גופרית דו-חמצנית  SO2

   So2הינו מזהם גזי הנוצר משריפת דלקים המכילים גופרית, במתקנים להפקת אנרגיה כגון דודים תעשייתיים ותחנות כוח לייצור חשמל (פחם, מזוט, סולר). גורם לפגיעה בדרכי הנשימה בקרב אוכלוסיות רגישות (ילדים, קשישים, חולי אסתמה). עובר חמצון באטמוספירה כדי ליצור חלקיקי סולפט שניוניים בגודל קטן מ-1 מיקרון ואירוסול חומצה גופרתית הגורמים לפגיעות בריאותיות נוספות, לאובך, נזקים לצמחיה ולמבנים (שיש, ברזל). בשנת 2022, SO2 נמדד ב-18 מתוך 22 תחנות הניטור של האיגוד, עפ"י הפירוט בטבלה ו.

בטבלה 4 מוצגים הריכוזים השעתיים המרביים שנרשמו בתחנות הניטור בשנת 2022, מועד המדידה ומקור הזיהום, הריכוזים היממתיים המרביים וערך הממוצע השנתי.

טבלה 4. סיכום מדידות גופרית דו-חמצנית (SO2) לשנת 2022 

טבלה 4

 

סיכום תוצאות הניטור

ריכוזי SO2 שעתיים מרביים

הריכוז השעתי המרבי של גופרית דו-חמצנית נמדד בתחנת הניטור בבית אליעזר-חדרה, 55 חל"ב בתאריך 10/09/2022 בשעה 13:00, כאשר הרוח נשבה מכיוון תחנת הכוח "אורות רבין". ריכוז זה מהווה 41% מסף ערך הסביבה השעתי (134 חל"ב), כאשר עפ"י התקנות מותרות 8 חריגות בשנה מערך סביבה זה. במהלך האירוע הנ"ל נרשמו במקביל עליות ריכוזים מתונות יותר גם בתחנת נוספות: חדרה, מגל והמעפיל, בין השעות 10:00 ל-15:00 (תרשים 2). באותן שעות נרשמו גם עליות בריכוזי תחמוצות החנקן, דבר המצביע על "אורות רבין" כמקור הזיהום (ראה תרשים 6). 

שכונת בית אליעזר בחדרה מהווה אחד האזורים המושפעים ביותר מפליטות תחנת הכוח "אורות רבין" עפ"י מדידות מערך הניטור של האיגוד, ולרוב נרשמים בה  הערכים השעתיים המרביים. 

עליות בריכוזי SO2 בעונת הקיץ בתחנות הניטור הקרובות הנמצאות בריכוזי אוכלוסייה מזרחית מתחנת הכוח, נגרמות בשל מצבים סינופטיים השכיחים במישור החוף (בתחום האיגוד) הגורמים לאינברסיות רום בשעות הצהריים, אשר מונעות פיזור יעיל של הזיהום הנפלט מהארובות הגבוהות של "אורות רבין" בשילוב עם רוחות צפון מערביות בשעות היום. כתוצאה מכך נגרמת "הנחתת" שכבות האוויר הגבוהות יחד עם המזהמים שבפלומות לכיוון האוכלוסייה  הקרובות מזרחית לתחנת הכוח.

יחד עם זאת, יש לציין שחלה ירידה של 27% בערך הריכוז השעתי המרבי לעומת 2021 (76 חל"ב ב-2021) וכן ירידה מתמשכת לאורך 15 השנים האחרונות.

כפי שהוסבר בדו"חות השנתיים הקודמים, מגמת הירידה בריכוזי הסביבה נובעת בשל הירידה המתמדת לאורך השנים בפליטות המזהם מתחנת הכוח הפחמית אורות רבין, בין היתר מהסיבות הבאות:

 1. ירידה בהעמסת תחנת הכוח נוכח עליית השימוש בגז טבעי בתחנות כוח  בארץ והפחתה בייצור חשמל וצריכת פחם עפ"י תנאי היתר הפליטה  (מאוקטובר 2016) של "אורות רבין"
 2. הגבלת תכולת הגופרית בפחם (דרישה בהיתר הפליטה).
 3.  הפעלת סולקנים ביח'  5+6 החל משנת 2018 להפחתת פליטות ה-SO2.
 4. קיזוז ימי פעילות ביחידות הייצור 1-4 עפ"י דרישת היתר הפליטה.
 • גם ברוב תחנות הניטור האחרות חלו ירידות בערך הריכוז השעתי המרבי, לעומת הריכוזים בשנת 2021. בתחנת פרדס חנה חלה ירידה של -20%, ב-א.ת. חדרה, ירידה של 16%, בגן שמואל, 12.4%, במנשה, ירידה של 24%.
 • בתחנות הניטור אליכין, מגל, עמיקם וקרון איגוד נתניה נרשמו עליות בין 10% עד 61%  בריכוזים המרביים השעתיים לעומת הריכוזים המרביים בשנת 2021.

 יובהר כי הריכוזים בממוצע קצר טווח (ממוצע שעתי) אינם מהווים מדד יעיל לבדיקת מגמות בריכוזים הסביבתיים היות ותלויים בתנאים המטאורולוגיים המקומיים הרגעיים.

ריכוזי SO2 יממתיים

ערך הסביבה היממתי הינו 19 חל"ב, למעט ארבע חריגות מותרות בשנה. הריכוז היממתי המרבי באזור האיגוד בשנת 2022 נרשם בתחנת הניטור בית אליעזר - 11.1 חל"ב, בהשפעת ארובות תחנת הכוח "אורות רבין". ערך זה המהווה ירידה של כ-8% לעומת הריכוז היממתי המרבי בשנת 2021 (12.1 חל"ב)  

בדומה, גם ברוב התחנות האחרות המושפעות מפליטות ארובות אורות רבין, נרשמה ירידה בריכוזים היממתים לעומת שנת 2021:

חדרה - ירידה של 53% לעומת 2021, פרדס חנה – ירידה של 40%, גן שמואל –ירידה של 29%, המעפיל – ללא שינוי.

ריכוזי SO2 בממוצע שנתי

בשנת 2022 חלו ירידות כלליות גם בממוצעים השנתיים של SO2 לעומת הריכוזים השנתיים שנרשמו בשנת 2021:

הריכוז השנתי המרבי נרשם בתחנות אליכין (1.4 חל"ב).

 • בית אליעזר: ירידה של 22% לעומת 2021.
 • חדרה: ירידה של 28.6%.
 • פרדס חנה: ירידה של 28.6%%.  
 • מנשה: נרשמה עלייה של 30% (1.3 חל"ב ב-2022, 0.6 ב-2020).
 • בגן שמואל: ירידה של 50%.
 • בקרון איגוד: תחנה ניידת בנתניה, חלה עלייה של 50% (1.2 חל"ב ב-2022 לעומת 0.8 חל"ב ב-  2021)

ניתן להסביר את הירידות בריכוזי ה-SO2 שנרשמו ברוב תחנות הניטור, ע"י הירידה המקבילה בפליטות המזהם מארובות תחנת הכוח "אורות רבין". גם בשנת  2022 חלה ירידה נוספת בפליטת ה-SO2 בהשוואה לפליטה בשנת 2021: ב-2022 , פליטה של 12,920.4 טון/שנה SO2 לעומת  13,955.2 טון SO2 בשנת 2021, על כן חלה ירידה בפליטות של 7.4%.  כאמור, בשנים האחרונה מתקיימת מגמה של ירידה מתמדת בפליטות גופרית דו חמצנית מתחנת הכוח "אורות רבין" ובמקביל, נרשמת מגמה דומה בריכוזים הסביבתיים (תרשימים  21, 22).

בנוגע לממוצעים שנתיים בהם חלו עליות, יצוין שהריכוזים בממוצע שנתי של SO2 במערך הניטור במרחב האיגוד הינם נמוכים מאוד.  הריכוזים השנתיים מושפעים ע"י ערך סף הגילוי של המכשיר, כוונון מדידת האפס (zero) כתוצאה מבדיקות הכיול היומיות וסחיפת (drift) ערך האפס. עפ"י הנחיות מנ"א ותקן השיטה EN האירופאי לניטור SO2, מותרת סטייה בערך ה"אפס" של 4 ± חל"ב,  לאור העובדה שערכי הממוצעים השנתיים נעים בין 0.4 לבין 1.4 חל"ב,  בחלק מתחנות הניטור לא ניתן להסיק מסקנות בנוגע למגמה של ערך הממוצע השנתי משנה אחת לשניה, אלה יש לבחון את המגמות הרב שנתיות. כמו כן, ערכי הממוצעים השנתיים נמוכים מאוד ונמצאים בטווח אי הוודאות המותרת ( ±15%(.

מגמות ריכוזי ה-SO2

סיכום מגמות ריכוזם בסביבה של המזהם SO2 (ו-NOX ) בהתאם לנתוני מערך הניטור ומגמות פליטת המזהמים מתחנות הכוח אורות רבין החל משנת 2008 ועד סוף 2022, מובא בסוף הפרק.

