ניטור ופיקוח-שפכי תעשייה

האיגוד נותן מענה לאירועי הזרמת שפכים וקולחים המנוגדת לחוק, כגון הזרמות שפכים לסביבה או לנחלים, בין אם מקור השפכים הוא אדם פרטי, תעשייה או  תשתיות. בנוסף לכך, מלווה האיגוד תאגידי מים בתחום האיגוד בנושא שפכי התעשיה ויישום כללי תאגידי מים וביוב.

כללי תאגידי מים וביוב

חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א (2001) - מטרותיו המוצהרות של החוק הינן:

 1. להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים ובלא הפליה, בתחום שירותי המים והביוב.
 2. להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעות במערכות המים והביוב, הפעלתן ומתן השירותים.
 3. לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב, ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים.
 4. להביא לניהול עסקי, מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב ברשויות המקומיות.
 5. לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור, איכות הסביבה וערכי טבע ונוף ומניעת זיהום הים והנחלים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.
 6. לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב .

לשם השגת מטרות החוק הוסמכו הרשויות המקומיות להקים, לפי חוק תאגידי המים, חברות לשירות ציבורי, שתפקידן העיקרי יהיה לתת שירותי מים וביוב בתחומיהן. על החברות יוטלו חובות לעניין מתן השירותים, באיכות נאותה לכלל התושבים בלא הפליה, יוסמכו לגבות את התשלומים בעד השירותים, והן יהיו נתונות לפיקוח הממונה ולבקרת איכות ועלויות השירותים בידי רשות המים, אשר תקבע גם את תעריפי השירותים.

בפועל, עד סוף 2020 התאגדו 56 תאגידים המאגדים 158 רשויות מקומיות ברחבי הארץ החייבות בתיאגוד. כפי שניתן לראות מטה בטבלה 1, במרחב האיגוד, המונה 18 רשויות, ישנן 7 רשויות הפועלות תחת תאגידי מים המיישמים את כללי התאגידים בתחומן, וב-4 מועצות אזוריות הכללים מיושמים ע"י חברות בת של המועצה. 5 רשויות נכללות בחוק העזר של איגוד ערים המאפשר ניטור שפכי תעשייה שלא ע"פ הכללי תאגידי מים וביוב. כמו כן, אליכין ופרדיס טרם הצטרפו לתאגיד מים.

טבלה 1. שיוך רשויות האיגוד לתאגידי מים 2022

מס'

שם הרשות

שם התאגיד/הגוף המיישם את הכללים

אוכלוסייה

הערות

1

אור עקיבא

אין

22,255

שפכי התעשייה מנוטרים במסגרת חוק העזר של איגוד ערים שרון כרמל

2

בנימינה-
גבעת עדה

אין

16,015

3

ג'סר א-זרקא

אין

15,427

4

פרדס חנה-כרכור

אין

45,836

5

אלונה

אין

2,255

מ"מ אלונה לא מחוברת למט"ש

6

באקה
אל-גרבייה

מי עירון

30,777

 

7

ג'ת

מי עירון

12,646

 

8

אליכין

אין

3,717

 

9

עמק חפר

החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר

42,983

 

10

חדרה

מי חדרה

106,840

 

11

חוף כרמל

החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ

36,181

 

12

פרדיס

אין

13,639

 

13

כפר יונה

מעיינות השרון

26,473

 

14

פרדסיה

מעיינות השרון

7,552

 

15

מנשה

החברה הכלכלית לפיתוח מנשה בע"מ

22,139

 

16

נתניה

מי נתניה

255,675

 

17

זכרון יעקב

מעיינות העמקים

26,264

 

18

מגידו

מי מגידו

13,531

 
 

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א (2011), מטילים את חובת ניטור שפכי התעשייה בתחומן על תאגידי המים והביוב. במסגרת זו נקבעו תקנות בריאות העם על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, וכן כללי מועצת רשות המים לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים למערכות הביוב. חוקים אלה אוסרים על מפעלים הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב. למימון הטיפול בשפכים קבעה הרשות הממשלתית למים וביוב כללי תעריפים, לפיהם יחויבו כלל הגופים המזרימים שפכים למערכת הביוב, בהתאם לקבוע בכללים. החיוב בתשלומים בגין הזרמת השפכים והטיפול בהם יתווסף לתשלומים בגין שירותי הביוב הנגבים על ידי תאגידי המים והביוב בחשבונות המים והביוב.

בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים, שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו במפעל. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדיגום. תוכנית זו מאושרת ע"י ממונה שפכי תעשיה במשרד הגנת הסביבה ורשות המים.

לפי הוראות כללי השפכים, מפעל לא יזרים, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כהגדרתם בכללי השפכים, למערכת הביוב של התאגיד. כמו כן, מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים", כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד והמשרד להגנת הסביבה. בהתאם לכללים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009 (להלן: "כללי התעריפים"). עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד עפ"י פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק. ככל שיימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו על ידי התאגיד, כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב עלות האגרה בגין שפכים חריגים ואסורים מתבצע עפ"י סימולטור שרשות המים מעדכנת ומפרסמת מדי שנה.

ליווי תאגידים ומועצות אזוריות ביישום כללי תאגידי מים וביוב במרחב האיגוד

במהלך שנת 2022 האיגוד ליווה את תאגיד מעיינות העמקים במועצה מקומית זכרון יעקב, ואת המועצות האזוריות חוף הכרמל ומגידו ביישום כללי תאגידי מים וביוב, זאת במטרה להסדיר ולפקח על איכות שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית. כמו כן, נותן האיגוד מענה להזרמות שפכים חריגות מתעשיות בדיגומים מעבר לתוכנית הניטור, איתור מקור זיהום אשר מקבל ביטוי במט"ש, חוות דעת לצורך מתן הקלות למפעלים או בחינת השפעה של התחברות תעשייה או יישוב נוסף אל מט"ש קיים.

ליווי תאגיד מים וביוב ביישום הכללים כולל:

 • איתור העסקים הנדרשים להיכלל בתוכנית הניטור, תכנון והגשת התוכנית בפורמט הנדרש לאישור הממונה על שפכי תעשיה במשרד לאיכות הסביבה ורשות המים.
 • דיגום השפכים ומי הרשת ע"י דוגם מוסמך.
 • בדיקת הדגימות במעבדת האיגוד המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.
 • בחינת תוצאות הדיגומים ע"י רכזת שפכי התעשייה בהשוואה לערכים המותרים בכללים.
 • הרצת סימולטור לחישוב תוספת אגרה בהתאם לאיכות ולספיקה של שפכי העסק ע"פ הקטגוריות שפכים חריגים ושפכים אסורים.
 • מענה להשגות העסקים בגין עלות החיוב, ערעור ובקשה להקלה.
 • הכנת דוח שנתי לרשות המים ע"פ הפורמט. הדו"ח מאגד את סטטוס הדיגומים בפועל לעומת תכנית ניטור מאושרת, פירוט כמויות ואיכויות של שפכים חריגים ואסורים וכן פירוט החיובים הכספיים בגינם.

במהלך שנת 2022, האיגוד דגם ופיקח על עסקים על פי תכנית הניטור מאושרת לשפכי תעשייה לשנים 2021-2022. נעשו התאמות לתוכנית הניטור על פי שינויים שהתרחשו בפועל בשטח כגון סגירת/פתיחת עסקים, שינוי באיכות השפכים וכו'.

בשנת 2022 היקף הדיגומים עלה באופן משמעותי בתום שנתיים של קורונה בהן מרבית העסקים היו סגורים.

מועצה אזורית חוף כרמל - ניטור שפכי תעשיה וליווי המועצה 2022
המועצה האזורית חוף הכרמל מאגדת בתוכה 2 יישובים עירוניים, 11 מושבים, 8 קיבוצים, 3 יישובים, בתי כלא, בתי ספר במתכונת פנימייה ואת תחנת הכוח חגית.

איור 1. שטח מועצה אזורית חוף כרמל

מפעל השבה חוף הכרמל: בוועדת השיפוט של נציבות המים בשנת 2001 הוחלט להסב שטחים חקלאיים מהשקיה במים שפירים (מי שתייה) להשקיה במים שוליים הכוללים: מי קולחים, מים מליחים ומי שיטפונות. יישום ההחלטה דרש הקמת מאגרי קולחים, מתקן לתפיסת שיטפונות וחיבור בין מאגרי הקולחים לשטחים החקלאיים מקיבוץ חותרים בצפון ועד זכרון יעקב בדרום. שפכי היישובים הנדגמים בתוכנית הניטור של מועצה האזורית חוף הכרמל מזרימים ל-3 מט"שים שונים: ניר עציון (היישובים הצפוניים), מעיין צבי (היישובים הדרומיים) ומט"ש חדרה (נמל קיסריה, שדות ים ובית חנניה). קולחי המט"שים משמשים להשקיה חקלאית ומוזרמים למאגרי הקולחים הפעילים בשטחי המועצה האזורית: מאגר החותרים, מאגר ניר עציון ומאגרי מעיין צבי (סך נפח איגום של 5.5 מלמ"ק) ומאגר הבונים שהוקם על שטח מאגר נווה ים שכשל (בעל נפח תפעולי של 3.3 מלמ"ק).

ניטור שפכי תעשיה חוף הכרמל: תכנית הניטור לשנת 2022 של מ"א חוף כרמל כללה 64 עסקים: מסעדות, מפעלי מזון, בתי מלון, רפתות, תחנות דלק ותעשיות נוספות (ראה טבלה 2). שני עסקים נסגרו/הוסרו מתוכנית הניטור ועל כן לא נדגמו במהלך השנה וחלק נדגמו באופן מצומצם בשל הקלות רשות המים ומשרד הגנת הסביבה בגין מגפת הקורונה. התעשיות מפותחות בעיקר בקיבוצים והמושבים. בין המפעלים הגדולים המזרימים שפכים למכוני הטיהור באזור נמנים: פלסאון וצורון במעגן מיכאל, מפעל ארוחות ניר עציון וקל-קר בעין כרמל.

 

 

סוגי תעשיות

כמות

מזהמים אופייניים לתעשייה

מסעדות ואולמות אירועים

29

חומר אורגני, שמנים ושומנים, pH, נתרן

בתי מלון

6

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן

מפעל כימי

2

מתכות כבדות שמן מינרלי, pH

מפעל קלקר

1

מוצקים מרחפים, שמן מינרלי

בסיס צבאי

1

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן

מוסכים

3

מתכות כבדות שמן מינרלי

מפעלי מזון ומשקאות

5

חומר אורגני, שמנים ושומנים, pH, נתרן, חנקן, זרחן

שטיפת מכוניות

1

דטרגנטים אניונים, שמן מינראלי

תחנות דלק

5

מתכות כבדות שמן מינרלי

רפתות

7

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, חנקן וזרחן

ציפוי מתכות וטיפול שטח

2

כלוריד, מתכות, pH, שמן מינראלי

תחנת כח

1

, pH מוצקים מרחפים, חומר אורגני, שמן מינראלי, מתכות כבדות, נתרן, כלוריד

משחטות, בתי מטבחיים, עיבוד דגים

1

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן, כלוריד, סולפיד מומס, מוליכות חשמלית, חנקן וזרחן

סה"כ תעשיות

64

 

 

טבלה 2. פילוח תעשיות חוף הכרמל בתוכנית הניטור בשנת 2022

סה"כ בוצעו 226 דיגומים בכל המגזרים העסקיים (ראה

תרשים 1). המהווים כ-82% מכלל הדיגומים בתוכנית המאושרת (276 דיגומים). תוכנית הניטור אינה מתבצעת במלואה עקב מצבי שטח שלא מאפשרים דיגום כגון חסימת שוחת ביוב או סתימתה, סירוב לדיגום ע"י בעל העסק או דיגום עסקים שנסגרים במהלך השנה ועוד.

 התפלגות איכויות שפכים תעשייתיים לשנת 2022:

 • דיגומים תקינים – 74 תוצאות תקינות מכלל הדיגומים שבוצעו. 33% סה"כ.
 • דיגומים חריגים – 78 תוצאות חורגות מהאיכות הנדרשת לפי כללי תאגידי מים וביוב. 34% סה"כ.
 • דיגומים אסורים – 13 תוצאות הכוללת הזרמת שפכים אסורים למערכת הביוב הציבורית. 6% סה"כ.

תרשים 1. התפלגות איכות השפכים במועצה אזורית חוף הכרמל בשנת 2022

 

ליווי מ"א חוף הכרמל:

שטח שיפוט המועצה כ- 190 אלף דונם. מועצה אזורית חוף הכרמל מונה 27 ישובים וכ- 32 אלף תושבים סה"כ. המועצה מתפרסת על פני שטח מאוד רחב וכוללת כמות מועטה של תושבים לדונם. באחריות המועצה מט"ש ניר עציון אך שפכי המועצה כולה מתנקזים בין שלושה מט"שים שונים.

