רישוי עסקים

איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל הינו גורם הסדרה אזורי, אשר מפקח ונמצא בקשר רציף עם התעשיות והעסקים במרחבו. מחלקת תעשיות ורישוי עסקים אחראית על ביצוע פיקוח  והסדרה סביבתית בעסקים במרחב האיגוד.
לעובדי רישוי עסקים באיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל הוענקה הסמכות של השר/ה להגנת הסביבה "כנותן אישור" לחוק רישוי עסקים, לסוגי העסקים הבאים, הטעונים רישוי ע"פ צו רישוי עסקים (עסקים טעוני אישור), התשע"ג-2013 שמספריהם:

2.1א; 2.1ב; 2.1ה; 2.1ז; 2.2ח; 3.1; 3.3ב; 3.4ג; 4.3א; 4.3ב; 4.4ז; 4.6ו; 5.1ב; 5.3ג; 6.4; 7.1א; 7.1ג; 7.7ח; 8.4א; 8.6ז; 8.7ב; 8.8א; 8.9א; 10.1; 10.6ב; 10.7ג; 10.8ב; 10.9; 10.10ב; 10.10ג; 10.10ד; 10.14ג; 10.14ז; 10.16ב.

טבלת רישוי עסקים א

טבלת רישוי עסקים ב

 

הערה: *פריטים אשר פורסם להם מפרט אחיד של המשרד להגנת הסביבה במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים.

טבלה: פילוח סיווג העסקים טעוני הרישוי שקבלו אישור ותנאים ברישיון ע"י האיגוד

כנותן אישור של המשרד להגנת הסביבה בשנת 2022

פילוח סיווג העסקים טעוני הרישוי שקבלו אישור ותנאים ברישיון עי האיגוד


בקשות רישוי עסקים שהועברו על ידי רשויות הרישוי ואושרו ע"י האיגוד (בכפוף לתנאים שצורפו לאישור) בשנת 2022 כנותן אישור של המשרד להגנת הסביבה
תרשים הבקשות

תרשים הבקשות לרישוי עסקים - 2022
תרשים הבקשות 2

התפלגות הבקשות


 

פיקוח במסגרת חידוש רישיונות עסק

הפיקוח על עסקים בשנת 2022 התמקד בבקשות לחידוש רישיון עסק ובבקשות חדשות לרישיון עסק, שהתקבלו מרשויות הרישוי השונות ברחבי האיגוד. הפיקוח כולל סיור בעסקים ובחינת עמידתם בדרישות ובתנאים של המשרד להגנת הסביבה, על פי סוג הפעילות בעסק, וזאת על מנת להבטיח שמירה על איכות סביבה נאותה ומניעת מפגעים סביבתיים.

בסה"כ בשנת 2022 הועברו לרשויות הרישוי החברות באיגוד אישורים ותנאים ברישיון העסק ל-60 עסקים.

 

מתודולוגיית העבודה של מחלקת רישוי עסקים כוללת:

א. יצירת קשר עם בעל העסק (מגיש הבקשה) עם קבלת הבקשה באיגוד, והעברת מסמך מידע

     סביבתי לבעל העסק לצורך מילוי המידע העדכני ביותר. 

ב. תיאום סיור בעסק במסגרת הבקשה לרישיון

ג. ביצוע סיור פיקוח/ביקורת בעסק בנוכחות בעל העסק או נציג מטעמו.

ג. הוצאת דו"ח סיור לבעל העסק הכולל תיאור כללי של העסק וממצאים בשטח.

ד. במידה ועל פי הממצאים בשטח נמצאו ליקויים, בעל העסק נדרש להשלמות ו/או פעולות

     מתקנות כתנאי לקבלת האישור של האיגוד.

 

דוחות הסיור מועברים למנהל/ת מחלקת רישוי עסקים של רשות הרישוי הרלוונטית, ורק לאחר הסדרת הליקויים שנמצאו, יאושרו הבקשות לרישיון עסק ע"י האיגוד (כ"נותן האישור" - ע"פ חוק רישוי עסקים). אישור הבקשות ע"י האיגוד מלווה בתנאים סביבתיים ע"פ סוג הפעילות בעסק (מספר פריט רישוי בצו רישוי עסקים),  ואישור הבקשה לרישיון העסק מותנה בעמידה בתנאים המצורפים לרישיון העסק המועברים לרשות הרישוי.

