסקים והתעשיות השונות, החל משלב מתן חוות דעת מקצועית עבור הבקשות להיתרי בניה, דרך מתן תנאים ברישיון העסק ועד פיקוח על עמידתם בתנאים וההנחיות להם נדרשו.

המחלקה מהווה גורם מקצועי המקשר בין המפעלים לבין הרשויות החברות באיגוד , המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, תאגידי המים והביוב, חברות כלכליות, משרדי ייעוץ ותכנון, עמותות ופעילים סביבתיים, מכוני מחקר וגורמים נוספים.

עם כניסתו של הגז הטבעי למרחב האיגוד, פועל ההמחלקה לעידוד הקמת מתקני ייצור אנרגיה חדשים המבוססים על גז טבעי ובתנאי שהם מיועדים להחליף מתקנים ישנים המבוססים על דלקים מזהמים וזאת לצורך הפחתת הפליטות באזור.  עם זאת המחלקה תפעל להגבלה של הקמת מתקני ייצור אנרגיה אשר אינם משפרים את איכות האויר ומתקנים בעלי נצילות אנרגטית נמוכה.

הפיקוח על התעשיות, כחלק מהאסדרה הסביבתית, נעשה באופן שוטף וכולל סיורים בעסקים ומפעלים, מעקב אחר ניטור רציף של הפליטות בארובות, פיקוח על דיגומי ארובות ודיגומים סביבתיים, בבדיקות תקופתיות ובדיקות פתע, דיגומי שפכים, מתן חוות דעת מקצועיות לרשויות וכן ניהול תכתובות והבהרות עם הנהלת המפעלים. יש לציין כי הליכי האכיפה מבוצעים במידת הצורך ע"י המשרד להגנת הסביבה או הרשויות בהתאם לסמכותם.

הקו המנחה העיקרי של המחלקה הינו מזעור ההשפעות הסביבתיות הנובעות מהפעילות התעשייתית, למען שיפור איכות חייהם של תושבי הרשויות החברות באיגוד.

 

תמצית הפעולות המרכזיות  בהם עסקה המחלקה בשנת 2022 :

איכות אוויר:

 • פיקוח שוטף על תחנות הכוח של חברת חשמל, תחנות הכוח הפרטיות והמפעלים בתחום האיגוד.
 • אתר חגית חברת החשמל: בעקבות ההחלטה על חלוקת יחידות הייצור הקיימות באתר בין חח"י וזכיין פרטי שיזכה במכרז, האיגוד עקב אחר עמידה בהיבטים סביבתיים בעקבות פיצול האתר שכללו: חיבור ניטור הארובות למערך הניטור הרציף באיגוד, אחסנת חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים ונגר עילי.
 • הכנת מסמך התנגדות לחידוש היתר הפליטה של יחידות 1-4 באורות רבין בעקבות אי עמידה בתנאי ההיתר הקיים ודחיות חוזרות ונשנות של תאריך הסגירה של יחידות 1-4.
 • השתתפות בדיונים בכנסת, והצגת התנגדות האיגוד להמשך הפעלת יחידות 1-4 באורות רבין לאחר תאריך 1.6.2022 .
 • ביצוע מדידות סביבתיות באופן רציף באמצעות טכנולוגיה חדשנית של חברת אטמוספיר בנחשולים למדידת הגעת מזהמים מהאסדה לחוף לרבות מתאן
 • קידום הצבת תחנת ניטור רציף למדידת חלקיקים ותחמוצות חנקן בפארק תעשיות מבוא כרמל בעקבות הקמת מפעל בטון בפארק התעשיות.
 • ביצוע מדידות סביבתיות בסמוך לאתר הקונדנסט בחגית בשל התראה על הצורך לאחסן קונדנסט במיכל בחודש פברואר 2022 עקב עבודות תחזוקה בצינור המוביל נפט גולמי וקונדנסט לחוות מיכלי תש"ן בקריית חיים (של חברת קצאא). בפועל, במהלך העבודות הקונדנסט נאגר באסדה ולא הוזרם לאיחסון במיכל בחגית.
 • קרגל: השתתפות של נציגי האיגוד בדיונים על חידוש היתר הפליטה של המפעל ודרישה להוספת תנאים  לשיפור הבקרה על הפליטות מהמפעל.
 • אבן קיסר: ביצוע מדידות סביבתיות וניתוח ממצאי פיילוט חדשני למדידת פליטות מזהמים (סטירן ואצטון) באופן רציף לסביבה של חברת אטמוספיר אשר הוצב בגן לאומי קיסריה ומדד את השפעת הפליטות ממפעל אבן קיסר – שדות ים הנמצא בסמוך.
 • קל קר עין כרמל: הערכות לביצוע פיילוט חדשני למדידת פליטות מזהמים (פנטאן וסטירן) באופן רציף לסביבה של חברת אטמוספיר. הפיילוט החל בסוף שנת 2022.