מט"ש ניר עציון:

 • בית אורן המונה כ- 460 תושבים
 • גבע כרמל המונה כ- 1200 תושבים
 • הבונים המונה כ- 300 תושבים
 • החותרים המונה כ- 740 תושבים
 • כרם מהר"ל המונה כ- 420 תושבים
 • מגדים המונה כ- 420 תושבים
 • נוה ים המונה כ- 190 תושבים
 • ניר עציון המונה כ- 950 תושבים וכולל שלושה מן העסקים הגדולים והמשמעותיים של מ"א חוף כרמל. מפעל ארוחות ניר עציון המספק כ- 13 אלף מנות מדי יום לעסקים ברחבי הארץ, מלון ניר עציון ורפת "ניר בכרמל" הכוללת כ- 800 חולבות.
 • עופר המונה כ- 600 תושבים
 • כפר גלים המונה כ-390 תושבים
 • עין הוד המונה כ- 350 תושבים
 • עין חוד המונה כ- 650 תושבים
 • עין כרמל המונה כ- 250 תושבים וכולל מפעל קל קר עין כרמל (ייצור מוצרי מפוליסטירן מוקצף).
 • עתלית המונה כ- 4500 תושבים
 • צרופה המונה כ- 650 תושבים

מט"ש מעיין צבי:

 • בת שלמה המונה כ- 330 תושבים
 • דור המונה כ- 290 תושבים
 • מעגן מיכאל המונה כ- 1500 תושבים וכולל שני מפעלים משמעותיים במ"א חוף כרמל, פלסאון (מפעל לייצור פלסטיקה להובלת מים וגז ומוצרי סניטציה) וצורון (ייצור חלקי מתכת בצריבה פוטוכימית), רפת ברשתנו.
 • מעיין צבי המונה כ- 970 תושבים
 • נחשולים המונה כ- 480 תושבים וכולל את מלון נחשולים
 • עין איילה המונה כ- 800 תושבים ושתי רפתות, רפת יזרעאלי ורפת פרל.
 • שפיה המונה כ- 300 חניכים, כפר הנוער בעל משק חקלאי הכולל רפת.

מט"ש חדרה:

 • בית חנניה המונה כ- 630 תושבים
 • קיסריה המונה כ- 3100 תושבים
 • שדות ים המונה כ- 400 תושבים וכולל רפת שדות ים.

מ"א חוף כרמל כוללת מספר תעשיות גדולות שלהן השפעה משמעותית על איכות שפכי מט"שי המועצה, פיזור תעשיות אלה במועצה לעומת כמות האוכלוסייה משמעותי מבחינת תמהיל שפכים תעשייתיים עם השפכים הסניטריים.

למשל מפעלי ניר עציון הכוללים ביניהם את מפעל ארוחות ניר עציון אשר ספיקת השפכים המקסימלית מגיעה ל 200 מ"ק ליום ולו השפעה גדולה על איכות שפכי מט"ש ניר עציון. מעבר לכך ניר עציון כולל גם את רפת ניר בכרמל שהיא רפת משמעותית בגודלה שאינה כוללת טיפול מקדים בשפכים מעבר לבור שיקוע גרביטציוני ומלון ניר עציון. תעשיות אלו מתנקזות למט"ש ניר עציון עם ישובי עוספיה, דלית אל כרמל, ניר עציון ועין הוד והקו כולל גם את שפכי מלון יערות הכרמל. קו זה עמוס בשפכים תעשייתיים שכולל בנוסף שפכים סניטריים של כ- 32000 תושבים. לפי נתוני רשות המים משנת 2018, תושב ישראל ממוצע מייצר כ- 70 מ"ק שפכים בשנה. כלומר תרומת השפכים הסניטריים בקו המאסף של מפעלי ניר עציון הינה כ- 6,400 מ"ק ליום. תרומתו של מפעל ניר עציון לכלל השפכים הנכנסים מקו זה למט"ש ניר עציון הינו 3.125% בלבד.

מטרת ליווי האיגוד את החברה, מעבר לאכיפה ודרישת תוספת אגרה בגין חריגות היא לתת כלים ולהנגיש את המידע לעסקים המעוניינים להגיע להסדרה סביבתית. לשם כך, האיגוד ערך סיורים, פגישות ושיחות טלפוניות לצורך הסברה ומתן הנחיות כלליות לשיפור איכות השפכים.

מ"א חוף כרמל מתפרסת על פני שטח גדול, כך שתמהיל השפכים בכניסה למט"שיה הינו משמעותי. איגוד ערים מבצע הסדרה סביבתית מול עסקי המועצה בין אם בדרישת הקמה/שדרוג של מתקן לטיפול בשפכי המפעל ובין אם בהסברה מול בעלי עסקים לעמידה באיכות השפכים הנדרשת.

 

טבלה 3. דו"ח דיגומים לשנת 2022 במועצה אזורית חוף הכרמל

שם המפעל

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית

אופן הדיגום (חטף/
מורכב)

כמות מים/
שפכים שנתית

מספר בדיקות
 שנתי מתוכנן
עפ"י תכנית הדיגום

מספר בדיקות בפועל

האם
יש הסכם הזרמת שפכים חריגים

 

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים

מספר הדיגומים
שלא נמצאו חריגות (אסורים
 או חריגים)

הערות

אבראדא

מסעדות

חטף

          217

                 4

                 3

לא

                        2

                        1

                        1

 

אבן קיסר

אחר - פרט

חטף

 

                 4

                 4

לא

                       -  

                        1

                        3

 

אג'נדה

מסעדות

חטף

       2,200

                 4

                 4

לא

                        4

                        4

                       -  

 

אוכל ביתי ניר עציון

מפעל מזון

חטף

     58,108

               12

               12

לא

                       11

                        3

                        1

 

ארסטו

מסעדות

חטף

       1,351

                 4

                 3

לא

                        3

                        2

                       -  

 

ביץ' בר

מסעדות

חטף

       2,993

                 4

                 3

לא

                        3

                        3

                       -  

עסק פעל חלקית

בית מלון ניר עציון

בתי מלון

מורכב

     26,000

                 4

                 4

לא

                        4

                        2

                       -  

 

בסיס עתלית

אחר - פרט

חטף

     35,088

                 4

                 2

לא

                       -  

                       -  

                        2

שוחה סגורה

בקתה ביער

מסעדות

חטף

       4,599

                 4

                 3

לא

                        3

                        2

                       -  

 

ג'מס סי סנטר

מסעדות

חטף

       1,460

                 4

                 3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

ארקפה סי סנטר

מסעדות

חטף

          876

                 4

                 3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

בורגרים סי סנטר

מסעדות

חטף

          183

                 4

                 3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

קפה בגולף

מסעדות

חטף

       1,314

                 4

                 4

לא

                        3

                       -  

                        1

 

דוניה רוסה

מסעדות

חטף

       2,993

                 4

                 3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

דור אלון עין כרמל

תחנות תדלוק

חטף

          104

                 4

                 4

לא

                       -  

                       -  

                        4

 

דור אלון צומת עופר

תחנות תדלוק

חטף

          381

                 4

                 3

לא

                       -  

                       -  

                        3

 

הלנה

מסעדות

חטף

       1,716

                 4

                 3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

חגית חברת החשמל

אחר - פרט

חטף

     47,965

               12

               12

לא

                       -  

                       -  

                       12

 

חיש דג

עיבוד דגים

חטף

          628

                 4

                 1

לא

                        1

                       -  

                       -  

סירוב לדיגום

טיב טעם

מסעדות

חטף

          402

                 4

                 3

לא

                        3

                       -  

                       -  

 

ינות ביתן עתלית

מסעדות

חטף

          548

                 4

                 1

לא

                       -  

                       -  

                        1

חסימת שוחה

כוכב הים

מסעדות

חטף

          548

                 4

                 4

לא

                        4

                        1

                       -  

 

כפר איזון

מסעדות

חטף

       8,797

                 4

                 4

לא

                        2

                       -  

                        2

 

כלא כרמל - יציאה צפונית

בתי מלון

חטף

 

                 2

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

לא בוצע איתור של נקודת דיגום

כלא כרמל - יציאה דרומית

בתי מלון

חטף

 

                 2

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

לא בוצע איתור של נקודת דיגום

לויתן נתן

מפעלי מזון

מורכב

       3,285

                 4

                 3

לא

                        2

                       -  

                        1

 

לימאני

מסעדות

חטף

       1,825

                 4

                 3

לא

                        3

                        2

                       -  

 

מוסך גסאן

מוסכים

חטף

            37

                 4

                 4

לא

                        1

                        2

                        2

 

מוסך שדות ים

מוסכים

חטף

          365

                 4

                 4

לא

                       -  

                        2

                        2

 

מוסך מעגן מיכאל

מוסכים

חטף

          584

                 4

                 4

לא

                       -  

                        1

                        3

 

מטבח מעגן מיכאל

מסעדות

חטף

     12,593

                 4

                 4

לא

                        4

                        4

                       -  

 

מטבח שדות ים

מסעדות

חטף

       5,509

                 4

                 4

לא

                        4

                        2

                       -  

 

מלון דן קיסריה

בתי מלון

מורכב

    123,808

                 4

                 4

לא

                        3

                        1

                        1

 

מלון יערות הכרמל

בתי מלון

מורכב

     74,945

                 4

                 3

לא

                        2

                       -  

                        1

 

מלון נחשולים- מוצא מכבסה

בתי מלון

חטף

       3,942

                 2

                 2

לא

                       -  

                       -  

                        2

 

מלון נחשולים- מסעדת רוזמרין

מסעדות

חטף

438

                 2

                 2

לא

                        2

                        2

                       -  

 

מלון נחשולים - מסעדת בוטיק

מסעדות

חטף

547.5

                 2

                 2

לא

                        1

                       -  

                        1

 

מלח הארץ

מפעלי מזון

חטף

 

                 4

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

לא בוצע איתור של נקודת דיגום

מסעדת הבית

מסעדות

חטף

       1,022

                 4

                 3

לא

                       -  

                       -  

                        3

 

מריפוסה גולף קיסריה

מסעדות

חטף

       1,825

                 4

                 4

לא

                        4

                        3

                       -  

 

נוף הואדי

מסעדות

חטף

 

                 4

                 2

לא

                       -  

                        1

                        1

העסק היה סגור באופן חלקי

סונול ישראל עתלית

תחנות תדלוק

חטף

44

                 4

3

לא

                       -  

                       -  

                        3

 

פוליצר

מסעדות

חטף

985.5

                 4

4

לא

                        4

                        3

                       -  

 

פונדק הצלבנים

מסעדות

חטף

1095

                 4

3

לא

                        3

                        2

                       -  

 

פורט קפה

מסעדות

חטף

2080.5

                 4

3

לא

                        3

                        1

                       -  

 

פז עתלית

תחנות תדלוק

חטף

50

                 4

4

לא

                       -  

                       -  

                        4

 

פז רומנו

תחנות תדלוק

חטף

760

                 4

3

לא

                       -  

                       -  

                        3

 

פלסאון

מפעלי כימיה

חטף

1971

                 6

6

לא

                        1

                       -  

                        5

 

צורון

מפעלי ציפוי מתכות

חטף

2774

                 6

5

כן

                       -  

                        5

                       -  

 

קאת בלו

מסעדות

חטף

1500

                 4

3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

קיסר ים

מסעדות

חטף

1825

                 4

3

לא

                        3

                        1

                       -  

 

קל קר עין כרמל

אחר - פרט

חטף

53509

                 4

4

לא

                       -  

                       -  

                        4

 

רחיצת רכב סונול עתלית

מוסכים

חטף

660

                 4

3

לא

                       -  

                        2

                        1

 

רפת ברשותנו

רפת

חטף

21352

                 6

6

לא

                        6

                       -  

                       -  

 

רפת יזרעלי

רפת

חטף

9527

                 6

5

לא

                        4

                       -  

                        1

 

רפת כפר גלים

רפת

חטף

6750

                 6

5

לא

                        4

                       -  

                        1

 

רפת פרל מאיר

רפת

חטף

1388

                 6

4

לא

                        4

                        1

                       -  

 

רפת שדות ים

רפת

חטף

14556

                 6

6

לא

                        6

                       -  

                       -  

 

רפת שפיה

רפת

חטף

12427

                 4

4

לא

                        4

                       -  

                       -  

 

שרפי כרמל

מפעלי כימיה

מורכב

3358

                 6

5

לא

                        2

                       -  

                        3

 

איטליז הג'ינג'י

מפעלי מזון

חטף

365

                 4

2

לא

                       -  

                       -  

                        2

ללא זרימה

רפת ניר כרמל

רפת

חטף

13169

                 6

6

לא

                        6

                       -  

                       -  

 

גל בכפר

מסעדות

חטף

 

                 4

                 2

לא

                        2

                        2

                       -  

נסגר

פריז פרי

מפעלי מזון

מורכב

2263

                 4

0

לא

                       -  

                       -  

                       -  

נסגר

 
מועצה אזורית מגידו - ניטור שפכי תעשייה וליווי המועצה 2021

 מועצה אזורית מגידו שוכנת באזור רמת מנשה ועמק יזרעאל ומונה כ-12,400 תושבים המתגוררים ב-13 ישובים גבעת עוז, גלעד, דליה, הזורע, מגידו, משמר העמק, עין השופט, רמות מנשה, רמת השופט, אליקים, יוקנעם (מושבה), מדרך עוז ועין העמק. בשנת 2011 קיבלו שטחי המועצה האזורית מגידו ויישוביה את הכרת אונסקו להתנהלות האזור כמרחב ביוספרי. מדובר ביוזמה של המועצה שביקשה למצוא דרך מוסדרת לשמור על אופייה הכפרי, נופי התרבות המצויים בתחומה, ייחודה הטבעי ושטחיה הפתוחים. המועצה האזורית מגידו והחלוקה למרחבים גיאוגרפיים בתחילת הדרך. החלוקה לאזורים (ליבה, חיץ ומעבר) והאפיון התפקודי של כל אחד מהם מקלים על ניהול המרחב ומחזקים את ההכרה שמרחב ביוספרי מושתת על איזון בין הייחוד האקולוגי לבין צרכיה ורצונותיה של הקהילה המתגוררת בתחומו.

איור 2. שטח מועצה אזורית מגידו

 

מפעל השבת המים ברמת מנשה: מאגר המים של המועצה ממוקם בין דליה וגלעד תוכנן לקלוט בין 2 מלמ"ק בשנה הראשונה ועד 6 מלמ"ק. פיתוחו החל במאי 2018 והוא עתיד לאגור מי קולחין שיזרמו אליו ממרכז הארץ לטובת חקלאי יישובי ההר: גלעד, דליה, רמת השופט, עין השופט ואליקים.