זמינות מכשירי ה-SO2

 • הזמינות השנתית של רוב המכשירים בתחנת הניטור הייתה גבוהה ומעל 85% שזו דרישת מנ"א לזמינות פר מכשיר 
 • זמינות מכשיר תחנת גבעת עדה ירדה ל-70% עקב תקלות במכשיר.
 • זמינות המכשיר בתחנת נחשולים הייתה ירודה ועמדה על 51% בעקבות הפסקה יזומה של פעילה התחנה עקב שיפוץ הבניין בו מותקנת התחנה (חדר בתוך בניין חדר אוכל ישן של הקיבוץ) ע"י אנשי הקיבוץ.
 • זמינות שאר מכשירי ה-SO2 נעה בין 87% (ברקאי) לבין 99% (בית אליעזר, מגל).

 

תרשים 1   ריכוזי SO2 שעתיים ויממתיים מרביים וממוצעים שנתיים [חל"ב] בשנת 2022

תרשים 1


תרשים 2. עליות ריכוזי SO2 (שעתי,  חל"ב) בתאריך 10.09.2022  במספר תחנות ניטור, בהשפעת תחנת הכוח "אורות רבין"
-10.09.22SO 2-SO2--תרשים 2

 

תחמוצות חנקן  NOX

תחמוצות החנקן NOX הינן תרכובות גזיות של חנקן וחמצן ביחסים שונים, שנוצרות בתהליכי שריפת דלקים בתעשייה, בתחנות כוח ובמנועי בעירה פנימית בכלי רכב תחבורתיים, כתוצאה מחמצון החנקן שבאוויר השריפה ותכולת החנקן בדלק, בטמפרטורות גבוהות. כמות תחמוצות החנקן הנפלטות עומדת כתלות בטמפרטורה בתא הבעירה, כמות האוויר  ובתכולת החנקן בדלק. נהוג להגדיר NOX כסכום ריכוזי חד תחמוצת החנקן  (NO)ודו תחמוצת החנקן ((NO2 הנוכחים בזמן נתון באוויר. NO הינו גז חסר צבע וללא השפעות בריאותיות. NO2 הינו גז רעיל בצבע חום בעל השפעות בריאותיות שליליות. תחמוצות חנקן נמדדו ב-19 מתוך 20 תחנות הניטור שפעלו בשנה זו (טבלה מס' 2). בטבלה מס' 6 ותרשים מס' 4 מוצגים הריכוזים החצי שעתיים המרביים של כלל תחמוצות החנקן, NOX, מועד המדידה, מקור הזיהום, ערך הממוצע היממתי המרבי וערך הממוצע שנתי בהשוואה לערכי הסביבה שנקבעו למזהם, כפי שנרשמו בתחנות הניטור בשנת 2022.

טבלה 5. סיכום מדידות תחמוצות חנקן (NOX) לשנת 2022 

טבלה 5

 

 

סיכום ומסקנות

בשנת 2022 לא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה החצי שעתיים והיממתים לתחמוצות החנקן. בתרשים מס' 3 מוצגים הריכוזים החצי שעתיים והיממתים המרביים והממוצעים השנתיים של מדידות NOx בכל תחנות המדידה בשנת 2022.

 

ריכוזים חצי שעתיים מרביים

בהתאם לתוצאות המדידה במערך הניטור, שני המקורות העיקריים באזור האיגוד המשפיעים על ריכוזי תחמוצות החנקן הם ותחנת הכוח אורות רבין והתחבורה. שני המקורות הנ"ל משפיעים בשעות ועונות שונות בהתאם לשוני בתנאים המטאורולוגים בין עונות חורף וקיץ באזור שרון-כרמל.

 

השפעת אורות רבין

בתאריך 11/09/22 בשעה 10:00 נרשם בתחנת ניטור מנשה ריכוז NOX חצי שעתי מרבי (בתחנה זו בשנת 2022) של 232.7 חל"ב שנבע בשל השפעת תחנת הכוח "אורות רבין", המהווים 47% מערך הסביבה החצי שעתי. בו זמנית  נרשמה בתחנת הניטור עליית  SO2 (30 חל"ב בממוצע שעתי) בעת שכיוון הרוח היה מערבי (277 מע') דבר המצביע על תחנת הכוח "אורות רבין" כמקור לעליית הריכוזים. בתרשים מס' 4 מוצגות עליות בריכוזי NOx חצי שעתיים בתאריך 11/09/22 במספר תחנות ניטור, בהשפעת פליטות תחנת הכוח "אורות רבין".

עליות ריכוזי תחמוצות חנקן בהשפעת פליטות מארובות תחנת הכוח "אורות רבין", נמדדות, גם ב-2022 , בעונות קיץ-סתיו, בשעות שעות 10:00 – 17:00 במקביל לעליות בריכוזי גופרית דו-חמצנית בכיוון  רוח מערבי מכיוון תחנת הכוח "אורות רבין".

השפעת תחנת הכוח אורות רבין על עליות הריכוזים נרשמו בתחנות בית אליעזר, חדרה, פרדס חנה, אליכין, מנשה, גן שמואל, המעפיל, מגל ועמיקם, בעונה החמה החל ממרץ ועד אוקטובר.

עליות בריכוזי NOx הנובעות מהשפעת הפליטות מארובות אורות רבין גבוהות בפקטור של בין 2 עד 4 ביחס לעליות הנובעות מפליטות התחבורה בתחנות אלה (בין שעות 08:00 – 06:00).

לעומת זאת, בתחנות המושפעות בעיקר מפליטות התחבורה, כגון תחנת ברקאי,  נרשמות ריכוזי NOx גבוהים יחסית, עד 139 חל"ב,  בשעות עומס תחבורתי בוקר. השפעת אורות רבין על הריכוזים התחנה, מועטה יותר.

מנגד, פליטות התחבורה משפיעות על מדידות המזהם בתחנות הניטור בעיקר בחודשי החורף בשעות עומס תחבורתי בוקר (6:00-9:00) וערב (18:00 – 21:00) , כשהרוח נושבת מהגזרה המזרחית ובתנאי אינברסיית קרקע .

השפעת התחבורה

הריכוז המרבי בשנת 2022 בממוצע חצי שעתי במרחב האיגוד, נרשם בתחנה הניידת "קרון איגוד"  המוצבת בקריית השרון, נתניה, 368.1 חל"ב, שהם 74% מערך הסביבה החצי שעתי 500 חל"ב (12/01/22, שעה 08:00) ונבע בהשפעת המקורות התחבורתיים בקרבת תחנת הניטור. תחנת ניטור זו מאופיינת בריכוזים גבוהים בהשוואה לשאר אזורי האיגוד, בשל קרבתה לכבישים עמוסים סמוכים למקום הצבתה בספורטק יהלום בקריית השרון.  בתרשים 5 מוצגים ריכוזי NOx בקרון איגוד בנתניה לאורך היממה, באופן מקבילי בכל היממות, החל מ-01.01.22 ועד 31.03.22 (עונת חורף).  ניתן להבחין בעליות ריכוזים אופייניות של הריכוזים בכל יום, בשעות עומס תחבורתי "בוקר" ושעות "ערב".

גם בתחנת ניטור ברקאי נרשמים ריכוזים גבוהים יחסית של תחמוצות חנקן הנובעים מפליטות התחבורה  בכבישים ראשיים הסמוכים ( צומת עירון, כבישי 6 ו-65 ) . הריכוז המרבי שנרשם בשנת 2022 היה 139 חל"ב (28% מערך הסביבה 500 חל"ב), ב-25/05/22 בשעה 06:30.

ריכוז זה נרשם בעת כיוון רוח 70 מע', מצפון מזרח, המגיע מכיוון צומת עירון וכבישים 6 ו-65 אל תחנת הניטור. בתרשים מס' 6 מוצג מהלך יממתי מקבילי בתחנת ברקאי, של ריכוזי NOx בכל היממות בין 1.2.22 עד 1.6.22, המציג עליות ריכוזים בכל יום בשעות עומסי בוקר וערב בעת כיוון רוח דרום מזרחי.

פליטות התחבורה משפיעות על מדידות המזהם בתחנות הניטור בעיקר בחודשי החורף בשעות עומס תחבורתי בוקר וערב, כשהרוח נושבת מהגזרה המזרחית. בשעות אלה חלות לרוב אינברסיות קרקע כתוצאה מטמפרטורות קרקע נמוכות אשר בשילוב עם פליטות מוגברות בשל עומסי התחבורה, גורמות לעליות הריכוזים בסביבה.

ממוצעים יממתיים

הריכוזים המרבים בממוצע יממתי נרשמו בתחנות קרון איגוד המוצב בנתניה (87 חל"ב), חדרה (39 חל"ב), ברקאי (33 חל"ב) וגן שמואל (78 חל"ב), המהווים בין 11% לבין 29% מערך הסביבה היממתי 298 חל"ב.