שפכי תעשייה ומכוני טיהור:

 • פיקוח על שפכי תעשייה, של המפעלים המזרימים למט"ש חדרה במסגרת חוק העזר של האיגוד.
 • ליווי תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות במרחב האיגוד ביישום כללי תאגידי מים וביוב.
 • זוהר דליה: המשך ליווי תהליך האסדרה של מפעל זוהר דליה הכולל מעקב אחר הקמת מתקן טיפול בשפכים ואישור הזרמה מתואמת ומפוקחת של שפכי המפעל למט"ש מבוא כרמל.

רישוי עסקים ונושאים נוספים:

 • ביצוע סיורים, הוצאת דרישות לתיקון ליקויים ומתן תנאים לרישיונות עסק לעשרות עסקים מסוגים שונים, כמענה לקבלת הבקשות מהרשויות המקומיות.
 • המשך קידום פרויקט התקנת אמצעים להפחתת פליטות של אבק פחם מאתר איחסון הפחם באורות רבין ליווי הוצאת מכרז להקמת גדר בעלת השפעה כפולה לשבירת רוח ותפיסת חלקיקים.
 • איתור מיקום לביצוע מדידות רעש בחפציבה וקיסריה בזמן עבודות ההקמה של המחז"מים באורות רבין וניטור רציף קבוע לאחר הפעלת המחז"מים . מעקב אחר דוחות הרעש.
 • פיקוח עליון, ביצוע מדידות באמצעות טכנולוגיה חדשנית וקידום טיפול במפגעים סביבתיים לשכונות המגורים הסמוכות כתוצאה מבעירות פנימיות מאתרי הטמנה אביבית ואיכות ירוקה בחדרה.

איכות אוויר בתעשייה

האיגוד מלווה את הרשויות בפיקוח על פליטת מזהמים לסביבה ממפעלים שונים כגון: תחנות כוח (פחם/גז), מפעלים השורפים דלקים/גז ליצירת קיטור, מפעלים ועסקים המשתמשים בתהליכי הייצור בממסים אורגניים וחומרים נדיפים ומחצבות.

ניתן לחלק את פליטת המזהמים לאוויר מהתעשייה לשני סוגי פליטות עיקריים:

 1. "פליטות מוקדיות" המתועלות לסביבה דרך ארובות, באופן שבו ניתן למדוד במדויק את ההרכב הכמותי והאיכותי של המזהמים הנפלטים מהן. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים אל ערכי הפליטה שנקבעו ספציפית בהתאם לתהליך ולמזהם שנקבע לכל עסק בתנאי רישיון העסק או בהיתר הפליטה.

2. "פליטות בלתי מוקדיות" שנוצרות מפליטה בין חומרים נדיפים או חלקיקים אל הסביבה כאשר אין וודאות מוחלטת לגבי המיקום המדויק של מקור הפליטה אך ניתן להעריך את הכמות הנפלטת. במקרה זה משווים את הריכוזים הנמדדים בסביבה לתקני סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי.

האיגוד מפעיל מערכת פיקוח למניעת זיהום האוויר מהתעשייה ע"י האמצעים הבאים:

 • בקרה שוטפת אחר ניטור רציף בארובות המפעלים.
 • ליווי ופיקוח דיגום למזהמים בארובות המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות.
 • פיקוח על ביצוע בדיקות אוויר סביבתיות ומעקב אחר תוצאות תחנות ניטור סביבתיות המושפעות מפעילות תעשייתית.
 • סיורי פיקוח על תנאי רישיון עסק והיתרי פליטה בתעשיות

 

חובת היתר פליטה לאוויר למפעלים

היתר פליטה הוא רישיון לפלוט חומרים מזהמים לאוויר בתנאים מוגדרים שקבע המשרד להגנת הסביבה. כל מפעל בעל פוטנציאל לזיהום אוויר גבוה נדרש ליישם את הטכנולוגיות ואת האמצעים הזמינים הטובים ביותר הגורמים להפחתה מרבית של הפליטות (BAT - Best Available Techniques)  באופן ותחת תנאי ההפעלה המפורטים בהיתר הפליטה.