ניטור שפכי תעשיה מגידו: שפכי היישובים הנדגמים בתוכנית הניטור של מועצה האזורית מגידו מזרימים  לשני מט"שים בתחום המועצה: דליה, רמת השופט, חלק מרמות מנשה ועין השופט (החל מספטמבר 2020) מזרימים למבוא כרמל, מגידו ואליקים מזרימים להקיני. קיבוץ גלעד וחלק מרמות מנשה טרם התחברו למט"ש אזורי ומזרימים שפכים לבריכת החמצון של הקיבוץ ושאר היישובים מזרימים שפכים למכוני טיהור מחוץ לשטח המועצה.

טבלה 4. פילוח התעשיות במועצה אזורית מגידו בתוכנית הניטור לשנת 2022

סוגי תעשיות

כמות

מזהמים אופייניים לתעשייה

מסעדות ואולמות אירועים

6

חומר אורגני, שמנים ושומנים, pH, נתרן

מפעל כימי (חומרי ניקוי)

1

חומר אורגני, נתרן,  pH,דטרגנטים

פרמצבטיקה

1

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן

עיבוד שבבי

1

מתכות כבדות שמן מינרלי, pH

מכבסה

2

דטרגנטים, נתרן

בסיס צבאי

1

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן

מוסכים

2

מתכות כבדות שמן מינרלי

כלא

1

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן

מפעל מזון

1

חומר אורגני, שמנים ושומנים, pH, נתרן, חנקן, זרחן

תחנות דלק

1

מתכות כבדות שמן מינרלי

רפתות

1

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, חנקן וזרחן

ציפוי מתכות וטיפול שטח

2

כלוריד, מתכות, pH, שמן מינראלי

אחסון וניקוי מתכות ופחחות

1

מתכות, מוצקים מרחפים, שמן מינראלי

סה"כ תעשיות בתוכנית

21

 

 

תוכנית הניטור של מ"א מגידו לשנת 2022 כללה 21 עסקים ביניהם: מפעלים, רפת, מוסך, מכבסות, מסעדות ועוד. תוכנית ניטור מאושרת לשנת 2022 כללה 112 דיגומים סה"כ. בפועל בוצעו 106 דגימות המהוות 95% מהתוכנית (אחוז הביצוע ב-2021 עמד על 88%). התפלגות איכויות שפכים תעשייתיים לשנת 2022:

 • דיגומים תקינים – 46 תוצאות תקינות מכלל הדיגומים שבוצעו. 43% סה"כ.
 • דיגומים חריגים – 30 תוצאות חורגות מהאיכות הנדרשת לפי כללי תאגידי מים וביוב. 28% סה"כ.
 • דיגומים אסורים – 11 תוצאות הכוללת הזרמת שפכים אסורים למערכת הביוב הציבורית. 10% סה"כ.
תרשים 2. התפלגות איכות השפכים במועצה אזורית מגידו

 

ליווי מ"א מגידו: התעשיות במ"א מגידו מזרימות שפכים לשני מט"שים קטנים, ועל כן, השפעת התעשיות ניכרת במט"שים ויש צורך בפיקוח קפדני. הצורך הזה ניכר גם כן לאור אכלוס אזור התעשייה של מבוא כרמל וחיבור היישובים המנותקים למערכת הביוב הציבורית. כל חיבור של מפעל או יישוב נבדק אל מול המצב הקיים במט"ש לצורך הערכות מצד המועצה והמט"ש. ההיכרות של האיגוד עם המרחב, כולל התעשיות הפועלות בו, היא דבר הידוע לרגולטורים במשרדי הממשלה. על כן, ניתן משקל רב לחוות הדעת שמגיש האיגוד בתגובה לבקשות הקלה של מפעלים להזרמת שפכים מרוכזים מהקבוע בתקנות.

מעבר לכך האיגוד מקדם הסדרה סביבתית מול מפעלים במ"א מגידו.

מפעל זוהר דליה הינו מפעל גדול ובעל היסטוריה ארוכה בקיבוץ דליה אשר במ"א מגידו. זהו מפעל, המתפרס על שטח של כ- 60 דונם, לייצור חומרי ניקוי וחומרי ביניים לתעשיית הדטרגנטים בארץ. נוצרת כמות גדולה של מי נגר מזוהם בשטחי המפעל, מי הנגר המזוהם נאגרו בשנים קודמות בשני אוגרים שמפעל. מאחר ומי הנגר של המפעל מהווים אחוז משמעותי מהשפכים הנכנסים למט"ש מבוא כרמל (כ- 10-30%) ישנה השפעה מאוד גדולה על המט"ש ואיכות הקולחין המושבים לחקלאות מאחר ואחד המזהמים הדומיננטיים בשפכי המפעל הינו נתרן, נתרן אינו ניתן לטיפול במערכות המט"ש ומשפיע בצורה ישירה על איכות הקולחין המושבים לחקלאות המופקים משפכי המט"ש.

נכון לשנת 2022 קיימת רפת אחת המחוברת למט"ש מבוא כרמל, שפכי הרפת מאופיינים בעומס אורגני מאוד גבוה העלול לשבש את פעולתו התקינה של המט"ש.

טבלה 5. דו"ח דיגומים לשנת 2022 במועצה אזורית מגידו

שם המפעל

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית

אופן הדיגום (חטף/
מורכב)

כמות מים/
שפכים שנתית

מספר בדיקות
 שנתי מתוכנן
עפ"י תכנית הדיגום

מספר בדיקות בפועל

האם
יש הסכם הזרמת שפכים חריגים

 

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים

מספר הדיגומים
שלא נמצאו חריגות (אסורים
 או חריגים)

הערות

אוניפארם

מפעלי כימיה

חטף

      16,826

            12

            12

לא

              2

              3

              9

 

אלומלייט

אחר - פרט

חטף

        1,168

              4

              3

לא

              2

              1

              1

 

ארד דליה

מפעלי ציפוי מתכות

חטף

        7,920

              6

              4

לא

              1

              2

              1

טעות בתוכנית ניטור

א"ת מערבי רמת השופט

אחר - פרט

מורכב

 

              4

              5

לא

              5

              2

            -  

 

ביודליה

מפעל תעשייתי

חטף

        1,934

              4

              4

כן

              3

            -  

              1

 

בליסניה

מפעלי ציפוי מתכות

חטף

             73

              6

              3

לא

              3

              3

            -  

מחסור בזרימה

בסיס צבאי אליקים

אחר - פרט

חטף

      32,558

              4

              3

לא

              1

            -  

              2

 

גלידריית אלדו - אורחן מגידו

מסעדות

חטף

 

              4

              1

לא

            -  

            -  

              1

נפתח בסוף שנה

דלק מנטה אורחן מגידו

תחנות תדלוק

חטף

           876

              4

              3

לא

            -  

            -  

              3

 

זוהר דליה

מפעלי כימיה

חטף

      39,092

            12

            13

לא

              2

              5

              7

 

חד"א עין השופט

מסעדות

חטף

        8,432

              4

              4

לא

              4

              2

            -  

 

כלא מגידו

בתי מלון

חטף

      74,752

              4

              3

לא

            -  

            -  

              3

 

מיברג

מפעלי ציפוי מתכות

חטף

      18,652

            12

              9

לא

            -  

              3

              6

 

מוסך דליה

מוסכים

חטף

           329

              4

              4

לא

            -  

            -  

              4

 

מכבסה דליה

מוסכים

חטף

        5,475

              4

              3

לא

              1

            -  

              2

 

מכבסה עין השופט

מכבסות

חטף

        1,789

              4

              3

לא

              1

              1

              2

 

מסעדת הנחל אורחן מגידו

מסעדות

חטף

        1,095

              4

              2

לא

              2

              2

            -  

שיפוצים במתחם

מקדונלס אורחן מגידו

מסעדות

חטף

        2,081

              4

              3

לא

              3

              2

            -  

 

מתחם אורחן מגידו

אחר - פרט

מורכב

 

              4

              2

לא

              1

              2

            -  

 

קייטרינג דליה

מסעדות

חטף

        1,825

              4

              4

לא

              3

              2

              1

 

רפת רמת השופט

רפת

חטף

      14,600

              4

            18

לא

            15

            -  

              3

 

 

מועצה מקומית זכרון יעקב – סטטוס דיגומים לשנת 2022

זכרון יעקב הינה מועצה מקומית הנמצאת במחוז חיפה. מהווה חלק ממפעל השבת המים של חוף הכרמל. מערך האיסוף והטיפול בשפכים הינו באחריות תאגיד מעיינות העמקים החולש על יוקנעם, קריית טבעון, רמת ישי וזיכרון יעקב. שפכי זכרון יעקב מוזרמים למט"ש מעיין צבי יחד עם שפכי פרדיס וחלק מיישובי החלק הדרומי של מ"א חוף הכרמל. תאגיד מעיינות העמקים אחראי על תפעול המט"ש (אשר סייע גם למ"מ פרדיס בתיקון ושדרוג תחנת השאיבה פרדיס אשר גרמה לגלישות שפכים רבות בשנים קודמות).  

ניטור שפכי תעשייה זכרון יעקב: תכנית הניטור של מועצה מקומית זיכרון יעקב כללה 52 עסקים כאשר רובם המכריע הוא מסעדות (כ- 80%). חלק ניכר מהן בעלות ספיקה של פחות מ-5 מ"ק ביום אך ביחד בעלות השפעה משמעותית על העומס האורגני בכניסה למט"ש מעיין צבי. סה"כ 214 דיגומים על פי תכנית הניטור מאושרת. בשנת 2022 בוצעו בפועל 178 דגימות המהוות 83% מהתוכנית המקורית (בניגוד לשנה הקודמת בה אחוז הביצוע עמד על 40).

טבלה 6. פילוח תעשיות במועצה מקומית זכרון יעקב בתוכנית הניטור לשנת 2022

סוגי תעשיות

כמות

מזהמים אופייניים לתעשייה

מסעדות ואולמות אירועים

42

חומר אורגני, שמנים ושומנים, pH, נתרן

בתי מלון

4

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן

יקב

1

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן

מכבסות

1

דטרגנטים אניוניים

קניון

1

 

מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח

1

מתכות כבדות, שמן מינרלי, pH

תחנות דלק

2

מתכות כבדות, שמן מינרלי

סה"כ תעשיות בתוכנית

51

 

 

תרשים 3. התפלגות איכות השפכים במועצה מקומית זכרון יעקב בשנת 2022 

ליווי תאגיד מעיינות העמקים: שתי התעשיות הגדולות ביותר בזכרון יעקב הינן: (1) תעשיות בית-אל אשר עיקר הפעילות מתרכזת בייצור מערכות אוורור וסינון אוויר אך המתחם כולל מאפייה, מוסך, נגרייה, תחנת תדלוק, חדר אוכל, מתפרה, חנות ומחסן שטיפה ואחסון פירות וירקות. (2) יקב כרמל מזרחי אשר השפעתו על המט"ש ניכרת בעיקר בעונת הבציר (אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר).

ליקבי כרמל השפעה מכרעת על מט"ש מעיין צבי הן מבחינת עומס המזהמים והן מבחינת ספיקת המים הגבוהה הנצרכת בעיקר לצורכי שטיפה המנותבת למערכת הביוב הציבורית. ספיקתו היומית של היקב נעה בין 50 מ"ק ליממה ל- 150 מ"ק בעונת הבציר.  שפכי היקב עוברים קדם טיפול אך מתקן הטיפול קטן לטיפול בשפכי היקב במלואם. מתקן הקדם כולל DAF, ריאקטור אנארובי ותהליך להרחקת סולפיד מומס. בתחילת שנת 2022 הוזרמו שפכי יקבים גולמיים למט"ש עקב תקלה בקדם הטיפול במפעל, במהלך התקלה בוצעו דיגומים על בסיס יומיומי לניטור איכות השפכים של היקב וסיור פיקוח עד לסיום האירוע ותיקון המתקן. יקבי כרמל עתידים להעתיק את ייצורם לאלון תבור בשנת 2023 שם ממוקם יקב חדש בעל מתקן קדם טיפול גדול יותר המסוגל להכיל את שפכי היקב במלואם. לאחר סגירת המפעל בזכרון הוא ישמש כאתר היסטורי הכולל מרכז מבקרים ויקיים סיורים ביקב העתיק.

 

מעבר לתעשיות הגדולות של זכרון יעקב קיימות מסעדות רבות המרוכזות באותו המיקום, דוגמת המדרחוב בזכרון ומול זכרון.