מגמות ריכוזים שנתיים של תחמוצות חנקן

בשנת 2022 נרשמה ירידה מתונה בריכוזים היממתיים והשנתיים לעומת שנת 2021 (תרשים 23).

מגמות ריכוזי תחמוצות החנקן בממוצע שנתי מהלך השנים מוצגים בפרק "מגמות במצב איכות האוויר במרחב האיגוד ופליטות תחנת הכוח אורות רבין"

זמינות מכשירי NOx

הזמינות השנתית של מכשירי NOx בשנת 2022 הייתה גבוהה באופן כללי, מעל 85% לכל מכשיר ניטור עפ"י דרישת מנ"א, מלבד בתחנות הניטור:  

נחשולים, אשר הודממה כאמור, באופן יזום ע"י האיגוד במשך  כ-6 חודשים מאפריל עד אוקטובר לאחר שנגרמו לה נזקים בשל שיפוץ נרחב בבניין בה היא שוכנת ע"י הקיבוץ.

עתלית, תחנה חדשה שהופעלה בחודש יוני .

קרון איגוד 3, התחנה הופעלה לראשונה  בפארק תעשיות מבוא כרמל במגידו במחצית דצמבר 2022.

  תרשים 3. ריכוזי תחמוצות חנקן (NOx) חצי שעתיים ויממתיים מרביים וממוצעים שנתיים [חל"ב], 2022

תרשים 3


תרשים 4. עליות של ריכוזי NOx חצי שעתיים [חל"ב] בתאריך 10/09/22 בכל תחנות ניטור, בהשפעת "אורות  רבין"
תרשים 4

 

 

תרשים 5. מהלך יומי של ריכוזי NOx [חל"ב] בקרון איגוד-נתניה, בהשפעת התחבורה, בתאריכים 01/01/22-31/03/22

תרשים 5

 

תרשים 6. מהלך יומי של ריכוזי NOx  5ד' [חל"ב] בתחנת ברקאי, בהשפעת התחבורה, בתאריכים 01/02/22-01/06/22

תרשים 6

חנקן דו-חמצני  NO2

NO2 הינה תרכובת גזית הנפלטת אך בעיקר נוצרת באוויר (מזהם שניוני) בתהליך חמצון התרכובת חד תחמוצת החנקן NO (מזהם ראשוני) הנפלטת כמזהם ראשוני,  משריפת דלקים בתעשייה, תחנות כוח ובמנועי כלי הרכב. NO. NO2 נפלטת גם היא אך בכמות מועטה של בין 5% ל-10% מכלל ה- NOX אך מרבית ריכוזי ה-NO2 באוויר הסביבה נובעים מהמשך חמצון NO ע"י האוזון שבאוויר. NO2 הינה תרכובת גזית חומצית רעילה בעלת צבע חום אדמדם, הגורמת להשפעות בריאותיות מזיקות כגון גירוי דרכי הנשימה, ירידה בתפקוד הריאות בחשיפה לזמן ארוך (בעיקר אצל קבוצות רגישות: ילדים, חולי מחלות דרכי הנשימה), מחלות לב-ריאה ועוד. NO2 מהווה גם גורם עיקרי בתהליך יצירת האוזון ע"י ריאקציות פוטוכימיות בטרופוספרה. יחד עם SO2 שתי התרכובות עשויות לגרום לגשם חומצי. בטבלה מס' 6 ותרשים מס' 7 מוצגים הריכוזים השעתיים המרביים של NO2 שנרשמו בתחנות ניטור בשנת 2022, מועד המדידה, מקור הזיהום וערך הממוצע השנתי, בהשוואה לערכי הסביבה העדכניים שנקבעו למזהם.

טבלה 6. סיכום מדידות חנקן דו חמצני (NO2) לשנת 2022

טבלה 6

סיכום ומסקנות

 • בשנת 2022 לא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתיים והשנתיים לחנקן דו-חמצני 2NO
 • ממוצע שעתי: הריכוז השעתי מרבי נמדד בתחנת הניטור הניידת "קרון איגוד" בנתניה בספורטק יהלום, קריית השרון: 63.5 חל"ב ביום 05.04.2022 שעה 20:00, המהווים 60% מערך הסביבה השעתי , 106 חל"ב, אשר נבע מהשפעת פליטות התחבורה בקרבת תחנת הניטור.
 • הריכוז השעתי השני הגבוה יותר נרשם בתחנת מנשה, 61.2 חל"ב, בתאריך 11.09.22 שעה  10:00, ( 58% מערך הסביבה השעתי ל-NO2, 106 חל"ב), נבע מהשפעת פליטות ארובות תחנת הכוח "אורות רבין"  כאשר כיוון הרוח היה ממערב, (269 מע'), ראה תרשים מס' 8. הריכוזים המרביים בתאריך הנ"ל נרשמו בתחנות מנשה, פרדס חנה וגן שמואל, בין השעות  10:00 עד 15:00.
 • ריכוזים מרביים נרשמו בתחנות נוספות, בהשפעת פליטות התחבורה, בתחנות חדרה, ברקאי, קיסריה, מעין צבי, גן שמואל, נחשולים, עתלית ועוד עפ"י הפרוט בטבלה מס' 6.
 • ממוצע שנתי: הריכוזים המרביים בשנת 2022 בממוצע שנתי נרשמו בתחנות ניטור אזור תעשייה חדרה, ברקאי, קרון איגוד נתניה (9.2, 8.7, 8.5 חל"ב, בהתאמה ) המהווים 44%-40% מערך הסביבה השנתי (21 חל"ב). ריכוזים מרביים אלה נבעו בעיקר מהשפעת פליטות התחבורה כאשר בחדרה נבעו הן מפליטות התחבורה העמוסה באזור התעשייה והן מתרומת תחנת הכוח אורות רבין.
 • זמינות נתוני NO2 הינה בהתאם לזמינות מכשירי NOx כפי שפורט לעיל.


  תרשים 7. ריכוזי דו תחמוצת חנקן (NO2) בממוצע שעתי [חל"ב] מרביים וממוצע שנתי, לשנת 2022

  תרשים 7

  תרשים 8. עליות ריכוזי דו תחמוצת חנקן (NO2) במנשה ביום 11.09.22 בהשפעת אורות רבין

  תרשים 8

  תרשים מס' 9  ריכוזי דו תחמוצת החנקן (NO2) בקרון נייד בנתניה ביום 05.04.2022 בהשפעת התחבורה

  תרשים 9

  אוזון O3

  אוזון הנוכח בטרופוספרה (שכבת האטמוספירה הקרובה לפני הקרקע) מוגדר כמזהם "שניוני", היות ואינו נפלט ישירות ממקורות הפליטה אלא נוצר מתגובות פוטוכימיות מורכבות בין מזהמים ראשוניים ("מבשרי אוזון" Ozone Precursors) הנפלטים ממקורות הזיהום והם בעיקר: תחמוצות חנקן NOX ותרכובות אורגניות נדיפות (VOC), המגיבים באוויר בנוכחות קרינת UV מהשמש. היווצרותו תלויה בעוצמת קרינת השמש ובטמפרטורות גבהות (מוגדר כ"מזהם קיץ"). מקורות המזהמים הם בעיקר התחבורה, התעשייה, תחנות הכוח ועוד. כאמור, תחמוצות החנקן נפלטות משריפת דלקים. תרכובות אורגניות נדיפות נפלטות בעיקר ממקורות בלתי מוקדיים עקב עיבוד, שינוע, אחסון וניפוק דלקים וגם ממנועי כלי רכב, בעיקר ממנועי בנזין.
  אוזון הינו גז בעל השפעה מחמצנת, בריכוזים גבוהים עלולה לגרום לפגיעה בריאותית, נזק לחומרים, צמחייה וגידולים חקלאיים. בין הנזקים הבריאותיים המיוחסים לו: ירידה בתפקוד ונזק לריאות, שיעול וגירוי בגרון, הרעת סימפטומים של ברונכיט, נפחת ואסתמה. גם אנשים השוהים שעות ארוכות באוויר הפתוח (במיוחד עובדי חוץ וספורטאים) עלולים להינזק מהשפעות האוזון. 

  NO2+hv -> O+NO
  O+O2+M->O3+M

  האוזון הנוצר בטרופוספרה (עד לגובה של כ-10 ק"מ), מכונה "האוזון הרע" עקב התופעות השליליות הנגרמות על ידו. לעומתו, שכבת האוזון הסטרטוספרית (בגובה כ-25 קילומטר), מגנה על החיים על פני כדור הארץ מפני קרינת אולטרה סגולית המזיקה של השמש (UVB וUVC-), מכונה "האוזון הטוב".  היות ותהליך יצירת האוזון בטרופוספרה הוא איטי, שיאי ריכוזי האוזון נרשמים לאחר מספר שעות במרחק רב ממקור המזהמים מבשרי האוזון: תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות. מגוון רב של ריאקציות מתרחשות בו זמנית, לרבות פירוק פוטוכימי של חנקן דו חמצני, תהליך המוביל ליצירת האוזון. 