כ-150 מפעלים בישראל אשר מהם נפלטים רוב המזהמים לאוויר במגזר התעשייתי, נדרשים לקבל היתר פליטה. מפעלים אלה שייכים לתעשיות המפורטות בחוק אוויר נקי בהתאם להספק הייצור המירבי, כושר ייצור או מדד אחר העולה על ערכי הסף הקבועים: מתקני ייצור אנרגיה מעל 50 מגוואט, תעשייה פטרוכימית, תעשייה כימית, תעשייה מינרלית, ייצור ועיבוד מתכות, טיפול בפסולת, תעשיית המזון, ומפעלי הדפסה.

כיצד נקבעים התנאים בהיתר פליטה?

התנאים שנקבעים למקור פליטה טעון היתר מבוססים על יישום הטכניקות המיטביות הזמינות  (BAT - Best Available Techniques) וייקבעו במתודולוגיה המבוססת על ההנחיות של הקהילה האירופית הידועות כדירקטיבת ה-IPPC (דירקטיבה EC/2008/1).

מסמכי הייחוס של האיחוד האירופי מגדירים מהן הטכניקות המיטביות הזמינות הקיימות למניעה ולהפחתה של פליטות שעומדות לרשות התעשייה והמשרד להגנת הסביבה בבואו להחליט על הבחירה בטכניקה הטובה ביותר. הליך הקביעה של הטכניקות המיטביות מאפשר שיקול דעת ובחירה בין חלופות על פי שיקולים טכנולוגיים, סביבתיים וכלכליים. על פי מדיניות המשרד, יש לבחור טכניקות שמביאות להפחתת פליטות מרבית, אלא אם הדבר אינו אפשרי מבחינה טכנולוגית או שהעלות גבוהה מדי יחסית להפחתה.

ברחבי האיגוד 15 מפעלים מוסדרים בהיתר פליטה:

מס"ד

שם המפעל

סיווג מקור פליטה

מהות המפעל

תחום שיפוט

תאריך קבלת היתר/מספר תיקונים

מספר היתר

1

תחנת הכוח אורות רבין - חברת החשמל לישראל

תעשיית אנרגייה – מתקני שרפה עם הספק גדול מ-50 מגוואט

תחנת כח

חדרה

30/09/2016

4 תיקונים

1451

2

תחנת הכוח "או.פי.סי חדרה בע"מ" - או.פי.סי

תחנת כוח

חדרה

8/1/2018

1604

3

תחנת הכוח (מרכז אנרגיה) נייר חדרה בע"מ - או.פי.סי

תחנת כח

חדרה

15/09/2016

4 תיקונים

1529

4

תחנת הכוח "חגית"–

חברת החשמל לישראל

תחנת כח

מ.א. חוף הכרמל

25/09/2016

1514

5

תחנת הכוח "חגית מזרח"

תחנת כח פרטית

מ.א. חוף הכרמל

פיצול היתר:

26/05/2022

2205

6

תחנת כוח קיסריה – חברת החשמל לישראל

תחנת כוח לגיבוי

אור עקיבא

26/9/2016

1511

8

אמבר מכון לתערובת אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ – אמבר צפון

טיפול ועיבוד של תוצרי מזון מחומר גלם מהמצומח (6.1)

עיבוד תוצרי מזון לבע"ח

מ.א. מנשה

חידוש היתר:

06/04/2022

1317

9

גלעם בע"מ

מפעל מזון

מ.א. מנשה

חידוש היתר:

15/03/2022

1319

10

מפעל גן שמואל מזון

עיבוד תוצרי מזון

מ.א. מנשה

חידוש היתר:

29/12/2021

1316

 

מבשלות בירה בינלאומיות – אתר גת

יצור משקאות קלים

מ.א. עמק חפר

חידוש היתר:

14/03/2022

1322

 

איי.אפ.אפ (ארומור)

תעשיה כימית

(4.1.2)

ייצור חומרי טעם וריח

מ.א. מגידו

חידוש היתר:

19/02/2023

 

1435

11

זוהר דליה

תעשיה כימית

(4.1.11)

ייצור חומרים פעילי שטח ודרגנטים

מ.א. מגידו

20/03/2016

+ תיקון

1434

13

מיברג טכנולוגיות כבישה קרה

טיפול שטח של מתכות וחומרים פלסטיים (2.6)

טיפול שטח - מתכות

מ.א. מגידו

חידוש היתר:

24/09/2020

1211

14

קרגל אריזות גמישות בע"מ

טיפול שטח של חומרים, רכיבים או מוצרים בעזרת ממיסים אורגניים (6.3)

מפעל דפוס

מ.א. עמק חפר

חידוש היתר:

07/06/2022

1323

15

תחנת הכוח "מחז"מ אורות רבין, יחידות 70 ו- 80 (בהקמה)

תעשיית אנרגייה – מתקני שרפה עם הספק גדול מ-50 מגוואט

תחנת כוח

חדרה

7/4/2020

1802