 

בסיורי פיקוח בעסקים שמים דגש על הנושאים הסביבתיים המרכזיים ע"פ מהות העסק ופוטנציאל

ההשלכות הסביבתיות שלו בנושאים הבאים:

  • אוויר: התקנת אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר וריח חזק או בלתי סביר
  • שפכים:

 

  • מערכות נפרדות לשפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים ונגר עילי
  • מערכות איסוף ו/או טיפול בתשטיפים ושפכים תעשייתיים
  • קרקע - מניעת זיהום קרקע
  • חומרים מסוכנים - אחסון, שילוט וקיום נהלי חירום
  • פסולת ומִחזור – איסוף ופינוי פסולת למִחזור או לאתרים מורשים בלבד

 

בשנת 2022 במהלך הסיורים בבתי העסק, במסגרת בקשת רשות הרישוי לחידוש רישיון העסק, או לשם רישוי עסק חדש, נמצאו ליקויים ברמות שונות של התנאים ברישיון העסק. להלן מספר דוגמאות לממצאים וליקויים שנדרשו להסדרה, כתנאי לקבלת רישיון העסק:

במוסכים למכונאות כללית: דרישה לפינוי מסנני שמן משומשים למחזור, למאצרה תקנית למיכל השמן המשומש, והעברת תיעוד לפינוי תכולת מפריד השמן המינרלי לאתר מוסדר. באחד המוסכים נמצא כי המאצרה של מיכל השמן המשומש אינה עומדת בדרישות, נפחה היה קטן מ-110% מנפח המיכל עצמו. העסק נדרש להחליף למאצרה תקנית ורק לאחר שביצע זאת הועבר האישור והתנאים לרישיון העסק לרשות הרישוי.

במוסכים הכוללים פחחות וצבע: דרישה להתקנת מסנן וארובה תקנית, ביציאה מחדר הצבע למניעת פליטת חלקיקים ומזהמים לסביבה. באחד המוסכים נמצא כי בחדר הצבע לא הותקן כלל מסנן. העסק נדרש בהתקנה מידית של מסנן ובעבודה על פי הנחיות היצרן לתחזוקה תקינה של מערכות היניקה והסינון, ורק לאחר שביצע זאת, הועבר האישור והתנאים לרישיון העסק לרשות הרישוי.

בעסקים המאחסנים חומרים מסוכנים: דרישה להתקנת שילוט, הכנת נוהל חירום, ציוד מיגון ואמצעים לחירום ולטיפול באירוע חומרים מסוכנים. האיגוד דרש מאחד העסקים שהגיש בקשה לרשיון עסק לאחסון חומרים מסוכנים, לפנות למשרד להגנת הסביבה לקבלת היתר רעלים כתנאי לטיפול בבקשה, לאור כמות וריכוז החומרים המאוחסנים בעסק. רק לאחר קבלת היתר הרעלים, הועבר האישור והתנאים לרישיון העסק לרשות הרישוי.

במסגריות: דרישה להתקנת שילוט ועיגון גלילי גז דחוס כנדרש. אחד העסקים נדרש בצמצום כמויות תרסיסי הצבע שהוא מחזיק בעסק (בשל תכולת החומרים המסוכנים בתרסיסים אלו) כתנאי לקבלת רישיון העסק ורק לאחר שביצע זאת, הועבר האישור והתנאים לרישיון העסק לרשות הרישוי.

בבתי קירור: דרישה להתקנת שילוט, נוהל חירום וציוד מיגון אישי לטיפול באירוע חירום. באחד מבתי הקירור נמצא כי נוהל החירום אינו מעודכן וכי חסרה עמדת ספיגה לטיפול באירוע מסוג שפך/נזילה של חומן מסוכן. העסק נדרש בהסדרת ליקויים אלו כתנאי לקבלת רישיון העסק ורק לאחר שביצע זאת, הועבר האישור והתנאים לרישיון העסק לרשות הרישוי.