  הפחתת ריכוז האוזון באוויר אפשרית רק ע"י הפחתת ריכוזי המזהמים הראשוניים, "מבשרי האוזון", שהם תחמוצות חנקן NOX ותרכובות אורגניות נדיפות (VOC)  שמקורם מהתחבורה, מפעלים, תחנות כוח, צמחייה ועד.
  במהלך שנת 2022 אוזון O3 נמדד בתחנות הניטור הבאות: ברקאי, המעפיל, כרם מהר"ל, גבעת עדה, קיסריה, קרון איגוד בנתניה, קרון איגוד 2 בבת שלמה, מעיין צבי, אליקים ונחשולים.

  בטבלאות מס' 7 ו-8 בהמשך מובא סיכום ריכוזי האוזון המרביים שנרשמו בתחנות הניטור. בתרשים מס' 10 מוצגים ריכוזי האוזון המרביים בממוצע 8-שעתי ושנתי. על אף שלא קיים ערך סביבה לממוצע השנתי, ערכים אלה משמשים לבדיקת המגמות בריכוזי האוזון במרחב האיגוד. בתרשים מס' 5 מופיעים הריכוזים בממוצע 8-שעתי שנרשמו בתחנות הניטור במהלך שנת 2022 תוך השוואה לערך הסביבה 8 שעתי (71 חל"ב). החריגות מערך הסביבה 71 חל"ב פורטו בטבלאות מס' 8 ו-9.

  טבלה 7. סיכום מדידות אוזון (O3) 8 שעתיות מרביות לשנת 2022  בהשוואה לשנת 2021

  טבלה 7

  *תחנת נחשולים פעלה במהלך 2022 מחצית מהזמן בשנה, לא ניתן לבצע ממוצע שנתי.

  טבלה 8. רשימת ריכוזים  8-שעתיים שחרגו מעל ערך הסביבה (71 חל"ב) בשנת 2022
  טבלה 8


   

  סיכום מדידות O3 בשנת 2022

  מגמת ריכוזים בממוצע 8-שעתי בהשוואה לשנת 2021

 •  מספר החריגות ה-8 שעתיות בכל אחת מתחנות הניטור, היה נמוך מ-10 החריגות המותרות  לכן הריכוזים עמדו בערך הסביבה ה-8 שעתי לאוזון.
 • ככלל, בשנת 2022 נרשמה ירידה במספר החריגות מערך הסביבה לממוצע 8 שעתי : 71 חל"ב, לעומת שנת 2021., למעט בתחנת כרם מהר"ל. לדוגמה, בתחנת ברקאי נרשמו 0 חריגות ב-2022, לעומת 5 חריגות ב-2021.

 •  הירידה בריכוזי האוזון בשנת 2022 יחסית ל- 2021 מוסברת ע"י השינוי בתנאים המטאורולוגים משנה לשנה.
 • עם זאת, בתחנת כרם מהר"ל חלה עלייה במס' החריגות כאשר בשנת 2022 נרשמו 4  חריגות  לעומת 0 חריגות ב-2021. יובהר כי מכשיר האוזון בתחנה זו הוחלף בסוף 2021 במסגרת פרויקט שדרוג ציוד מערך הניטור.
 • עפ"י טבלה מס' 8, חריגות באוזון נרשמו בו זמנית בתחנות הניטור כרם מהר"ל וקרון איגוד (נתניה) ובקציר השייכת לחברת החשמל, בשעה 16:00 בתאריך 2.4.2022.  
  ריכוזי אוזון בממוצע שנתי: לא קיים ערך סביבה לממוצע השנתי לאוזון. עם זאת, הריכוז הממוצע השנתי משמש לבחינת מגמות המזהם לאורך השנים במרחב האיגוד.
 • הריכוזים השנתיים המרבים נרשמו בתחנות מעיין צבי (42 חל"ב), גבעת עדה (40.5 חל"ב). בתחנות אלה חלה עליית ריכוזים של כ-1.5 – 4 % לעומת 2021.
 • עפ"י טבלה מס' 7 ותרשים 10, בתחנות ברקאי, קיסריה, המעפיל, קרון איגוד (נתניה) הקרובות לצירי תחבורה ראשיים ומושפעות מפליטות NOx מכלי הרכב, נרשמו ריכוזי אוזון בממוצע שנתי נמוכים בכ-15% ביחס לריכוזים במעיין צבי וגבעת עדה, כרם מהר"ל, יישובים כפריים רחוקים מצירי תחבורה ראשיים ועל כן הרס האוזון מופחת יותר.  

  תרשים 10. ריכוזי אוזון(O3)     8- שעתיים מרביים וממוצעים שנתיים בשנת 2022

  תרשים 10

 • בכרם מהר"ל המכשיר הוחלף במכשיר חדש בסוף נובמבר 2021.
 • כאמור, במעין צבי נרשם ערך שנתי גבוה של 42 חל"ב למרות שלא נרשמו חריגות 8-שעתיות. תחנת מעיין צבי נמצאת במיקום מרוחק יחסית מכבישים ראשיים לעומת התחנות קיסריה ונחשולים, הקרובים יותר לצירים תחבורתיים, לכן נרשמו בהן ערכים שנתיים נמוכים יותר של כ-34 חל"ב.
 • בתחנת ברקאי נרשם ערך הממוצע השנתי הנמוך ביותר, 30 חל"ב, בהשוואה לאזורים האחרים באיגוד, דבר האופייני ליישוב הנמצא בקרבת כבישים ראשיים (כביש 65, כביש 6) עמוסי תחבורה המהווים מקור משמעותי לפליטות תחמוצות החנקן, המגיבות עם האוזון שכבר נוצר באוויר תוך גרימת הרס האוזון וירידת ריכוזו בסביבה.
   

  תרשים 11  מהלך שנתי של ריכוזי אוזון 8 שעתיים [חל"ב] שנרשמו במערך הניטור בשנת 2022

  תרשים 11

   

  מגמת ריכוזי אוזון במרחב האיגוד

  תרשים 12 להלן מציג את מגמת ריכוזי אוזון בממוצע שנתי, על פי המדידות במערך הניטור של האיגוד, בתוספת תחנת הניטור "קציר החדשה" של חברת החשמל, בין השנים 2014 עד 2022. עד שנת 2014, אוזון נמדד ע" האיגוד בשתי תחנות ניטור בלבד: המעפיל וכרם מהר"ל. בין 2014 ל-2019 נוספו בהדרגה מכשירי אוזון בתחנות ברקאי, קרון איגוד נייד בנתניה, גבעת עדה, קיסריה, מעיין צבי ונחשולים.

  בתרשים מס' 13 בהמשך, מוצגת מגמת ריכוזי האוזון בממוצע אזורי-שנתי בכל מרחב האיגוד. חישוב הממוצע האזורי נערך כממוצע אריתמטי של ריכוזי האוזון השנתיים בכל אחת מתחנות הניטור בהן נמדד.

  תרשים 12 . מגמת ריכוזי אוזון בממוצע שנתי [חל"ב] לפי תחנות המדידהבתחום האיגוד בין השנים 2008-2022

  תרשים 12

  תרשים 13  מגמת ריכוזי אוזון בממוצע אזורי שנתי [חל"ב] במרחב האיגוד 2014-2022

  תרשים 13

  על פי תרשים מס' 12,  ריכוזי האוזון המרביים בתחום האיגוד מתקבלים בתחנת הניטור בכרם מהר"ל. הסבר: קצב היווצרות ופירוק האוזון, כמזהם שניוני, תלויים בריכוזים בסביבה של המזהמים מהם הוא נוצר, בעיקר תחמוצות חנקן NOx וחומרים אורגנים נדיפים  VOC, בעוצמת קרינת השמש  וטמפרטורת הסביבה. במרכזי ערים במישור החוף קיימת פליטה מוגברת של  NOx בעיקר מכלי רכב בעלי מנועי בנזין, אשר גורמות לתהליך פירוק אוזון וירידת ריכוזו בסביבה. היות ותהליך היווצרות האוזון מתרחש במשך שעות, הריכוזים הגבוהים של אוזון מתקבלים בעונת הקיץ באזורים כפריים הנמצאים רחוק בפנים הארץ במורד הרוח ממקורות הפליטה במישור החוף (רוחות מערביות בשעות היום). על כן הריכוזים הגבוהים ביותר נמדדים, בכרם מהר"ל (מבין תחנות הניטור של האיגוד) וביישוב קציר (תחנת ניטור של חברת החשמל), אזורים כפריים מזרחה למישור החוף.