טבלה 7. דו"ח דיגומים במועצה מקומית זכרון יעקב לשנת 2022

שם המפעל

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית

אופן הדיגום (חטף/
מורכב)

כמות מים/
שפכים שנתית

מספר בדיקות
 שנתי מתוכנן
עפ"י תכנית הדיגום

מספר בדיקות בפועל

האם
יש הסכם הזרמת שפכים חריגים

 

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים

מספר הדיגומים
שלא נמצאו חריגות (אסורים
 או חריגים)

הערות

אדמה

מסעדות

 חטף

       2,200

                 4

                4

לא

                        4

                        2

                       -  

 

אומה

מסעדות

 חטף

       1,200

                 4

                3

לא

                        3

                        2

                       -  

 

איז קפה

מסעדות

 חטף

          537

                 4

                4

לא

                        4

                        4

                       -  

 

ארומה מול זכרון

מסעדות

 חטף

       2,286

                 4

                3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

ביגה מול זכרון

מסעדות

 חטף

 

                 4

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

נסגר

ביסטרו דה כרמל

מסעדות

 חטף

       1,408

                 4

                4

לא

                        1

                       -  

                        3

 

בית דניאל

בתי מלון

 חטף

       1,542

                 4

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

סגור

בית מלון מימון

בתי מלון

 חטף

       2,280

                 4

                4

לא

                        1

                       -  

                        3

 

בית קפה תשבי

מסעדות

 חטף

       1,539

                 4

                4

לא

                        2

                        2

                        2

 

בלאק בורגר מול זכרון

מסעדות

 חטף

       1,168

                 4

                3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

ברוניתא

מסעדות

 חטף

          726

                 4

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

סירוב לדיגום

גוטשה

מסעדות

 חטף

          540

                 4

                3

לא

                        2

                        1

                        1

 

גלידרית אלדו

מסעדות

 חטף

       1,009

                 4

                4

לא

                        4

                        2

                       -  

 

גלידרית גולדה

מסעדות

 חטף

          913

                 4

                3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

גרינגוס

מסעדות

 חטף

          865

                 4

                4

לא

                        2

                        1

                        2

 

דור אלון- מול זכרון

מסעדות

 חטף

          217

                 4

                4

לא

                       -  

                       -  

                        4

 

דוריס קצבים

מסעדות

 חטף

       1,533

                 4

                4

לא

                        1

                        1

                        3

 

דרך היין

מסעדות

 חטף

          387

                 4

                2

לא

                        1

                        1

                        1

סירוב דיגום

הוביט

מסעדות

 חטף

          341

                 4

                4

לא

                        4

                        4

                       -  

 

המייסדים 16

מסעדות

 חטף

          300

                 4

                4

לא

                        1

                       -  

                        3

 

הרץ

מסעדות

 חטף

          688

                 4

                4

לא

                        2

                        2

                        2

 

וויוינו

מסעדות

 חטף

       1,460

                 4

                4

לא

                        4

                        3

                       -  

 

חומסית אבו יאזן

מסעדות

 חטף

            95

                 4

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

נסגר

טן תו טן

מסעדות

 חטף

699

                 4

                4

לא

                        3

                        2

                        1

 

יס פלאנט

מסעדות

 חטף

1679

                 4

                4

לא

                        4

                        2

                       -  

 

יקבי כרמל

מפעלי מזון

 מורכב

     15,862

               12

              17

לא

                       12

                       16

                       -  

תקלה במתקן קדם

כבסים במושבה

מכבסות

 חטף

          455

                 4

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

נסגר

לג'נדה מול זכרון

מסעדות

 חטף

          584

                 4

                4

לא

                        4

                        4

                       -  

 

מגה בעיר נוף זכרון

מסעדות

 חטף

986

                 4

                4

לא

                       -  

                       -  

                        4

 

מול זכרון

מסעדות

 מורכב

19853

                 4

                4

לא

                        4

                        3

                       -  

 

מול זכרון דחסן

מסעדות

 חטף

131.4

                 4

                4

לא

                        1

                        1

                        3

 

מלון אלמא

בתי מלון

 חטף

69350

                 4

                3

לא

                        1

                       -  

                        2

 

מנואלה

מסעדות

 חטף

354

                 4

                4

לא

                        4

                        4

                       -  

 

מסעדת הנשיקה

מסעדות

 חטף

1264

                 4

                1

לא

                       -  

                       -  

                        1

תיקון תשתית

מקדונלס כביש 70

מסעדות

 חטף

1907

                 4

                4

לא

                        3

                        3

                        1

 

מקדונלס מול זכרון

מסעדות

 חטף

492.75

                 4

                5

לא

                        2

                        2

                        2

 

נילי בית יין

מסעדות

 חטף

100

                 4

                3

לא

                        1

                       -  

                        2

 

פאב אאוטבק

מסעדות

 חטף

250

                 4

                3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

פאב 55

מסעדות

 חטף

839.5

                 4

                4

לא

                        4

                        3

                       -  

 

פלאפל זכרון

מסעדות

 חטף

406

                 4

                4

לא

                        4

                        2

                       -  

 

פן אחר

מסעדות

 חטף

241

                 4

               -  

לא

                       -  

                       -  

                       -  

נסגר

צ'אנג מאי

מסעדות

 חטף

528

                 4

                4

לא

                        4

                        4

                       -  

 

צ'רלי

מסעדות

 חטף

365

                 4

                3

לא

                        2

                        1

                        1

 

קפה גרג מול זכרון

מסעדות

 חטף

1939

                 4

                5

לא

                        2

                        2

                        2

 

רמי לוי- דחסן

מסעדות

 חטף

2047.65

                 2

                2

לא

                        2

                        1

                       -  

 

רמי לוי- קצביה

מסעדות

 חטף

2325

                 2

                2

לא

                        2

                        2

                       -  

 

רובן

מסעדות

 חטף

850

                 4

                3

לא

                        3

                        3

                       -  

 

שופרסל שלי

מסעדות

 חטף

       1,650

                 4

                4

לא

                        3

                        1

                        1

 

שטיפת הניצחון

שטיפת מכוניות

 חטף

          539

                 4

                2

לא

                       -  

                       -  

                        2

נסגר

תעשיות בית אל

מפעלי ציפוי מתכות

 מורכב

       6,101

                 6

                6

לא

                        6

                       -  

                       -  

 

דלק מנטה כביש 70

תחנות תדלוק

 חטף

          741

                 4

                3

לא

                        1

                       -  

                        2

 

עדן אין-ת.פוזינטו נדל"ן

בתי מלון

 חטף

     33,580

                 4

                3

לא

                        2

                        1

                        1

 

 

פיקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד

חוק העזר נועד להסדיר סביבתית הזרמת שפכי מפעלים למערכת הביוב הציבורית המובילה שפכים אל מט"ש חדרה. הרשויות (לא מאוגדות בתאגידי מים וביוב) הנכללות במסגרת פיקוח של החוק העזר הינן: אור עקיבא, בנימינה, פרדס חנה-כרכור וקיסריה.

המפעלים המפוקחים הינם המפעלים טעוני היתר. מפעל טעון היתר מוגדר כמפעל הצורך מעל 5,000 מ"ק מים בשנה או כל מפעל אחר המזרים שפכים העלולים להפריע לתהליך טיהור השפכים או לפגוע באיכות הקולחין.

מפעלים טעוני היתר נדרשים לשלם אגרה בגין הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב הציבורית. אגרת ההיתר הינה בגובה אשר נקבע בתוספת הרביעית לחוק לפי סיווג המפעל והכמות השנתית של השפכים הזורמת או מוזרמת אל מחוץ למפעל. מטרת החלת האגרה על המפעלים היא לממן את דיגומי השפכים, בדיקות המעבדה ופעולות הניטור והפיקוח (פגישות, סיורים, עדכון המפעלים על התוצאות, הדרכות וריכוז הנתונים לצרכי מיפוי הזרמות שפכי תעשייה אל מט"ש חדרה). זאת בניגוד לגביית תוספת אגרת שפכים במסגרת הכללים אשר מטרתה לממן את תהליך הטיפול בשפכים ואחזקת המתקנים והתשתיות הנדרשות לכך.

יישום חוק העזר מתבצע באופן הבא:

 1. איגוד ערים מכין תכנית ניטור שנתית. בדומה לכללי תאגיד מים וביוב התוכנית כוללת את שמות המפעלים, כתובת, סקטור עסקי, נקודת דיגום, אופן ותדירות הדיגום והפרמטרים הנדגמים. המגזרים  אשר נכללים בתוכנית הניטור והפרמטרים הנדגמים הינם תואמים לנדרש בכללי תאגידי מים וביוב.
 2.  העסקים מקבלים הודעה על הכללתם בתוכנית הניטור עם אפשרות להגיש השגה. מפעל המבקש להיות מוסר מתוכנית הניטור או מערער על תוצאה שהתקבלה באנליזה יקבל התייחסות תוך פרק זמן של עד 30 יום מרכזת שפכי תעשיה של האיגוד.
 3. בהתאם לתוכנית הניטור, המפעלים נדגמים ונבדקים ע"י דוגמי ומעבדת האיגוד.
 4. עם קבלת תוצאות בדיקות המעבדה, מועברים הממצאים למפעל עם מכתב נלווה המסביר על עמידה או חריגה מהאיכות הנדרשת.

העתק ממכתבים אלו נשלחים לרכזי/מנהלי רישוי עסקים ו/או יחידות סביבתיות של הרשויות להן שייך המפעל וכן לממונה שפכים של מחוז חיפה. במפעלי מזון וקוסמטיקה מכותבת גם נציגת משרד הבריאות.

הפיקוח על התעשייה כולל סיורים ופגישות עם בעלי תפקיד רלוונטיים במפעלים כתוצאה מחריגה בממצאי בדיקות המעבדה. בנוסף בעקבות תקלות בתחנות שאיבה ו/או שיבוש תהליך במט"ש חדרה.

טבלה 8. מפעלים הנכללים בתוכנית הניטור של חוק העזר 2022

 תעשייה

אור עקיבא

בנימינה

קיסריה

פרדס חנה-כרכור

סה"כ

מזהמים אופייניים לתעשייה

קוסמטיקה ותמרוקים

3

 

2

1

6

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים, pH, נתרן

כימיה-פרמצבטיקה

2

1

   

3

אנטיביוטיקה, ממסים אורגנים

חומרי בניה

   

1

2

3

מוצקים מרחפים

מפעל כימי

3

1

2

2

8

מתכות כבדות שמן מינרלי, pH

מפעל מתכות וציפוי פני שטח

 

 

3

 

3

מתכות כבדות שמן מינרלי, pH

מוסכים

2

5

1

4

12

מתכות כבדות שמן מינרלי

תחנות דלק

2

5

 

7

14

מתכות כבדות שמן מינרלי

מכבסות

1

   

1

2

דטרגנטים אניוניים, נתרן, בורון

מסעדות

15

7

7

13

43

חומר אורגני, שמנים ושומנים, pH, נתרן

מפעל מזון

5

4

2

1

12

חומר אורגני, שמנים ושומנים, pH, נתרן

יקבים

 

1

   

1

חומר אורגני, סולפידים, נתרן

רפתות

 

1

   

1

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, חנקן וזרחן

בתי דפוס

   

6

 

6

מתכות כבדות

שטיפת מכוניות

     

1

1

דטרגנטים אניוניים, שמן מינראלי

בית אריזה

     

1

1

חול-סתימות בקווים

סה"כ מפעלים

29

27

25

27

116

 

 

 

בסיום כל שנה מכין האיגוד דו"ח סיכום המתבסס על פורמט הדיווח של רשות המים עבור הכללים. דיגום המפעלים הינו כלי חשוב בפיקוח על תעשיות בעלות פוטנציאל לגרימת נזק לתשתיות הביוב, תחנות השאיבה ועד כדי פגיעה בהשבת המים לחקלאות. בדיקות בתעשייה הביאו להנעת תהליכים בשיתוף עם התעשיות להסדרה סביבתית. מטבלה 8 עולות שתי מסקנות עיקריות:

 1. רוב התעשיות המפוקחות הינן בעלות פוטנציאל להזרמת שפכים אסורים.
 2. מרוב התעשיות מגיע חומר אורגני אשר ניתן לטיפול במט"ש חדרה אך פוגע בקווי הביוב הארוכים בשל התפתחות תהליך אנארובי.

תרשים 4. פילוג לפי מגזר עסקי חוק עזר 2022

ליווי ואכיפה במסגרת חוק העזר

במסגרת חוק העזר, האיגוד מיידע את המפעלים והרשויות על חריגות באיכות השפכים. האיגוד נותן מענה לעסקים הנדגמים והרשויות לרבות מענה טלפוני, סיורים, סיוע בזיהוי מקור החריגות, הטמעת נהלי עבודה להפחתה במקור והנגשת טכנולוגיות לטיפול בשפכים. האיגוד רואה בליווי מפעלים אלו ובעיקר עסקים קטנים עם גישה מוגבלת לליווי מקצועי, עבודה חשובה לטובת המפעלים, מט"ש חדרה והסביבה. ליווי מסוג זה, יעיל בשיפור איכות שפכי התעשייה במפעלים שהאיגוד עבד מולם.

סטטוס הדיגומים לשנת 2022 במסגרת חוק העזר

תכנית הניטור של חוק העזר 2022 כללה 116 עסקים ומפעלי תעשייה, סה"כ 458 דיגומים בשנה על פי תכנית הדיגום השנתית. בפועל בוצעו 269 דיגומים המהווים 59% מכלל הדיגומים. במהלך השנה ישנה תחלופה של בתי עסק ואירועים בלתי צפויים העלולים להתרחש במהלך הדיגום, כמו סתימת שוחה, חוסר שתוף פעולה של בעל העסק ועוד. כל אלה מובילים לכך שכמות הדיגומים בשטח שונה מתוכנית הניטור שהוכנה במעוד מועד. התפלגות ממצאי איכות דגימות השפכים על פי הערכים הנדרשים בחוק העזר: 126 דיגומים  תקינים (47%) ו-143 (53%) אינם עומדים באיכויות הנדרשות.  תוצאות הדיגומים נשלחו לנציגי המפעלים/עסקים בליווי מכתב המפרט את החריגות ודרישה לעמידה באיכויות החוק וכן העתקים הועברו למנהלי מח' רישוי עסקים ברשויות, לחפ"ק קיסריה, ממונה סביבה ומשרד הבריאות.