 

 

פיקוח בתעשייה

 

מעבר לטיפול בבקשות לרישיון עסק, מחלקת תעשיות מבצעת פיקוח יזום בעסקים ומפעלים במסגרות שונות כגון: בבקשות להיתרי בנייה, היתר רעלים, פיקוח בזמן דיגום ארובות, במתן מענה לפניות ציבור, סיוע על פי בקשת הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה.

 

במהלך 2022 בוצעו סיורי פיקוח ורישוי עסקים בכ-100 עסקים ומפעלים שונים, בחלקם נמצאו ליקויים ברמות שונות מבחינה סביבתית, אשר נדרשו להסדרה.

 

פיקוח בזמן דיגום ארובות בתעשייה

 

תחום נוסף בו התמקד הפיקוח במסגרת רישוי עסקים הוא על הגברת הפיקוח בתעשייה בזמן ביצוע דיגום ארובות.

הדיגומים מתבצעים ע"י מעבדות שעברו הסמכה לכך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, והמפעלים נדרשים לדגום את המזהמים האופייניים לכל ארובה במפעל, בתדירות משתנה בהתאם לספיקת הארובה.

דיגום ארובות מתבצע שני מסלולים:

א. דיגום תקופתי - המפעלים נדרשים לדגום את המזהמים, אל מול אישור מראש של תכנית הדיגום ע"י המשרד להגנת הסביבה.

ב. דיגום פתע - המשרד להגנת הסביבה מבצע בדיקות פתע, על פי נוהל עבודה מסודר, לשם הגברת הפיקוח תוך קבלת תוצאות שאינן תלויות במפעל.

 

 

במסגרת התנאים ברשיון העסק, נדרשים המפעלים לדגום את המזהמים האופייניים לכל ארובה במפעל בתדירות משתנה בהתאם לספיקת הארובה. עובדי האיגוד, ממחלקת תעשיות ורישוי עסקים, מבצעים את הפיקוח בזמן הדיגום עצמו במפעל.

הפיקוח חיוני ומטרתו להבטיח שהדיגום בארובה ו/או בארובות מתבצע בתנאי העבודה במפעל, כפי שאושרו בתכנית הדיגום ע"י המשרד להגנת הסביבה.

במהלך 2022 שני עובדים מהמחלקה, הוכשרו מקצועית בקורס איכות אוויר של המשרד להגנת הסביבה, בהיקף של 60 שעות לימוד והנושא של דיגום ארובות והפיקוח בזמן הדיגום היו בין הנושאים בו הוכשרו בקורס.

במהלך 2022 בוצעו דיגומי ארובה ב-26 מפעלים ברחבי האיגוד ע"פ דרישות המשרד להגנת הסביבה.

במהלך 2022 כתוצאה מהפיקוח של האיגוד על דיגום הארובות,  נמצא כי באחד המפעלים, במהלך הדיגום, קו הייצור לא עבד כבשגרה, וזה השתקף בנתוני הספיקות ובריכוזי פליטות המזהמים שנמדדו אונליין. הדיגום נפסל במקום, המפעל נדרש להסברים והזמין דיגום חדש למועד אחר, שבוצע שוב תחת פיקוח האיגוד.

 

במהלך 2022 בוצע פיקוח על ידי האיגוד בזמן דיגום ארובות ב-10 מפעלים על  15 ארובות.

 

רשימת המפעלים בהם בוצע פיקוח ע"י האיגוד בזמן הדיגום בשנת 2022

שם המפעל

סוג הדיגום

אבן קיסר שדות-ים בע"מ

פתע

איטונג בע"מ

פתע

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ

פתע

אמבר מכון לתערובת אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ

פתע

אינטרנשיונל פלייבורז אנד פרגרנסז אינגרידיאנטס בע"מ

פתע

העוגנפלסט בע"מ

מתוכנן

ויטאמד בע"מ

פתע

קרגל אריזות גמישות בע"מ

מתוכנן

רימון אנרגיה

פתע

שוורץ אלמוג בע"מ

מתוכנן

 

להלן מספר תמונות של ארובות מפעלים שנדגמו במהלך 2022:

ארובה 1

ארובה 2

ארובה 3

ארובה 4

ארובה 5

ארובה 6

 

קישורים רלוונטיים לרישוי עסקים:

הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 לחוק)

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

מילון מונחים - רישוי עסקים

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000

הצו החכם – מנוע חיפוש בתוספת לצו רישוי עסקים