  בנוגע למגמת עלייה מתונה של ריכוזי האוזון האזוריים עפ"י תרשים 13 שנרשמת במרחב האיגוד, התופעה נמדדת גם באזורים אחרים בארץ כגון מפרץ חיפה וככל הנראה נגרמת בשל עלייה במספר כלי הרכב ,בעקר רכב פרטי עם מנוע בנזין הנעים בכבישים ותוספת מקורות פליטה בתעשייה ותחנות כוח. כל זאת מלווה בשינויים אקלימיים של הגברת אירועים ממושכים של טמפרטורות גבוהות קיצוניות המעודדות את ריאקציות היווצרות האוזון באזורינו.   

  חלקיקים מרחפים עדינים PM2.5 ו-PM10

  חלקיקים מרחפים באוויר מאופיינים במורכבות גדולה בהשוואה למזהמים הגזים, מאחר והם מהווים תערובת הטרוגנית בגדלים שונים, ומכילים מגוון רחב של מרכיבים כימיים. ההרכב הכימי וגודל החלקיקים עשויים להוות אינדיקציה למקורות החלקיקים, ופרמטרים אלו יכולים גם לקבוע את התנהגותם באטמוספירה וכן השפעתם על הבריאות.

  מבחינת גודלם, ככל שהחלקיקים קטנים יותר, כך הם חודרים עמוק יותר למערכת הנשימה וגורמים לנזקים בריאותיים חמורים יותר. חלקיקים בעלי קוטר קטן מ-10 מיקרון (PM10) עלולים לחדור לדרכי הנשימה העליונות. חלקיקים בעלי גודל קטן מ-2.5 מיקרון (PM2.5) נשאפים לתוך דרכי הנשימה העמוקים עד לריאות ועלולים לגרום לירידה בתפקוד הראות והלב, לאשפוזים ואף מוות בטרם עת. השפעות אלה באות לידי ביטוי בעיקר באוכלוסיות פגיעות כגון ילדים ומבוגרים עם רקע של מחלות נשימתיות כדוגמת אסטמה. חומר חלקיקי באוויר מגביר תופעות של שיעול, זיהומים, דלקות וקוצר נשימה אצל האוכלוסיות הנ"ל.  מחקרים רבים הראו קשר בין מחלות לב-ריאה ועודף תמותה לבין חשיפה לחומר חלקיקי בקוטר של 2.5 מיקרומטר ומטה. סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים כימיים מזיקים הספוחים אליהם. להלן סיווג חלקיקים באוויר, בהתאם לקוטר אווירודינמי שלהם:

 • אבק שוקע: חלקיקים בעלי קוטר מעל 45 מיקרון (1 מיקרון = אלפית המילימטר)
 • אבק כללי מרחף : (TSP) בעלי קוטר 45 מיקרון ומטה
 •  
 • חלקיקים נשימים  ((PM10: בעלי קוטר  10 מיקרון ומטה
 • חלקיקים נשימים עדינים  (2.5(PM: בעלי קוטר 2.5 מיקרון ומטה
   

  מדידות חומר חלקיקי עדין מרחף PM2.5 בשנת 2022

  ניטור PM2.5 נערך בתחנות: חדרה-אזור תעשייה (בניין האגוד), פרדס חנה, קרון איגוד בנתניה, שכונת חפציבה בחדרה, קיסריה, נחשולים, אליקים, קרון איגוד 2 (תחנה ניידת בבת שלמה) ועתלית, באמצעות מכשירים מסוג BAM (β-attenuation Mass Monitor) (טבלאות מס' 2 ו-3). 

  בתחנת ברקאי פועל מכשיר מסוג FIDAS של חברת PALAS הגרמנית, עפ"י עקרון פעולה אופטי של פיזור אור: Scattered Light Measurement Principle, מאושר עפ"י שיטה תקנית EN אירופאית. יתרון השיטה הינה ביכולתה למדוד בו זמנית מספר פרקציות של חלקיקים נשימים במקביל: PM1, PM2.5, PM4, PM10 ו-PM TOTAL.

  תקנות אוויר נקי ל-PM2.5. ו-PM10

  PM2.5

   א. ערך סביבה יממתי: 37.5 מק"ג/מ"ק, תקן סטטיסטי ל-95% מהזמן בשנה, על כן מותר לחרוג ממנו 18 יממות בשנה, בהנחה שבשנה אחת מתקיימים עד 18 ימי שרב עם הסעת אבק, אשר אינם נכללים בספירת החריגות. על כן, 37.5 מק"ג/מ"ק זהו ערך סביבה עבור הריכוז בממוצע יממתי הנמצא במקום ה-19, כשמסדרים את הריכוזים היממתים של שנה אחת, בכל  תחנה, לפי סדר יורד.   

   ב. ערך סביבה שנתי: 25 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי, הזהה לתקן של הדירקטיבה אירופאית. 

  PM10:

   א. ערך סביבה יממתי: 130 מק"ג/מ"ק, זהו תקן סטטיסטי ל-95% מהזמן בשנה: מותר לחרוג ממנו 18 יממות בשנה, מתוך נקודת הנחה שבשנה אחת מתקיימים עד 18 ימי שרב עם הסעת אבק, אשר אינם נכללים בספירת החריגות.

  ב. ערך סביבה שנתי: 50 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי, למעט 18 ריכוזים יממתיים מרביים.
   

  סיכום תוצאות הניטור בשנת 2022

  להלן סיכום מדידות PM2.5 ו-PM10 שנרשמו במערך הניטור של האיגוד בשנת 2022. מדידות PM10 נערכו בשנת 2022 בתחנת ברקאי בלבד. לשם השוואה הובאו סיכומי תוצאות ניטור PM10 בתחנות ניטור נבחרות של גופים אחרים (חברת חשמל, מחצבת ורד ומפעל אבן וסיד שפייה).

  טבלה 9. סיכום מדידות חומר חלקיקי עדין נשים PM2.5 ו-PM10 בשנת 2022

  תחנת ניטור

  PM2.5

  ריכוז יממתי מרבי    [מק"ג/מ"ק]

  תאריך

  מס' חריגות יממתיות  מעל

  37.5 מק"ג/מ"ק

  PM2.5-

  ממוצע שנתי

  [מק"ג/מ"ק]

  זמינות %

  חדרה-אזור (1) תעשייה

  44.2

  14.12.2022

  3

  -

  60.0*

  ברקאי- FIDAS

   115 

  04/02/2022

  31

  24

  96.0

  קיסריה

  57.8

  04/02/2022

  11

  19.9

  94.0

  פרדס חנה

  97.3

  29/04/2022

  10

  18.3

  89.6

  קרון איגוד 2 (בת שלמה) (2)

  65

  04/02/2022

  2   

  -

  30*

  קרון איגוד (נתניה)

  62.1

  24/04/2022

  14 

     17.8

  87

  נחשולים (3)

  51.4

  23/12/2022

  3

  -

  41*

  חפציבה

  63.6

  04/02/2022

  13

  21.2

  97.3

  עתלית (4)

  36.3

  10/12/2022

  0

  -

  48*

  אליקים

  97.4

  29/4/2022

   

  18.5

  77.5

  ערך סביבה

  37.5

   

  עד 18 בשנה

  25

   

  PM10

  תחנת ניטור

  PM10

  ריכוז יממתי מרבי    [מק"ג/מ"ק]

  תאריך

  מס' חריגות יממות מעל

  130 מק"ג/מ"ק

  PM10 ממוצע שנתי

  [מק"ג/מ"ק]

  זמינות

  %

  ברקאי (FIDAS) איגוד

  4420

  19/12/2022

  21  

    50.3 

  100

  קציר החדשה (חח"י)

  464.8

  29/04/2022

  15   

  32.5 

  98

  אום אל-קוטוף (מחצבת ורד)

  353.8

  26/04/2022

  12  

  32.5 

  96

  ברטעה החדשה (מחצבת ורד)

  406.4

  26/04/2022

  17   

  46.2  

  97

  כפר הנוער שפייה (אבן וסיד)

  260.7

  29/04/2022

  6  

  22.7  

  98

  טורבינות גז קיסריה (חח"י)

  315

  04/02/2022

  13  

  35.4   

  98

  אורות רבין (חח"י)

  218

  04/02/2022

  14

  44

  92

  ערך סביבה

  130

   

  עד 18 בשנה

  50

   

   

   

  (1)  מכשיר חלקיקים בתחנת חדרה-א.ת.-החל לפעול בתאריך
  2) מכשיר החלקיקים בקרון איגוד 2-בת שלמה לא פעל מרבית השנה עקב תקלה מתמשכת שהצריכה העברתו ליצרן בחו"ל לטיפול
  (3) בשל הפסקה יזומה של פעילות תחנת נחשולים, בין אפריל לאוגוסט, זמינות מכשיר חלקיקים הייתה נמוכה
  (4) תחנת עתלית הופעלה לראשונה בתאריך 23.6.2022.
  לתחנות אלה לא ניתן לחשב ממוצע שנתי עקב זמינות נמוכה מ-75%.