תרשים 5. התפלגות איכות השפכים בדיגומי חוק העזר 2022

טבלה 9. דו"ח דיגומים של חוק העזר לשנת 2022

שם המפעל

כתובת

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית

אופן הדיגום (חטף/
מורכב)

מספר בדיקות
 שנתי מתוכנן
עפ"י תכנית הדיגום

מספר בדיקות בפועל

מספר הדיגומים החריגים ע"פ חוק העזר

מספר הדיגומים שיצאו תקינים

הערות

אנה לוטן

אור עקיבא

קוסמטיקה ותמרוקים

אקראי

4

3

 

3

 

דן מור חומרי טבע וכימיקליים

אור עקיבא

קוסמטיקה ותמרוקים

אקראי

4

3

 

3

 

פלומה ים-המלח

אור עקיבא

קוסמטיקה ותמרוקים

אקראי

4

2

2

 

 

דקסל

אור עקיבא

כימיה-פרמצבטיקה

מורכב

6

4

1

3

 

ביוואק &ויראו

אור עקיבא

כימיה-פרמצבטיקה

מורכב

6

5

4

1

 

רזונטיקס ( לשעבר אס אי טי תעשיות לייזר)

אור עקיבא

ציפוי מתכת

אקראי

4

3

3

 

 

קונטקט זיווד אלקטרוני

אור עקיבא

ציפוי מתכת

אקראי

4

3

 

3

 

רפאל תעשיות

אור עקיבא

ציפוי מתכת

אקראי

2

2

 

2

 

מפרולייט 1990 בע"מ

אור עקיבא

כימי - טיפול בעדשות

אקראי

4

2

 

2

 

בית הרכב גאוי רחמים

אור עקיבא

מוסכים

אקראי

4

2

1

1

 

ד.ש. סיגמא בע"מ

אור עקיבא

חלקי חילוף למוסכים

חטף

4

3

 

3

 

טן אור עקיבא

אור עקיבא

תחנות דלק

אקראי

4

3

 

3

 

פז אורות

אור עקיבא

תחנות דלק

אקראי

4

1

 

1

 

מכבסת בן חור

אור עקיבא

מכבסות

אקראי

4

2

 

2

 

לונה אירועים

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

3

3

 

 

קשת אירועים

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

2

 

2

 

קניון אורות - שאוורמה גרגירים

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

1

 

1

 

קניון אורות - מקדונלדס

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

קניון אורות - ארומה

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

קניון אורות - שופרסל

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

1

1

 

 

נטלי פלוס בע"מ

אור עקיבא

מפעל מזון

מורכב

4

3

3

 

 

עוגות ועוגיות בן עמי

אור עקיבא

מפעל מזון

מורכב

4

3

2

1

 

קיטרינג רוטשילד- אור עקיבא

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

 

 

 

 

יינות ביתן - אור עקיבא

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

3

2

1

 

מאיר את בייגל

אור עקיבא

מפעל מזון

אקראי

4

3

1

2

 

מסעדת בן חמו

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

שאולי אור עקיבא

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

ניסוי וטעייה (מונבטים)

אור עקיבא

מפעל מזון

אקראי

4

1

1

 

 

דדוש קצבים

אור עקיבא

משחטות

אקראי

4

2

1

1

 

אדלה (מרכז דוד)

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

1

1

 

 

רמי לוי (מרכז דוד)

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

גולדה

אור עקיבא

מסעדות

אקראי

4

1

1

 

 

שטיפת רכב V.I.P

אור עקיבא

שטיפת רכב

אקראי

4

2

 

2

 

אור עקיבא 
סה"כ

 

 

 

134

74

37

37

 

מוסך מיראז

בנימינה

מוסכים

אקראי

4

2

1

1

 

מוסך אליקו

בנימינה

מוסכים

אקראי

2

2

 

2

 

מוסך סעדה יוסי

בנימינה

מוסכים

אקראי

4

1

 

1

 

מוסך מיכאלי

בנימינה

מוסכים

אקראי

4

2

2

 

 

מוסך עמית שירותי רכב בע"מ

בנימינה

מוסכים

אקראי

4

2

2

 

 

פלוגי

בנימינה

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

מאפיית לחם בורקין

בנימינה

מפעל מזון

אקראי

4

2

1

1

 

סלטי הגן הירוק

בנימינה

מפעל מזון

אקראי

4

2

1

1

 

אליעז בינימינה (18-18) בע"מ

בנימינה

יקבים

אקראי

4

 

 

 

 

יקב אליעז מרכז מבקרים

בנימינה

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

סתוי נמש תחנות דלק בע"מ (פז ברניצקי)

בנימינה

תחנות דלק

אקראי

4

2

 

2

 

תחנת דלק פז יסמין

בנימינה

תחנות דלק

אקראי

4

2

1

1

 

סונול גבעת עדה

בנימינה

תחנות דלק

אקראי

4

2

1

1

 

דור אלון גבעת עדה

בנימינה

תחנות דלק

אקראי

4

3

 

3

 

דור אלון צומת בנימינה (ליד הבורג')

בנימינה

תחנות דלק

אקראי

4

2

 

2

 

רפת בית אל

בנימינה

רפתות

אקראי

4

2

1

1

 

ויטאמד

בנימינה

כימיה- פרמצבטיקה

מורכב

6

5

1

4

 

טופו אן

בנימינה

מפעל מזון

אקראי

4

2

1

1

 

וולף (WOLF)

בנימינה

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

מאפיית גילי

בנימינה

מפעל מזון

אקראי

4

1

 

1

 

חומוס אליהו מתחם של

בנימינה

מסעדות

אקראי

4

2

 

2

 

פיצה קרוסטה מתחם של

בנימינה

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

קפה לוונדר מתחם של

בנימינה

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

שופרסל מתחם של

בנימינה

מסעדות

אקראי

4

2

 

2

 

בנימינה סה"כ

 

 

 

96

48

22

26

 

איי.בי.איי קוסמטיקס

פרדס חנה

קוסמטיקה ותמרוקים

אקראי

4

4

2

2

 

מפעל איטונג

פרדס חנה

מפעלי חומרי בנייה

אקראי

4

2

1

1

 

שפיר מבנים תעשיות בע"מ (מפעל תוספים)

פרדס חנה

מפעלי חומרי בנייה

אקראי

4

2

1

1

 

כרמית מיסטר פיקס בע"מ

פרדס חנה

כימיה

אקראי

4

1

1

 

 

מפעל נדיר תעשיות צבע

פרדס חנה

כימיה

אקראי

4

3

1

2

 

גזר שליט חוות מיכאל בע"מ

פרדס חנה

בית אריזה

אקראי

4

4

2

2

 

אגדת דשא באחוזה (אחוזת פנורמה בע"מ)

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

4

3

1

 

לבן על לבן- אולם ארועים

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

3

3

 

 

מקדונלדס ביג פרדס חנה

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

3

1

2

 

ארומה ביג פרדס חנה

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

3

3

 

 

קפה גרג ביג פרדס חנה

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

3

2

1

 

רמי לוי מתחם ביג פרדס חנה

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

3

2

1

 

מרכז גריאטרי שוהם (המלבן)

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

3

2

1

 

אוטו 2000

פרדס חנה

מוסכים

אקראי

4

4

 

4

 

המוסך של מוטי

פרדס חנה

מוסכים

אקראי

4

3

1

2

 

מוסך חמישה כוכבים בע"מ

פרדס חנה

מוסכים

אקראי

4

4

1

3

 

מוסך אבו רקייה וליד

פרדס חנה

מוסכים

אקראי

4

3

1

2

 

פז פרדס חנה (דרך הנדיב)

פרדס חנה

תחנות דלק

אקראי

4

4

 

4

 

פז כרכור (המושב 29)

פרדס חנה

תחנות דלק

אקראי

4

3

 

3

 

סונול (מחנה 80 עירון)

פרדס חנה

תחנות דלק

אקראי

4

4

1

3

 

דור אלון- נגב הדרים

פרדס חנה

תחנות דלק

אקראי

4

1

 

1

 

דור אלון פרדס חנה בדרך הנדיב

פרדס חנה

תחנות דלק

אקראי

4

3

2

1

 

דור אלון עין שמר צומת מנשה (כרכור)

פרדס חנה

תחנות דלק

אקראי

4

4

 

4

 

טן פרדס חנה

פרדס חנה

תחנות דלק

אקראי

4

4

 

4

 

מסעדת דניאל

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

3

3

 

 

חסון את דיין

פרדס חנה

שטיפת מכוניות

אקראי

4

3

2

1

 

מסעדת עירון מחנה 80

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

2

1

1

 

המכבסה הלבנה

פרדס חנה

מכבסות

אקראי

4

 

 

 

 

מאפיית הנביאים

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

 

 

 

 

קוליגה בורגר

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

 

 

 

 

פיצה פרגו

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

 

 

 

 

סול הטבע

פרדס חנה

מסעדות

אקראי

4

 

 

 

 

המכבסה הלבנה

פרדס חנה

מכבסות

אקראי

4

 

 

 

 

פרדס חנה-כרכור
סה"כ

 

 

 

132

84

37

47

 

בסט קרטון נכסים בע''מ

קיסריה

בתי דפוס

מורכב

4

1

 

1

 

גלובל רוטו שקע(1983)

קיסריה

בתי דפוס

אקראי

4

2

2

 

 

שיפר מגם תעשיות בע"מ

קיסריה

כימיה-דבקים וצבעים

אקראי

4

3

 

3

 

כלל מוצרי בטון בע"מ

קיסריה

מפעלי חומרי בנייה

אקראי

4

 

 

 

 

מ.בר תחזוקה בע"מ

קיסריה

מוסכים

אקראי

4

3

1

2

 

פיתקית מפעלי הדפסה

קיסריה

בתי דפוס

אקראי

4

3

 

3

 

מוצרי שלם

קיסריה

כימיה- פלסטיק

אקראי

4

3

 

3

 

עלבד

קיסריה

קוסמטיקה ותמרוקים

אקראי

4

3

1

2

 

מסעדת שולה קיסריה בע''מ

קיסריה

מסעדות

אקראי

4

1

1

 

 

פיצה שבתאי

קיסריה

מסעדות

אקראי

4

1

1

 

 

החקלאית-אגודה שתופית

קיסריה

מעבדה וטרינרית ותוספי מזון

אקראי

4

3

2

1

 

ג'פניקה בע'מ

קיסריה

מסעדות

אקראי

4

4

4

 

 

מאפית אגמי(נהמא)בע"מ

קיסריה

מפעל מזון ומשקאות

אקראי

4

3

3

 

 

קויאה

קיסריה

מסעדות

אקראי

4

3

2

1

 

תרה

קיסריה

מסעדות

אקראי

4

3

2

1

 

כרמל פרנקל אינד אתר פרנקל

קיסריה

בתי דפוס

אקראי

4

2

1

1

 

ווט-נפס בע'מ

קיסריה

קוסמטיקה ותמרוקים

אקראי

4

3

1

2

 

מרכבים טכנולוגיות דרומי

קיסריה

טיפול פני שטח כולל עיבוד שבבי

אקראי

2

2

1

1

 

מרכבים טכנולוגיות צפוני

קיסריה

מפעל ציפוי מתכות וטיפול פני שטח כולל עיבוד שבבי

אקראי

2

2

2

 

 

כרמל פרנקל אינד אתר כרמל צפוני

קיסריה

בתי דפוס

אקראי

2

2

1

1

 

כרמל פרנקל אינד אתר כרמל דרומי

קיסריה

בתי דפוס

אקראי

2

2

1

1

 

ארדן- חיים השקעות ונכסים בע"מ

קיסריה

מסעדות

אקראי

4

4

3

1

 

וילה נונה

קיסריה

מסעדות

אקראי

4

2

2

 

 

יונו

קיסריה

מסעדות

אקראי

4

1

 

1

 

שיקרצ'י

קיסריה

מפעל מזון ומשקאות

אקראי

4

 

 

 

 

אנגלנדר

קיסריה

טיפול פני שטח כולל עיבוד שבבי

אקראי

4

4

3

1

 

סה"כ קיסריה

 

 

 

96

60

34

26

 

סה"כ דיגומים

 

 

 

458

266

130

136

 

סה"כ דיגומים ללא מסעדות ואולמות אירועים

 

 

 

294

184

67

117

 

 

 

עבודה מול מערך הדיגום ומעבדת השפכים של האיגוד

נדבכים חשובים ומהותיים לפעילות האיגוד בתחום הפיקוח על שפכי התעשייה הינם מערך הדיגום ומעבדת השפכים העורכת בדיקות שפכים וקולחים. הדוגמים הינם דוגמים מוסמכים ע"י משרד הבריאות והמעבדה מבצעת בדיקות כימיות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות על:Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים מקצועיים בהתאם לתקנות ISO 17025.

בנוסף לדיגום אמין ומקצועי, הדוגמים מביאים תיעוד ומידע מהשטח העוזר באימות תוצאות המעבדה אל מול המפעלים במקרים של חריגות או ערעור לגבי מיקום או אופן הדיגום. זמינות המעבדה מאפשרת לצוות המקצועי של האיגוד להיכנס לעומקן של בעיות ובכך לבססו כגוף מקצועי ומוביל בתחום השפכים. יתרון נוסף המייחד את מעבדת האיגוד הינו היכולת לקשור את תוצאות הבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור ולתהליכי קדם טיפול במפעל. נתון זה מאפשר להעניק תמיכה מקצועית הכוללת ניתוח תוצאות בהתאם לסוג התעשייה, איתור מקור הבעיה וליווי התעשייה במציאת פתרונות טכנולוגים מתאימים.

מכוני טיהור שפכים

בתחום האיגוד פועלים 12 מכוני טיהור מוניציפאליים, אשר מתוכננים לקלוט את כל השפכים הסניטריים והתעשייתיים. בפועל קיימים יישובים ושכונות שטרם חוברו אל הביוב הציבורי ומתוכננים להתחבר בשנים הקרובות.