תוצאות מדידות PM2.5 בממוצע יממתי ושנתי

 • בשנת 2022 מצב איכות האוויר מבחינת חלקיקים מרחפים עדינים PM2.5 ברוב תחנות הניטור עמד בערכי הסביבה היממתי והשנתי. בחלק מתחנות הניטור חלה עלייה במספר החריגות היממתיות, כדלקמן:

-בתחנת פרדס חנה, מס' החריגות עלה מ-4 בשנת 2021 ל- 10 חריגות בשנת 2022.

-בקרון איגוד-בנתניה, מס' החריגות ירד מ-15 ב-2021, ל-14 בשנת 2022.

-בתחנת הניטור בשכונת חפציבה בחדרה, חלה עליה מ-8 חריגות בשנת 2021, ל-13 חריגות בשנת 2022.

 • בתחנת ברקאי בשל עבודות בנייה מסיביות בקרבה מידית לתחנה החל מחודש יולי 2022, חלה עלייה משמעותית במס' החריגות שנרשמו, מ-22 חריגות בשנת 2021, ל-31 חריגות בשנת 2022.
 • בנוגע לריכוזים בממוצע שנתי, לא נרשמו חריגות מעל ערך הסביבה השנתי 25 מק"ג/מ"ק באף תחנת ניטור, כולל בברקאי (24 מק"ג/מ"ק).
 •  ברוב התחנות נרשמו עליות בריכוזים השנתיים של בין 4% עד 40% לעומת שנת 2021.

-בפרדס חנה חלה עלייה של 4% לעומת 2021: 17.6 מק"ג/מ"ק בשנת 2021,  18.3 מק"ג/מ"ק בשנת 2022.

-בקרון איגוד בנתניה חלה עלייה של 40%: 12.7 מק"ג/מ"ק ב-2021,  17.8 מק"ג/מ"ק בשנת 2022, עקב הקמת מספר פרויקטים לבנייה בסמוך לתחנה ועבודות הרחבת כביש 2.

-בתחנת חפציבה, חדרה, חלה עליה של 21%: 17.5  מק"ג/מ"ק בשנת 2021, 21.2  מק"ג/מ"ק בשנת 2022. בתחנה זו חלה הרעה באיכות האוויר מאז 2020, על אף שלא נרשמות חריגות מערכי הסביבה.

בתחנת קיסריה, מספר החריגות היממתיות ב-2022 היה זהה למס' חריגות בשנים 2021 ו-2020 (11). כמו כן, ערך הממוצע השנתי היה כמעט זהה:  19.9 בשנת 2022, 20.8 בשנת 2021, 20.7 ב-2020.

 • הריכוזים בממוצע שנתי נעו בין 73% מערך הסביבה השנתי (פרדס.חנה) לבין  85% מערך הסביבה השנתי, (חפציבה).
 • יובהר כי תחנות הניטור בהן זמינות נתוני מכשירי החלקיקים הייתה פחותה מ-75%, לא ניתן לחשב ממוצע שנתי (נחשולים, עתלית, א.ת. חדרה, קרון איגוד 2-בת שלמה)

 

לסיכום, לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי (37.5 מק"ג/מ"ק) ברוב תחנות הניטור במרחב האיגוד מלבד בברקאי, מספר החריגות היה נמוך מ-18 המותרות על פי תקנות אוויר נקי.

בתחנת ברקאי נרשמו 31 חריגות יממתיות לכן נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי, עקב עבודות בנייה בצמוד לתחנת הניטור. האיגוד החליט להדמים את מכשיר החלקיקים בתחנה עד לסיום פעולות הבנייה הסמוכות ולדגל את הנתונים ממועד תחילת העבודות.

לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי 25 מק"ג/מ"ק באף תחנת ניטור, אף לא בברקאי (טבלה מס' 9).

 

הערכת מספר ימי סופות אבק עפ"י מדידות PM2.5

לשם ניתוח מדידות החלקיקים, נערך רישום של התאריכים בהם נרשמו חריגות יממתיות במקביל במספר תחנות ניטור, לגבי חלקיקי PM2.5, מעל ערך הסביבה היממתי (37.5 מק"ג/מ"ק), המופיע בטבלה 10 להלן.

על פי הטבלה  ומתוך בדיקת הנתונים זוהו כ-19 ימים עם חריגות או עליות בו זמניות בריכוזי חלקיקים במספר תחנות במקביל אשר סומנו כימים עם תנאי שרב ואובך בהשוואה ל-14 ימים בשנת 2021.

 

תוצאות מדידות PM10 בממוצע יממתי ושנתי

PM10 נמדד בתחנת ברקאי באמצעות מכשיר ניטור בשיטת פיזור אור דגם Fidas 200 (יצרן: Palas גרמניה). במהלך השנה נרשמו ע"י המכשיר, 31 חריגות מעל ערך הסביבה היממתי 130 מק"ג/מ"ק, על כן נרשמה חריגה מערכי הסביבה.  החריגות שנרשמו במחצית השנייה של שנת 2022  מיוחסת לפעולות חפירה ובנייה במתחם הצמוד לתחנת הניטור שכללו היווצרות ערימות אפר ליד גדר תחנת הניטור.

ערך הממוצע השנתי שהתקבל היה 51.3 מק"ג/מ"ק (ללא 18 ערכים יממתיים מרביים, כמוגדר בתקנות. על כן, נרשמה גם  חריגה של 2.6% מעל ערך הסביבה השנתי (50 מק"ג/מ"ק).

האיגוד, בהתייעצות עם הממונה על מנ"א, ביצע דיגול של נתוני המכשיר ממועד תחילת העבודות, כמו כן הופסקה פעולתו של מכשיר החלקיקים.

סיכום תוצאות הניטור לגבי PM10 מוצג בטבלה מס' 9 לעיל, תוך השוואה עם תחנות ניטור PM10 נוספות של גופים חיצוניים: קציר וטורבינות גז קיסריה השייכות לחח"י. נתוני תחנות ניטור באום אל קוטוף וברטעה, של מחצבת וורד ושפייה, של חב' אבן וסיד, לא מתקבלים במרכז הבקרה של האיגוד, והנתונים המרביים נלקחו מדו"ח השנתי של מנ"א.  לא נערכו ניתוחים נוספים  לגביהם.

הערכת מספר ימי סופות אבק עפ"י מדידות PM10

נערך רישום של התאריכים בהם נרשמו חריגות יממתיות במקביל במספר תחנות ניטור, לגבי חלקיקי PM10, מעל ערך הסביבה היממתי (130 מק"ג/מ"ק), המופיע בטבלה 11 להלן.

על פי הטבלה ומבדיקת הנתונים זוהו כ-19 ויותר ימים עם תנאי שרב ואובך.  

       תרשים 14 א'. ריכוזים יממתיים של PM2.5 בשנת 2022

תרשים 14 א

       תרשים  14 ב'. ריכוזים יממתיים של PM10 בשנת 2022
תרשים 14 ב


 

 טבלה 10. רשימת היממות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי ל-PM2.5, , 37.5 מק"ג/מ"ק , בשנת 2022

         תחנה

 

תאריך

ברקאי-2

קיסריה

פרדס חנה

קרון איגוד-נתניה

חפציבה

אליקים

נחשולים*

10/01/2022

41.9

 

 

 

 

 

 

11/01/2022

58

 

 

 

 

 

 

**04/02/2022

95.9

57.8

56.7

 

63.6

52.6

 

22/02/2022

41.8

 

 

 

 

 

 

07/03/2022

48.4

 

 

 

 

 

 

02/04/2022

39

40.0

 

 

39.9

 

 

03/04/2022

39.6

 

 

 

 

 

 

04/04/2022

68.6

47.1

48.9

50.5

50.5

43.9

 

05/04/2022

58

 

 

49

46.2

39.9

 

06/04/2022

60.3

47.5

45.8

46.2

49.2

 

 

07/04/2022

58.1

46.7

45.7

45.8

48.6

 

 

08/04/2022

58.5

54.7

51

47.5

51.8

45.8

 

18/04/2022

40.6

 

 

 

 

 

 

25/04/2022

85.3

 

 

 

 

48

 

26/04/2022

62.8

 

 

 

 

45.4

 

29/04/2022

114.9

46.1

97.3

62.1

53.7

97.4

 

30/04/2022

62.1

55.3

61.6

49.4

53.2

56.8

 

03/05/2022

45.7

 

38.2

 

 

 

 

23/10/2022

38.1

 

 

 

 

 

 

25/10/2022

45.3

 

 

40.1

 

 

 

29/10/2022

37.8

 

 

 

 

 

 

30/10/2022

43.5

 

 

 

 

 

 

29/11/2022

40.4

 

 

 

 

 

 

09/12/2022

40.1

 

 

42.1

 

 

 

10/12/2022

46.6

38.7

 

47.1

38.7

 

40.5

12/12/2022

43.6

 

 

42.7

 

 

 

13/12/2022

50.8

 

 

39.9

40

 

 

14/12/2022

57.8

43.5

44.8

40.1

44.1

 

41.3

22/12/2022

39.9

 

 

 

 

 

 

23/12/2022

53.1

 

40.6

51.3

46.9

 

51.3

29/12/2022

39.4

 

 

 

 

 

 

סה"כ

31

10

10

 

 

8

 

 

*תחנת נחשולים פעלה בזמינות נמוכה, 41% , בשנת 2022

**התאריכים שסומנו באדום זוהו כימי שרב /סופות האבק בהם באחת או יותר תחנות ניטור נרשמה חריגה יממתי במקביל. בסה"כ עפ"י נתוני PM2.5, זוהו 19 ימים עם תנאי אובך/ שרב.

 

טבלה 11: PM10-רשימת היממות החורגות מערך הסביבה היממתי 130 מק"ג/מ"ק, 2022

תאריכים בהם נרשמו חריגות

ברקאי-2

קציר החדשה

אורות רבין

קיסריה טורבינות גז

**10/01/2022

156.9

 

 

135

11/01/2022

238.1

 

 

 

12/01/2022

154.2

 

 

 

04/02/2022

357.8

254

218

315

06/03/2022

130.1

 

 

 

07/03/2022

155.6

 

136

 

04/04/2022

258.2

172

211

172

05/04/2022

267.2

142

184

131

06/04/2022

211.8

184

177

154

07/04/2022

178.9

134

159

147

08/04/2022

181.9

166

167

154

18/04/2022

158.8

152

170

143

24/04/2022

 

174

 

 

25/04/2022

430.9

272

217

260

26/04/2022

299.3

375

157

186

29/04/2022

461.3

465

198

282

30/04/2022

223.3

213

216

208

03/05/2022

177.3

164

144

153

21/05/2022

 

134

 

 

23/10/2022

144.3

 

 

 

25/10/2022

204.5

 

 

 

28/11/2022

132.5

 

 

 

19/12/2022

194.4

 

 

 

סה"כ

21

14

13

13

 

**התאריכים שסומנו באדום זוהו כימי שרב /סופות האבק בהם באחת או יותר תחנות ניטור נרשמה חריגה יממתי במקביל. בסה"כ זוהו 19 ימי שרב

הערה: קציר החדשה, אורות רבין, קיסריה טורבינות גז הן תחנות השייכות לחברת החשמל, אשר הוצגו לצורך השוואה לבדיקת אירועי שרב.

 

זמינות נתוני חלקיקי PM2.5 ו-  PM10

על פי טבלה מס' 9 לעיל, זמינות מכשירי הניטור הייתה גבוהה (בין 87% ל-97% ), מלבד במספר תחנות כדלקמן:

(1)  מכשיר חלקיקים חדש בתחנת חדרה-א.ת.-החל לפעול בתאריך 2.5.2023, לכן הזמינות השנתית הייתה 60%.

(2) מכשיר החלקיקים בקרון איגוד 2-בת שלמה היה במצב תקלה מתמשכת שהצריכה העברתו ליצרן לחו"ל לטיפול.

(3) תחנת נחשולים הופסקה באופן יזום בין אפריל לאוגוסט עקב שיפוץ נרחב בבניין התחנה ע"י אנשי הקיבוץ.

(4) תחנת עתלית החדשה, הופעלה לראשונה בתאריך 23.6.2022.

 

BTEX

קבוצת החומרים בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן (אורטו-מטה ופארה-קסילן)  הידועים כBTEX- 

((Benzene; TolueneEthylbenzene; and orto, meta, and para-Xylenes משתייכים לקבוצת תרכובות אורגניות נדיפות ארומטיות המהוות מזהמי אוויר בעלי פוטנציאל השפעה מזיקה במספר מישורים:
1. בחלקן הן ידועות כמסרטנות וודאיות, וחלקן רעילות.

2. הן מעורבות בתגובות פוטוכימיות שיוצרות מזהמים שניוניים כדוגמת האוזון ומחמצנים נוספים בעלי השפעות מזיקות על הבריאות, הרכוש ומערכות אקולוגיות כגון הצמחייה.

3. עלולות לגרום למטרדי ריח.

איור 2. מבנה מולקולרי של תרכובות BTEX

איור 2

חומרים אלה מופיעים באופן טבעי בנפט גולמי ותזקיקיו, בגז הטבעי ובקונדנסט המופרד מהגז הטבעי. BTEX עשויים להיפלט לאוויר כתוצאה מתהליכי הפקת מוצרי נפט וגז טבעי, אחסון ושינוע דלקים וקונדנסט, מתחנות תדלוק, פליטות מכלי הרכב (בעיקר בנזין) בכבישים, כלי טייס, עשן סיגריות, שימוש בצבעים, ממיסים, דבקים, ועוד.

מידע כללי על המזהמים

בנזן: הוגדר כמסרטן וודאי לבני האדם (עפ"י ארגון הבריאות העולמי World Health Organization WHO -). בנזן הינו נוזל דליק ורעיל ללא צבע בעל ריח ארומטי חריף, אינו מסיס במים. תכולת הבנזן בדלק הבנזין הינה כ-1%, לכן בנזן עלול להיפלט גם בתחנות דלק ומכלי הרכב.

מקורות עיקריים לפליטות בנזן הם זיקוק נפט גולמי בבתי זיקוק וייצור דלקים, אחסון ושינוע דלקים. מקורות נוספים הם מילוי מכלי דלק ומיכליות כביש ללא אמצעי מישוב אדים, תהליכי הפקת גז טבעי. תכולת הבנזן בקונדנסט < 1%.

 אתיל בנזן: נוזל אורגני נדיף ודליק בעל ריח דומה לבנזין. נמצא באופן טבעי בנפט הגולמי. מוסף לבנזין להעלאת האוקטן. אינו מסרטן. עלול לגרום לגירוי ולהשפעה על מערכת העצבים המרכזית.

טולואן: חומר ארומטי, נוזלי בטמפרטורת החדר. ניתן להשתמש בו להעלאת מספר האוקטן של דלקים. עלול לגרום לפגיעה בתפקוד הכליות והכבד.

קסילן (קסילנים - אורטו, מטה ופרה קסילן): נוזל ארומתי הנמצא באופן טבעי בנפט הגולמי, אין לו תכונות של רעילות כרונית. משפיע על מערכת העצבים.

בנזן, טולואן וחומרים אורגנים ארומטיים נוספים כלולים ברשימת 189 החומרים המוגדרים מסוכנים (hazardous air pollutants) על ידי הUSEPA, הסוכנות להגנה על הסביבה בארה”ב, ופליטתם מוגבלת ומבוקרת. מבין חומרים אלה, בנזן הוכרז כמסרטן וודאי לבני אדם ע”י ארגון הבריאות העולמית (WHO).

 

 

טבלה 12. ערכי הסביבה למזהמים בנזן וטולואן, עפ”י תקנות אוויר נקי-ערכי איכות אוויר

מזהם*

ערך סביבה (חל”ב)

ערך סביבה (מק"ג/מ"ק)

ממוצע לפרק זמן

בנזן   (C6H6)

1.2

3.9

יממתי

0.4

1.3

שנתי

טולואן (C7H9)

265

1000

יממתי

89

260

שנתי

 

מדידות בנזן בתחום האיגוד בשנת 2022

בשנת 2022 פעלו בתחום האיגוד 6 תחנות ניטור בהן מכשירי BTEX: קיסריה, מעיין צבי, נחשולים, אליקים, עתלית  ובת שלמה. בשני היישובים בת שלמה ואליקים הוצבו מכשירי הניטור מפאת קרבתם לאתר חגית לאחסון מתוכנן של קונדנסט, של חב' שברון (נובל אנרג'י), במיכל אחסון קונדנסט בקיבולת 10,000 מ"ק המיועד לפעול בעת בחירום בלבד. אליקים נמצא צפון מזרחית מאתר חגית במרחק 2.5 ק"מ ובת שלמה נמצאת מדרום מערב לאתר, במרחק של 3.5 ק"מ. (טבלה מס' 2).

להלן רשימת תחנות הניטור של האיגוד בהן פעלו מכשירי   BTEX בשנת 2022 כולל תאריך הפעלתם: 

 1. תחנת ניטור בקיבוץ מעיין צבי, התחנה הוקמה והופעלה במאי 2019.
 2. תחנת ניטור בקיבוץ נחשולים, החל מיוני 2019.
 3. תחנת ניטור בקיסריה, מוזיאון ראלי, החל מספטמבר 2019.
 4. תחנת ניטור אליקים, המכשיר נרכש והופעל באפריל 2020.
 5.  בתחנת ניטור ניידת קרון איגוד 2  בבת שלמה, נרכש מכשיר BTEX חדש אשר הופעל בתחילת אוקטובר 2021. התחנה הופעלה לראשונה ביישוב בינואר 2020 עם מכשור מדידה  ל-NOx  ו-PM2.5.
 6. בתחנת ניטור חדשה ביישוב עתלית, ביוני 2022.