 1. מחוז חיפה: חדרה, ניר עציון, מעיין צבי, באקה ג'ת, ארבעת מט"שי מנשה (עירון, גרנות, להבות חביבה וגליקסון).
 2. מחוז צפון: הקייני ומבוא כרמל.
 3. מחוז מרכז: בית חירות (נתניה)

מכוני טיהור תעשייתיים המהווים טיפול קדם טרם חיבור שפכי המפעל למערכת הביוב הציבורית פועלים בשישה מהמפעלים הגדולים בתחום האיגוד: גן שמואל מזון, גלעם, פריגת, יקב זיכרון, מפעל זוהר דליה ומפעלי נייר. יוצא דופן הוא מט"ש מפעלי נייר אשר מחזיק בצו הרשאה להזרמת קולחין לנחל חדרה.

האיגוד נותן מענה בתגובה לאירועים המשפיעים על מכוני הטיהור והסביבה כגון: הזרמת שפכים חריגים ואסורים, אירועי גלישת שפכים וקולחים לסביבה וכשל התהליך במט"ש בהתאם לדרישת הרשויות. מענה האיגוד כולל סיורי שטח, איתור מקור השפכים החריגים והאסורים באמצעות אפיון שפכי התעשיות בתחום האיגוד, תחנות השאיבה וקווי ההולכה זאת בשיתוף ובתיאום תאגידי המים והרשויות.

מכוני הטיהור התעשייתיים, פועלים להפחתת במקור של העומסים האורגניים ומזהמים נוספים על מנת להביא את שפכי המפעלים לאיכות הנדרשת בכללי תאגידי מים וביוב ובערכים הנדרשים להזרמה לנחל במקרה של מט"ש מפעלי נייר.

בתעשיות קטנות יותר נדרשות מערכות קדם טיפול על פי אופי שפכי המפעל למשל: מערכת סינון ושיקוע להפחתת עומס מוצקים, מינון כימיקלים לאיזון ההגבה, מפריד שומנים במפעלי מזון וקוסמטיקה, מסעדות, מוסכים וכיו"ב. פיקוח וליווי האיגוד הביאו את המפעלים ובתי העסק לשיפור איכות השפכים באופן כולל: 

 1. שדרוג והוספת מערכי קדם טיפול
 2. מציאת חלופות מזהמות פחות לחומרי גלם וכימיקלים הנצרכים בתהליך
 3. הטמעת נהלי עבודה להפחתה במקור ובתחזוקה שוטפת

טיפול במקור בשפכי התעשייה טרם הגעה הזרמה למט"ש ולמערכת הביוב הציבורית מאפשר הוזלת עלויות בהקמה ובהפעלה של מכוני הטיהור מרכזיים והגנה על קווי ההולכה ו/או תחנות השאיבה. חשוב מכך, הפחתה של מזהמים במקור הינה הכרחית להפקת קולחים ברמה הנדרשת להשקיה ובוצה באיכות הנדרשת לקומפוסטציה.    

החברה לטיפול והשבת מי ביוב נחל חדרה

מכון טיהור השפכים חדרה הינו מט"ש אזורי אשר הוקם בשנת 1997 וממוקם סמוך לאזור התעשייה הצפוני של העיר סמוך לנחל חדרה. המט"ש מטפל בשפכי 7 רשויות שונות: אור עקיבא, חוף הכרמל (בית חנניה ושדות ים), בנימינה-גבעת עדה, ג'סר א-זרקא, חדרה, פרדס חנה-כרכור וקיסריה. רשויות אלו (להוציא את חוף הכרמל) שותפות במט"ש ומאוגדות לצורך ניהולו תחת "החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ" - החברה שמפעילה את המט"ש. המט"ש קולט בתשלום גם חלק משפכי מועצה אזורית חוף כרמל שאינה חלק מהחברה לניהול המט"ש. תחום האחריות של החברה הינו לקלוט את השפכים בגבול המוניציפלי של כל אחת מהרשויות, להוליך אותם בצנרת, לטפל בהם במט"ש ולהעבירם כקולחים להשקיה לרשות המים. המט"ש תוכנן לספיקה יומית של 38,000 מק"י האקוויוולנטי ל-190,000 נפש. ע"פ ממוצע הספיקות השנתי של 2021 המט"ש פועל ב-88% מהספיקה ההידראולית המתוכננת (כ-33,500 מק"י) וב- 89% מהעומס האורגני המתוכנן (כ-12,500 ק"ג/יום BOD) מהעומס האורגני המתוכנן.

תהליך הטיפול הינו תהליך של בוצה משופעלת הכוללת תהליכי ניטריפיקציה/דה ניטריפיקציה עם שיקוע ראשוני וייצוב בוצה אנאירובי. מתקיימת במט"ש הרחקה  של מוצקים מרחפים, חומר אורגני, אמוניה, חנקן כללי וזרחן והקולחים ביציאה עומדים בדרישות לאיכות קולחים שניונית.

תרשים 6. תהליך טיפול בשפכים מט"ש חדרה

המט"ש כולל את שלבי הטיפול הבאים:

 1. טיפול קדם סינון גס (25 מ"מ) וסינון עדין (6 מ"מ), בנוסף להרחקת גרוסת.
 2. שיקוע ראשוני בשני אגני שיקוע עגולים להרחקת מוצקים מרחפים בכניסה לתהליך הביולוגי.
 3. טיפול ביולוגי בשני אגני איוור מלבניים המחולקים לתאים אנאירוביים אנוקסיים ואירוביים בהם מתרחשת הרחקה ביולוגית של זרחן ואמוניה בתהליך ניטריפיקציה/דה ניטריפיקציה.
 4. שיקוע שניוני בשני אגני שיקוע שניוניים עגולים ביציאה מאגני האיוור. קולחים שניוניים מוזרמים בגרביטציה אל מחוץ למט"ש, אל מאגרי התפעול הצמודים למט"ש.
 5. טיפול בבוצה הכולל הסמכה במסמיך גרוויטציוני, עיכול הבוצה המוסמכת וסחיטת הבוצה טרם פינויה. גז הנוצר במעכלים מנוצל לערבול וחימום הבוצה, עודפי גז נשרפים.

שדרוג מט"ש חדרה: בשנת 2020 הוגשה לאישור האיגוד בקשה אשר מהותה הינה הוספת מערך טיפול שלישוני. על פי הפרשה הטכנית אשר הוגשה לאיגוד, השדרוג צפוי לשפר את איכות הקולחים ולהביאם לאיכות קולחים להשקיה חקלאית ללא הגבלה. הטיפול השלישוני מורכב משני חלקים מרכזיים: סינון עומק גרביטציוני המהווה טיפול מקדים לחיטוי וליטוש לקולחים השניוניים וחיטוי בקרני UV. השיפור באיכות צפוי להגדיל את הביקוש למי הקולחים המופקים במט"ש ובכך להפחית את כמות הגלישות של קולחים אל נחל חדרה. בבחינת ההיבטים הסביבתיים התמקדה בתוכנית המבוקשת, בנושאי מפגעים העלולים להיווצר. מיישום התוכנית עלו הממצאים הבאים:

 1. רעש ומטרדי ריח: להערכתנו, הוספת מערך טיפול שלישוני במט"ש לא תגרום לשינוי משמעותי בהשפעות הסביבתיות של רעש ומטרדי ריח.
 2. גלישה לנחל: איכות הקולחים צפויה להשתפר לשלישונית כך שהביקוש לקולחי המט"ש להשקיה חקלאית יעלה ותפחתנה גלישות לנחל חדרה. באירועי גלישה לנחל הפגיעה בסביבה תצטמצם ויקטן הסיכון תברואתי בשל החיטוי שעוברים הקולחים. יש לציין כי קולחי המט"ש באיכות שלשונית עדיין אינם עומדים באיכות הנדרשת להזרמה לנחל ובפרט בערכי הזרחן.

האיגוד אישר את התוכנית לשדרוג המט"ש לאחר ביצוע ההשלמות הנדרשות ובתנאים המפחיתים משמעותית את הסיכוי להיווצרות מפגע רעש סמוך למט"ש. בנוסף, קיימת תוכנית להרחבת המט"ש לספיקה של 60,000 מק"י האקוויוולנטית ל-300,000 נפש אשר על המט"ש לקבל אישורים עבורה, המט"ש הגיש בקשה לקבלת היתר.  נכון להיום שדרוג איכות הקולחים בתהליכי הקמה.

ממצאים

שפכים (ראה טבלה 10)

 • למט"ש מגיעים שפכים באיכות המאפיינת שפכים סניטרים הבאים לידי ביטוי ביחס BOD/COD של 2.0-3.0 להוציא חריגות מינוריות.
 •  ניתן לראות ירידה בעומסי המזהמים להוציא חנקן קלדהל ונתרן בערכיהם חלה עליה ביחס לשנת 2021. עומס המלחים הגבוה ביותר מגיע למט"ש בחודשי הקיץ, בחודשים אלו ספיקות אינן מהולות במי גשמים וכוללות הזרמת שפכים של עסקים עונתיים דוגמת ביץ' בר הממוקם בטיילת קיסריה שאינו פעיל בעונות הגשמים.
 • מהטבלה ניתן לראות כי בחלק מהחודשים העומסים גובלים בערכי התכן של המט"ש ואף מעבר להם.
 • בגין גידול אוכלוסייה במרחב הרשויות המזרימות אל המט"ש הייתה ציפייה לעלייה בעומס ההידראולי במט"ש אך העלייה שנראתה הינה נמוכה באופן משמעותי משנים קודמות, פחות מ- 1% עלייה בעומס ההידראולי השנה לעומת עלייה של קרוב ל- 10% לפני שנתיים.
 • העומס ההידראולי והאורגני נמצאים בקירוב על 89% ו- 83% בהתאמה מהתכן התכנוני במט"ש.
 • העומסים הגבוהים מדגישים את הצורך הדחוף בהרחבת המט"ש לספיקה של 60,000 מק"י והגדלת שאר עומסי התכן בהתאם.

טבלה 10. מט"ש חדרה איכות שפכים גולמיים בשנת 2022

חודש

ספיקה

מ"ק/יום

COD כללי

ק"ג/יום

BOD5 כללי

ק"ג/יום

TSS  105ºC

ק"ג/יום

חנקן קיילדל (TKN)

ק"ג/יום

זרחן כללי
כ-
P

ק"ג/יום

שמנים ושמנים

ק"ג/יום

COD/BOD

 

כלוריד

מ"ג/ל

נתרן Na

מ"ג/ל

ינואר

32,175

26,832

8,634

11,004

2,422

341

2,510

3.11

179

 

פברואר

34,618

27,414

10,455

10,939

2,763

385

1,627

2.62

169

 

מרץ

33,019

27,029

8,306

11,220

2,344

354

3,302

3.25

168

119

אפריל

33,770

30,772

12,461

12,079

2,938

365

2,116

2.47

220

 

מאי

32,637

41,410

14,108

14,835

2,706

262

4,194

2.94

218

 

יוני

34,268

33,685

13,484

12,832

2,614

265

3,992

2.50

236

130

יולי

32,638

34,038

12,330

11,868

2,286

258

2,562

2.76

181

 

אוגוסט

33,280

37,652

14,217

12,225

2,364

303

2,429

2.65

176

 

ספטמבר

35,501

33,132

10,568

12,156

2,213

284

1,349

3.14

178

127

אוקטובר

34,981

26,058

10,118

12,106

2,153

250

2,956

2.58

216

 

נובמבר

35,323

30,908

11,106

12,165

2,714

385

1,784

2.78

203

 

דצמבר

33,467

27,495

8,743

11,258

2,336

238

6,141

3.14

226

123

ממוצע 2022

33,807

31,369

11,211

12,057

2,488

307

2,914

2.8

198

125

ממוצע 2021

33,570

32,597

12,416

14,477

2,437

382

3,149

2.8

219

124

שינוי מ2021

1%

-4%

-10%

-17%

2%

-19%

-7%

1%

-10%

1%

ערך תכנוני

38,000

38,000

14,000

16,500

2,610

 

 

 

 

 

% מהתכן

89%

83%

80%

73%

95%

 

 

 

 

 

ממוצע 2019

30,525

28,186

10,508

15,020

2,323

296

2,167

2.7

174

65

 

קולחים (ראה טבלה 11)

בבחינת איכויות הקולחים לשנת 2022, איכות הקולחים השתפרה ביחס לשנה שעברה, נצפתה ירידה משמועתית בערכי מוצקים מרחפים ומוליכות חשמלית וירידה מתונה יותר בשאר המזהמים, נצפתה עלייה נמוכה בחנקן קלדהל.

בעתות בהן מפלס הקולחים גבוה ושאיבה למאגרים נפסקת, מתרחשת גלישה לנחל חדרה של קולחים שניוניים אשר לא עברו חיטוי. עליית המפלס עלולה להתרחש כתוצאה מחוסר תיאום בין מערכי השאיבה של המאגרים אליהם מזרים המט"ש. כמו כן תתרחש הגלשה אוטומטית כאשר מד המוליכות יציג ערכים חריגים. קולחים אלה אינם עומדים בערכים הנדרשים להזרמה לנחל ואינם מאושרים להזרמה ע"י הרשויות. כאמור בדו"ח השדרוג של המט"ש להפקת איכות שלישונית יכול להפחית את תדירות התופעה.

טבלה 11. מט"ש חדרה איכות קולחים לשנת 2022

חודש/יח'

TSS  105ºC

מ"ג/ל

COD כללי

מ"ג/ל

חנקן כללי

מ"ג/ל

זרחן   כללי כP-

מ"ג/ל

כלוריד

מ"ג/ל

נתרן  Na

מ"ג/ל

בורון  B

מ"ג/ל

SAR

mmol/L^0.5

 

ינואר

6.25

34.00

26.17

2.89

175

105

0.16

1.0311

פברואר

7.50

39.75

18.98

2.64

136

108

0.21

1.012

מרץ

3.43

45.28

18.07

1.00

224

128

0.32

1.02

אפריל

10.00

55.75

18.22

1.45

221

142

0.15

1.368

מאי

6.88

40.50

16.16

2.07

201

144

0.15

1.377

יוני

8.00

36.13

15.27

1.72

185

127

0.13

1.288

יולי

6.83

29.17

14.66

1.84

173

124

0.11

1.2785

אוגוסט

3.43

41.88

13.35

0.00

178

122

0.11

1.26

ספטמבר

6.17

28.33

12.25

0.70

187

130

0.12

1.3

אוקטובר

1.57

30.14

17.37

1.92

204

120

0.14

1.267

נובמבר

2.29

37.75

15.90

1.11

190

133

0.14

1.209

דצמבר

5.75

31.88

14.81

0.44

236

124

0.20

1.2873

ממוצע שנתי 2022

5.67

37.55

16.77

1.48

192

126

0.16

1.22

ממוצע שנתי 2120

14.02

45.08

16.40

1.94

195.00

130.00

0.18

3.49

אחוז השינוי

-147%

-20%

2%

-31%

-1%

-4%

-13%

-185%

ערך תכנוני

30

-

-

-

-

-

-

-

השקיה מוגבלת (מירבי/ממוצע)

30/45

100/150

60/75

12/17

250/280

150/200

0.4/0.5

1.4/1.8

השקיה בלתי מוגבלת (מירבי/ ממוצע)

10/15

100/150

25/35

5/7

250/280

150/200

0.4/0.5

1.4/1.8

 

מט"ש מנא"י

מפעלי נייר ממוקמים באזור תעשייה חדרה ומייצרים מוצרי נייר מפסולת נייר הנאספת מרחבי הארץ, תאית, כימיקליים שונים ומים. תהליך ייצור הנייר הוא עתיר שפכים. כיום צריכת מים של המפעל היא כ-2.5 מיליון מ"ק/שנה. מתהליך הייצור מוזרמים למט"ש כ-2.8 מיליון מ"ק שפכים תעשייתיים בשנה. השפכים מטופלים במכון טיהור עצמאי כאשר כ-28% מהקולחים מושבים לתהליך הייצור והיתר מורחקים לנחל חדרה (פסולים להשקיה עקב נוכחות גבוהה של בורון). השפכים התעשייתיים  מטופלים במערך טיפול הכולל: טיפול קדם (איגום סינון וניטרול), טיפול ביולוגי בשני שלבים - טיפול אנאירובי וטיפול אירובי, טיפול שלישוני ע"י סינון חול והכלרה ומתקן לריכוך. כיום רוב הקולחים המתקבלים בסוף תהליכים אלה מורחקים לנחל.

תרשים 7. תהליך הטיפול בשפכים במט"ש מנא"י

 

בוצה: בתהליך ייצור  הנייר נוצרים שני סוגי בוצה – (1) פסולת תהליכית מהכנת החומר וסינון ראשוני של השפכים. בוצה זו מפונת לריבוד רפתות. (2) בוצה שניונית הנוצרת בטיפול האירובי. כיום תהליך ייצוב הבוצה השניונית נעשה באגן האוורור יחד עם קו הנוזל.

המפעל החליט על הסבה של מכונה 4 מייצור נייר כתיבה לייצור נייר אריזה. בשל השוני בחומרי הגלם והתהליך, העומס האורגני בשפכים המגיעים למט"ש צפוי לעלות. על מנת להקטין את העומס על המתקן האירובי ולהתכונן לעלייה בעומס, הוכנה תכנית להרחבת מערך הטיפול בשפכים. בשנת 2019 אושרה התוכנית ע"י האיגוד.

בשנת 2020 נתן איגוד ערים חוות דעת בנוגע למתן היתר בנייה עבור הרחבת המתקן האנארובי במט"ש מנא"י. במאי 2021 הורחב המערך האנארובי ונוסף ריאקטור אנארובי נוסף בנפח של 1200 מ"ק. מטרת הרחבת המערך לטיפול אנארובי הינה להיערך לעלייה בעומס האורגני במט"ש בעקבות הסבה של מכונה מס' 4 מייצור נייר כתיבה והדפסה לייצור נייר אריזה. עומס ההידראולי אינו צפוי להשתנות עקב השינוי בפס הייצור, השינוי יבוא לידי ביטוי בעומס אורגני בלבד. בעזרת הוספת ריאקטור אנארובי נוסף עומסי התכן כוללים 87 טון COD ליום ויכולת הרחקת COD של 80%.

ממצאים

שפכים                            

  מערכת טיפול האנארובי:

 • העומס  הידראולי ע"פ ממוצע חודשי נע בין 6726-8625 מק"י המהווה כ-36% בממוצע מספיקת התכן של המערך האנאירובי 21600 מק"י .
 • העומס האורגני ע"פ ממוצע חודשי נע בין 23.47-59.51 COD/ton/day מהווים כ-55% בממוצע מהעומס המתוכנן של 78.5 COD/ton/day .
 •  המערך האנאירובי מפחית COD ביעילות הפחתה של 66.3-77.1% בין הכניסה למערך ליציאה ממנו. כאשר בשנת 2022 נמדדה יעילות חודשית ממוצעת של 73.12%.
 •  ישנה עלייה בעומס הממוצע על המתקן ביחס לשנים קודמות, מבחינת העומס האורגני והן בעומס ההידרולי .

  איור 3. בריכת שיקוע מט"ש מנאי

מערכת הטיפול האירובי:

 

טבלה 12. שפכי מט"ש מנא"י בשנת 2022

קולחים

 • מטבע מקור שפכי נייר חדרה, קולחי המט"ש פסולים לחקלאות בשל תכולת הבורון הגבוהה ביחס לדרישות להשקיה בלתי מוגבלת .
 • ע"פ דיגומי המט"ש (ראה טבלה 13) קולחי מנא"י תקינים ועומדים בערכי צו ההרשאה להזרמה לנחל חדרה.

טבלה 13. מט"ש מנא"י איכות קולחים המוזרמים לנחל חדרה בשנת 2022

חודש

BODt

CODt

NH4+

TN

TP

mgO/l

mgO/l

mg/l

mg/l

mg/l

ינואר

1.51

64

0.34

5.5

0.535

פברואר

2.30

64.56

0.79

4.12

0.654

מרץ

2.95

64.15

0.41

3.21

0.000

אפריל

1.10

63

0.47

4.14

0.704

מאי

2.23

71.91

0.60

5.03

0.484

יוני

2.06

62.43

0.49

4.24

0.088

יולי

3.81

66.31

0.73

5.06

0.000

אוגוסט

1.24

75.55

0.55

5.29

0.000

ספטמבר

1.47

63.58

0.44

3.87

0.000

אוקטובר

1.47

74.40

0.66

4.27

0.000

נובמבר

3.69

88.45

0.66

4.54

0.423

דצמבר

6.79

74.67

0.70

5.22

0.000

ממוצע

2.55

69.42

0.57

4.54

0.241

ממוצע 2021

5.33

75.00

0.43

4.31

0.210

צו הרשאה ממוצע

10

100

1.5

10

1

צו הרשאה מקסימלי

15

150

2.5

15

2

 

 

 

מכון טיהור ניר עציון

אל מט"ש ניר עציון מוזרמים שפכים מהישובים: דליית אל-כרמל, עוספיא, מ"א חוף הכרמל (עתלית, מגדים, בית אורן, גבע כרמל, הבונים, כרם מהר"ל, עופר, עין איילה, צרופה, מלון יערות הכרמל) וכמו כן, כלא כרמל. תהליך הטיהור מבוסס על בוצה משופעלת במשטר זרימה בוכנתי וייצוב בוצה בתהליך אירובי ללא טיפול שלישוני. המט"ש נמצא בשלבי הרחבה לקליטה וטיפול בשפכי טירת הכרמל ודרום חיפה מספיקת תכן של 10,000-32,000 מק"י בשני שלבים: העבודות על השלב הראשון החלו בשנת 2019  וכללו: הרחבת המט"ש לספיקה של 16,000 מק"י והקמת מערך לטיפול שלישוני וטיפול בוצה המותאמים לספיקה של 32,000 מק"י.

ממצאים

שפכים (ראה טבלה 14)

 • השפכים במט"ש מתאפיינים באיכויות של שפכים סניטריים, שבאים לידי ביטוי ביחס בין ה-COD/BOD אשר עומד על 1.8-3.
 • בהשוואה לשנת 2021 העומס ההידראולי הממוצע עלה ב-1% בלבד, להבדיל משנת 2021 בה נצפתה עלייה של 17% מעומס ההידראולי. העומס ההידראולי בשנת 2022 עמד על 85% מהתכן.
 • לא נצפתה עלייה כלל בעומס האורגני במט"ש בשנת 2022 לעומת השנה הקודמת, מעבר לכך גם בשנת 2021 לא נצפתה עלייה משמעותית בעומס האורגני להבדיל משנים הקודמות לה.
 • בדומה לשנה הקודמת ניתן לראות עלייה בעומסי המלחים במט"ש, ריכוז הכלוריד עומד ב-100% ביחס לתכן המט"ש אך ריכוז הנתרן חורג מהתכן.

טבלה 14. איכות שפכים גולמיים במט"ש ניר עציון בשנת 2022

חודש/יח'

ספיקה

[מ"ק/
יום]

CODt

[ק"ג/
יום]

BOD5

[ק"ג/
יום]

TSS

[ק"ג/
יום]

TKN

[ק"ג/
יום]

Pt

[ק"ג/
יום]

COD/BOD

[-]

שמנים ושמנים

[מ"ג/ל]

כלוריד

[מ"ג/ל]

נתרן Na

[מ"ג/ל]

ינואר

9166

6,631

2,979

2,033

475.9

75.8

2.23

76

352

201

פברואר

8394

7,068

2,728

1,628

445.5

63.8

2.59

43.5

113

 

מרץ

8811

8,362

4,185

2,344

547.6

86.1

2.00

53.5

180

 

אפריל

8443

8,466

4,503

3,110

615.8

100.3

1.88

102

261

185.09

מאי

8285

6,679

3,521

2,490

571.1

88.9

1.90

84

255

 

יוני

8543

7,599

3,951

2,172

555.1

82.7

1.92

60

262

 

יולי

8378

5,314

2,618

2,729

465.8

77.4

2.03

38

200

177

אוגוסט

7989

4,985

2,696

2,089

704.6

100.3

1.85

72

259

 

ספטמבר

8348

6,816

3,339

2,461

629.0

76.5

2.04

236.5

337

 

אוקטובר

8227

7,699

3,497

2,071

623.0

64.9

2.20

95.5

286

185.378

נובמבר

8601

16,093

7,096

3,956

831.5

73.1

2.27

 

246

 

דצמבר

8691

8,743

3,802

2,470

602.7

78.7

2.30

111

261

 

ממוצע 2022 [ק"גיום]

8,490

7,871

3,743

2,463

589.0

80.7

2.1

88

251

187

ממוצע 2021 [ק"גיום]

7,070

6,386

3,031

2,829

511.0

68.1

2.2

104

297

152

שינוי % מ-2021

1%

-1%

-2%

-1%

-2%

-1%

1%

-1%

3%

2%

ממוצע 2020 [ק"גיום]

8,433

7,974

3,807

2,499

598.4

81.1

2.1

89

243

184

תכן [ק"ג יום]

10,000

10,000

4,000

4,000

700

 

 

 

250

150

% מהתכן

85%

79%

94%

62%

84%

 

 

 

100%

125%

 

קולחים

מהנתונים בטבלה 15 עולה כי קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת. עם זאת, לאורך כל השנה נמדדו ריכוזי מלחים גבוהים החורגים מהערך המירבי לממוצע חודשי להשקיה חקלאית מוגבלת ובלתי מוגבלת. בשנת 2021 נצפתה עלייה בריכוזי המלחים בקולחי המט"ש אך בשנת 2022 ישנה ירידה בריכוזי המלחים ביחס לשנה שעברה. אנו סבורים כי צירוף ישובי דליית אל כרמל ועוספיה לתוכנית הניטור של תאגיד מוצקין הוא זה שהביא לשיפור באיכות קולחי המט"ש.

טבלה 15. איכות קולחים במט"ש ניר עציון בשנת 2022

חודש/יח'

COD כללי

[מ"ג/ל]

BOD5 כללי

[מ"ג/ל]

TSS  105ºC

[מ"ג/ל]

חנקן כללי

[מ"ג/ל]

זרחן   כללי P

[מ"ג/ל]

כלוריד

[מ"ג/ל]

נתרן   Na

[מ"ג/ל]

בורון B

[מ"ג/ל]

ינואר

26.0

6.5

2.75

11.0875

4.51

197.25

128

0.2385

פברואר

26.5

6.5

5.625

13.975

2.8

143.75

117.5

0.189

מרץ

32.4

6.5

4.69

14.475

2.7

228.75

146.25

0.24

אפריל

36.5

10.75

6.125

12.4

2.58

232.5

156.52

0.24

מאי

29.2

7.33

2.67

16.08

5

239.5

159.25

0.1875

יוני

33.3

7.375

3.625

13.46

5.7

236.75

156.5

0.1915

יולי

29.1

6.625

3.187

15.98

4.944

212.33

164

0.231

אוגוסט

33.3

9

3.75

18.6125

3.95

241.75

162.67

0.215

ספטמבר

30.9

7.285

3.33

12.2

2.5

243.33

156.75

0

אוקטובר

34.3

7.66

3.75

10.95

3.717

252

175.4264

0.232

נובמבר

53.9

13

8.5

16.3625

1.7

236.5

163

0.229

דצמבר

37.0

8

4.375

12.55

4.1

241.5

187.5

0.2755

ממוצע שנתי 2022

33.5

8.0

4.4

14.0

3.7

225

156

0.21

ממוצע שנתי 2021

30.1

7.0

4.3

16.4

3.8

278

172

0.21

ממוצע שנתי 2019

37.8

8.1

7.5

12.3

5.8

217

160

0.22

שינוי ב% מ-2021

11%

15%

2%

-14%

-3%

-19%

-9%

-1%

השקיה מוגבלת

100/150

20/30

30/45

60/75

12/17

250/280

150/200

0.4/0.5

השקיה בלתי מוגבלת

100/150

10/15

10/15

25/35

5/7

250/280

150/200

0.4/0.5

ערך תכנוני

 

15.0

20.0

15.0

5.0

 

 

 

 

שפכים חריגים ואסורים במט"ש ניר עציון

בשנת 2021 התקבלו חריגות באלומיניום בשפכי המפעל "אוכל ביתי ניר עציון", זהו מפעל גדול עם כמות שפכים מקסימלית המגיעה ל- 200 קוב ליום, למפעל השפעה לא מבוטלת על מט"ש ניר עציון. בעקבות חריגות בשפכי המפעל דרש האיגוד לאתר את מקור החריגה באלומיניום ולחדשו, בעקבות כך שכר המפעל את שירותי חברת "צלול" לשדרוג מערך הטיפול בשפכים הקיים במפעל, בשינוי סוג הקואגולנט ומינונו במערך הטיפול בשפכים חלה ירידה חדה בריכוז האלומיניום בשפכים וכתוצאה מכך המפעל עומד בריכוז הנדרש להזרמה של שפכים אסורים.