 

סוגי מכשירים:

ארבעת מכשירי BTEX הראשונים הינם מסוג GC, גז כרומטוגרף רציף, עם גלאי מסוג FID (Flame Ionization Detector),

המכשירים בבת שלמה ובעתלית, הינם מסוג GC, גז כרומטוגרף רציף, עם גלאי מסוג  PID  (Photo Ionization Detector)

 

סיכום נתוני הבנזן בתחום האיגוד, 2022

בטבלה מס' 13 מוצגים הריכוזים היממתיים המרבים והממוצע השנתי של בנזן כפי שנרשמו בתחנות הניטור בשנת 2021.

 

טבלה 13. סיכום מדידות בנזן בתחום האיגוד בשנת 2022

תחנת ניטור

ריכוז יממתי מרבי  (חל"ב)

תאריך

ממוצע שנתי (חל"ב)

זמינות % (*)

קיסריה

0.42

14.12.2022

0.13

97.0

מעיין צבי

0.31

13.12.2022

0.1

92.0

נחשולים

0.25

12.12.2022

-

23.0

אליקים

0.37

14.12.2022

0.10

 93.0

קרון איגוד-2, בת שלמה

0.24

14.12.2022

0.06

97.0

עתלית

0.15

10.12.2022

0.04

50.0

ערך סביבה

1.2

 

0.4

 

 

(*) אחוזי הזמינות חושב על בסיס שנתי בשנת  2022.
 

בשנת 2022 לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה היממתי והשנתי לבנזן ולטולואן. ריכוזי הבנזן היממתיים הגיעו לכדי 32% מערך הסביבה היממתי ו-35% מערך הסביבה השנתי. ערכים אלה דומים לריכוזים שנרשמו ב-2021, על כן לא חלה הרעה בריכוזי הבנזן הסביבתיים לעומת השנה הקודמת.

ריכוזי הטולואן בממוצע יממתי המרביים הגיעו לכדי 8 חל"ב בתחנת קיסריה המהווים 3% מערך הסביבה היממתי (265 חל"ב). בממוצע שנתי, הרכוזים הגיעו ל-0.4 חל"ב שהם 0.4% מערך הסביבה השנתי (89 חל"ב).

בתרשים מס' 15 מוצגת מגמת הריכוזים היממתיים של בנזן בכל תחנות הניטור כפי שנרשמו בשנת 2022 בהשוואה לערך הסביבה היממתי, 1.2 חל"ב.

תרשים 15. מגמת ריכוזי הבנזן בממוצע יממתי [חל"ב] בכל תחנות האיגוד בשנת 2022

תרשים 15

 

מגמות הריכוזים בהשפעת התנאים מטאורולוגים בשילוב פליטות התחבורה

מעקב אחר מגמות ריכוזי הבנזן הנרשמים בתחנות הניטור החופיות, הראה כי קיימת קורלציה בין ריכוזי הבנזן ותחמוצות החנקן הנמדדים בתחנות הניטור החופיות, ועל כן ניתן להסיק כי הם מושפעים בעיקר מפליטות כלי הרכב בכבישים בקרבה המידית לתחנות הניטור, ולא מורגשת השפעת הפליטות של מקורות רחוקים כגון אסדת הגז המרוחקת מעל 10 ק"מ מהחוף.

עליות ריכוזים בהשפעת התחבורה ניכרת בעיקר בעונות החורף והמעבר, בעת קיום תנאים מטאורולוגים של אינברסיות קרקע הגורמות למצב יציבות של שכבות האוויר הסמוכות לקרקע. תופעה זו מונעת פיזור יעיל של מזהמים הנפלטים בגובה נמוך מכלי הרכב בכבישים. תנאים אלה, בשילוב עם שכיחות גבוהה של רוחות מהגזרה המזרחית, תורמות לעליות ריכוזי הבנזן ותחמוצות החנקן הנובעים מכבישים ראשיים באזור: כבישי  2, 4, 67 , 65, 6  לכיוון תחנות הניטור .

מאידך, עונת הקיץ מאופיינת בהופעת הבריזה הימית ואינברסיות רום– בשילוב עם שכיחות גבוהה של רוחות מערביות ערות (מכיוון הים אל היבשה) במהלך רוב שעות היום, המסייעות לפיזור יעיל של תחמוצות החנקן והבנזן הנובעים ממקור תחבורתי, ולירידת ריכוזים, בהשוואה לעונת המעבר והחורף בהן הריכוזים הסביבתיים גבוהים יותר, כאמור לעיל.

 בתרשים מס' 16 להלן, מוצגות מגמות ריכוזי הבנזן [חל"ב] בתחנות הניטור בתחום איגוד ערים שרון-כרמל, בממוצע חודשי, בשנתיים האחרונות:
 

תרשים 16. מגמות ריכוזי הבנזן [חל"ב] בתחנות הניטור בתחום איגוד ערים שרון-כרמל, בממוצע חודשי בשנים 2020-2022

2020

תרשים 16 2020

2021
תרשים 16 2021

2022
תרשים 16 2022


בתרשים  16 לעיל, ניתן להבחין בעליות ריכוזי הבנזן בחודשי החורף ועונות המעבר, בהשוואה לירידת ריכוזים בחודשי הקיץ.

מתאם (קורלציה) בין ריכוזי NOx לבין ריכוזי הבנזן
על מנת לבחון את השפעת התחבורה על המדידות, נערכה בדיקת המתאם בין ריכוזי בנזן ולבין ריכוזי NOx בממוצע יממתי, אשר נרשמו במהלך שנת 2022 בתחנות הניטור החופיות של האיגוד: קיסריה, מעין צבי ונחשולים. בתרשים  17 להלן, ניתן להבחין במתאם הקיים בין ריכוזי הבנזן לבין ריכוזי תחמוצות החנקן בתחנות הניטור אלו, לאורך כל השנה, דבר המצביע על הפליטות התחבורה כמקור עיקרי של הריכוזים הנרשמים בהן. בתרשים מס' 12 מופיעות דוגמאות של מתאם על בסיס יממתי בתאריכים נבחרים בתחנות אלו.

תרשים 17. מתאם לדוגמה בין ריכוזי בנזן ו-NOx בממוצע יממתי [חל"ב] בתחנות מעיין צבי וקיסריה בשנת  2022

תרשים 17 מעיין צבי

תרשים 17 קיסריה

תרשים 18. מתאם בין ריכוזי בנזן ו-NOx, בממוצע שעתי [חל"ב] בתאריכים נבחרים בתחנת הניטור החופיות אל מול אסדת לוויתן בשנת 2022

תחנת קיסריה בתאריך 14.12.2022

תרשים 18 קיסריה

תחנת מעין צבי ב תאריך 13.12.2022
תרשים 18 מעין צבי

 

סיכום מדידות בנזן

 1. על פי ממצאי המדידות שנעשו בתחנות ניטור החופיות אל מול אסדת לוויתן, לא נרשמו שינויים משמעותיים בערכי הבנזן בשנת 2022 (לאחר פרק זמן של שלוש שנים מהפעלת אסדת לוויתן) ביחס לריכוזי הרקע שנרשמו בשנת 2019 טרם הפעלתה של האסדה.
 2. לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה היממתי והשנתי לבנזן ושאר מזהמים אורגניים.
 3. מדידות הבנזן בתחנות הניטור של האיגוד במהלך השנים 2019 עד 2022 מצביעות על ריכוזי בנזן נמוכים אשר נשמרו ברמה שמתחת ל32% מערך הסביבה היממתי (1.2 חל"ב) ו-35% מערך הסביבה השנתי (0.4 חל"ב).
 4. מגמות הריכוזים בסביבה מושפעות מהתנאים המטאורולוגים בהתאם לעונות השנה. בעונת הקיץ הרוחות הדומיננטיות בשעות היום הם מערביות כתוצאה מהבריזה הימית בשעות היום. עונת החורף והמעבר, מאופיינת באינברסיות קרקע המונעות פיזור יעיל של זיהום האוויר הנפלט בגובה הקרקע (בעיקר מהתחבורה), המתרחשות בשעות בוקר מוקדמות במקביל לשעות עומס תחבורתי-בוקר. על כן, פליטות התחבורה נלכדות בשכבה זו ללא יכולת פיזור. במצבים אלו כיווני הרוח הדומיננטיים הן מהגזרה המזרחית, מכיוון הכבישים לכיוון תחנות הניטור. על כן, נרשמות עליות ריכוזי תחמוצות חנקן ובנזן בזמנים אלו.
 5. ברוב המקרים ניתן למצוא מתאם בין עליות בריכוזי NOx ממקור תחבורתי לבין עליות מקבילות של ריכוזי בנזן.