מכון טיהור מעיין צבי

מט"ש מעיין צבי הינו בבעלות משותפת של תאגיד מעיינות העמקים, החברה לטיפול במי חוף הכרמל  ופרדיס ומופעל ע"י חברת פלגי מים. המט"ש קולט שפכים מהרשויות: זכרון יעקב, פרדיס, וחלק מיישובי מ"א חוף כרמל הדרומיים  (נחשולים, דור, בת שלמה, שפייה, מעיין צבי, מעגן מיכאל ואתר חגית). המט"ש תוכנן עבור עומס הידראולי של 9,000 מ"ק ליום ואכן עמד בערך זה בשנים האחרונות, אך העומסים האורגניים ועומס המוצקים היו גבוהים מהמתוכנן והכבידו על המט"ש.

תהליך הטיפול בשפכים במתקן הוא מסוג בוצה משופעלת בשיטת A2O. זהו תהליך של בוצה משופעלת הכוללת הרחקת חומר אורגני וזרחן באגנים אירוביים ואנאירוביים וקיימת בו תוספת של ריאקטור אנוקסי לצורך הרחקת חנקן. מט"ש מעיין צבי מפיק קולחים שניוניים ברמה גבוהה באופן עקבי.

איור 4. תיאור סכמטי של תהליך הA2O

 

בשנת 2018 החל שדרוג המט"ש שמטרתו להגדיל את יכולת קליטת השפכים של המט"ש וטיפול בעומסים המתקבלים בהתבסס על טכנולוגיית מצע מקובע SUBRE)) של חברת "FLUENCE". הטכנולוגיה מתבססת על ממברנה חדירה לחמצן ובלתי חדירה למים. המערכת מותקנת באגן האנוקסי ומאפשרת קיום ניטריפיקציה ודה-ניטריפיקציה סימולטנית, כך שיבוטל זרם הסחרור בין האגן האירובי לאגן האנאוקסי. הטכנולוגיה מאפשרת הגדלת הנפח לטיפול ע"י הביופילם המגולגל וכן מהווה חסכון אנרגטי מבחינת כמויות אוויר שיש לספק. התהליך במט"ש מתחיל בטיפול קדם הכולל: סינון גס ע"י מגובים במרווח 10 מ"מ ומערך הרחקת חול. אחריהם השפכים מוזרמים למערכות משולבות המתבססות על תהליכי שיקוע, סינון והצפה להרחקת מוצקים, חול וגרוסת ושומנים. לאחר טיפול הקדם להפחתת העומסים, מוזרמים השפכים לאחד הריאקטורים במט"ש (1) ריאקטור אשר כולל אגן אנאירובי, אנוקסי ואגן אוורור אירובי (2) ריאקטור בו מותקנת טכנולוגיית פלואנס אשר כולל אגן אנאירובי, אגן בו מותקן המצע המקובע להרחקת חנקן ומזהמים נוספים ואגן אוורור אירובי. ע"פ דיווח המט"ש השדרוג מאפשר הגדלת ספיקת התכן ההידראולי ל10,000-12,000 מק"י ללא הוספת ריאקטורים. הבוצה במט"ש מטופלת באגנים אירוביים ומועברת לאתר קומפוסט.

ממצאים

שפכים (טבלה 16)

 • עולה כי שפכי מכון הטיהור מתאפיינים באיכויות של שפכים מוניציפליים הבאים לידי ביחס בין ה-COD/BOD  של 2.0-3.0.
 • בהשוואה לשנת 2021 העומס ההידראולי הממוצע נותר כמעט ללא שינוי.
 • התרחשה עליה בעומסים האורגניים בשפכי המט"ש בשנת 2022 לעומת שנה דאשתקד וזאת למרות שלא חל שינוי מהותי בעומס ההידראולי בכניסה למט"ש. חלה עלייה בערכי החמצן המומס, מוצקים מרחפים וזרחן ביחס לשנה הקודמת.

טבלה 16. איכות שפכים גולמיים במט"ש מעיין צבי בשנת 2022

חודש/יח'

ספיקה

[מ"ק/יום]

CODt

[ק"ג/יום]

BOD5

[ק"ג/יום]

TSS

[ק"ג/יום]

TKN

[ק"ג/יום]

Pt

[ק"ג/יום]

COD/BOD

[-]

ינואר

7634

829

375

352

72.5

10.2

          2.21

פברואר

7128

1173.25

600

413

78.9

9.8

          1.96

מרץ

7141

1002.75

475

596

82.9

9.1

          2.11

אפריל

6609

1057

600

474

90.5

9.4

          1.76

מאי

6753

1726.75

712.5

608

84.1

10.1

          2.42

יוני

6870

1145

500

504

82.5

11.2

          2.29

יולי

6769

1427

725

576

72.0

12.8

          1.97

אוגוסט

6830

1531.75

787.5

662

98.0

8.9

          1.95

ספטמבר

6823

1495.25

787.5

786

91.1

17.9

          1.90

אוקטובר

6609

1662.25

725

783

111.4

10.2

          2.29

נובמבר

7075

1927.25

937.5

547

109.2

8.2

          2.06

דצמבר

7666

1548

787.5

621

78.7

17.5

          1.97

ממוצע 2022 [ק"ג/יום]

      6,992

             1,377

           668

           577

                88

              11.3

          2.07

ממוצע 2120 [ק"ג/יום]

      7,211

             7,582

        3,789

           309

              638

              74.3

            2.0

% שינוי מ-2120

-3

24

22

92

-1

8

1

ממוצע 2020 [ק"ג/יום]

5,402

9,971

3,867

3,630

460

58.8

2.7

תכן [ק"ג/יום]

9,000

8,500

3,500

3,500

540

 

 

% מהתכן

78%

146%

43%

149%

131%

 

 

 

 

קולחים

מטבלה 17 ניתן לראות כי הקולחים עומדים באיכויות הנדרשות להשקיה באיכות שניונית ואף שלישונית בממוצע שנתי. ניתן להצביע על עלייה מתונה בעומס האורגני במט"ש ביחס לשנת 2021.

טבלה 17. איכות הקולחים במט"ש מעיין צבי בשנת 2022

חודש/יח'

COD כללי

[מ"ג/ל]

BOD5 כללי

[מ"ג/ל]

TSS  105ºC

[מ"ג/ל]

חנקן כללי

[מ"ג/ל]

זרחן   כללי כ-P

[מ"ג/ל]

כלוריד

[מ"ג/ל]

נתרן  Na

[מ"ג/ל]

בורון  B

[מ"ג/ל]

ינואר

34.14

6.00

7.86

17.40

1.90

214.00

115.00

0.23

פברואר

38.28

7.28

7.78

17.48

4.20

0.00

0.00

0.31

מרץ

38.00

6.71

10.57

18.98

1.65

0.00

0.00

0.31

אפריל

40.28

9.43

6.36

28.06

2.85

0.00

0.00

0.27

מאי

39.30

12.00

7.71

16.93

2.83

187.00

164.00

0.33

יוני

36.71

9.00

3.71

21.13

1.50

0.00

0.00

0.25

יולי

39.86

11.14

6.50

22.88

1.26

173.00

175.00

0.30

אוגוסט

57.00

16.43

8.60

39.93

2.75

0.00

0.00

0.30

ספטמבר

47.00

11.00

8.00

39.65

1.90

178.50

146.50

0.31

אוקטובר

39.50

10.00

7.00

30.95

1.56

196.00

153.67

0.36

נובמבר

47.30

12.83

7.00

35.10

1.70

176.33

163.33

0.35

דצמבר

59.30

14.30

13.00

33.55

2.40

187.00

160.33

0.32

ממוצע
שנתי 2022

43.1

10.5

7.8

26.8

2.2

109.3

89.8

0.3

ממוצע
שנתי 2021

41.5

8.9

7.8

22.9

3.0

210.2

151.1

0.3

%
השינוי מ-2120

3.9

18.6

1.0

17.4

-26.9

-48.0

-40.6

14.8

ממוצע
שנתי 2019

37.6

7.5

9.1

11.4

3.1

184.1

151.9

0.3

השקיה מוגבלת

100/150

20/30

30/45

60/75

12/17

250/280

150/200

0.4/0.5

השקיה
בלתי מוגבלת

100/150

10/15

10/15

25/35

5/7

250/280

150/200

0.4/0.5

% מהתקן הממוצע להשקיה בלתי מוגבלת

43%

105%

78%

107%

44%

44%

60%

76%

 

 

שפכים חריגים ואסורים במט"ש מעיין צבי

אחד התורמים המרכזיים לאיכות שפכי מט"ש מעיין צבי הינו יקב כרמל, ליקב קיים מערך טיפול בשפכים הכולל מתקן DAF, ריאקטור אנארובי וטיפול בריכוז סולפיד מומס. היקב הינו עסק עונתי ולכן ספיקת השפכים גבוה באופן משמעותי בעונת הבציר לעומת שאר ימות השנה, בעונת הבציר נפח השפכים עולה על יכולת הטיפול של מתקן הטיפול במפעל ולכן יתרת השפכים הלא מטופלים מוזרמים למכלי אגירה.

בחודש ינואר התרחשה תקלה במתקן טיפול בשפכי המפעל, האיגוד ביצע ליווי של המפעל עד לתיקון התקלה, כולל דיגומי חטף ומורכב לבקשת התאגיד "מעיינות העמקים" וסיורים בשטח.

מכוני טיהור מועצה אזורית מגידו

בעבר, שפכי היישובים במועצה אזורית מגידו טופלו במסגרת בריכות שיקוע וחמצון נפרדות לישובים, תהליך טיפול שהיה אופייני בארץ בשנות ה-60. היות והישובים במועצה פזורים במרחב שטח המועצה כמאפיין מועצות אזוריות, הוקמו מכוני טיהור קטנים לטיפול במקבץ ישובים ומפעלים הפועלים במ"א מגידו.

מכון טיהור הקייני

מט"ש הקיני, פועל בשיטת בוצה משופעלת הכולל הרחקת חנקו וזרחן. במט"ש שני מודולים מקבילים לטיפול בשפכים. הטיפול בשפכים כולל: סינון במגוב מכני, טיפול ביולוגי כולל אגנים אנוקסים ואירוביים (ללא טיפול בזרחן ושיקוע שניוני). הטיפול בבוצה כולל הסמכה, עיכול בתהליך אירובי וסחיטה. הקולחים המופקים מהמכון מוזרמים למאגר מגידו ב' ונדרשים לעמוד באיכות מי קולחין למט"ש קטן: 20 מג"ל צריכת חמצן כימית, 30 מג"ל מוצקים מרחפים וכן רשימת הערכים הנוספים המופיעים בתוספת השלישית ובתוספת השנייה אזור קישון.

מט"ש הקיני הוקם לקליטת שפכי כלא מגידו, התורמים כיום כ-20% מספיקת השפכים בכניסה למט"ש.  כיום, המט"ש קולט שפכים מכלא מגידו, קיבוץ מגידו, אורחן מגידו וגן לאומי מגידו דרך שני קווים:           (1) קיבוץ מגידו המזרים בעיקר שפכים סניטריים. אל קו זה חובר בשנת 2019 גן לאומי מגידו (2) קו כלא מגידו אליו מתחבר גם אורחן מגידו. מכלא מגידו מוזרמים שפכים סניטריים ושפכי המטבח המוסדי. מאורחן מגידו מוזרמים שפכי מסעדות ותחנות דלק בנוסף לשפכים סניטריים.

ממצאים

שפכים (ראה טבלה 18)

 • השפכים במט"ש מתאפיינים באיכויות של שפכים סניטריים, שבאים לידי ביטוי ביחס בין ה-COD/BOD אשר עומד על 1.5-2.5.
 • העומס ההידראולי הממוצע עמד על 73% מנתוני התכן ע"פ ממוצע שנתי. נראה שבחודשים גשומים מגיעות ספיקות גבוהות מהממוצע למט"ש בניגוד לחודשים יבשים. ביחס לשנים קודמות מתרחשת ירידה הדרגתית בעומס ההידראולי במט"ש כך שביחס לשנת 2021 התרחשה ירידה של 11%.
 • העומס האורגני במט"ש עומד על 51% מהתכן. בדומה לעומס ההידראולי גם העומס האורגני נמצא במגמת ירידה ברורה כך שהתרחשה ירידה של 63% העומס האורגני משנת 2021.

טבלה 18. מט"ש הקייני איכות שפכים גולמיים בשנת 2022

חודש/יח'

ספיקה

[מ"ק/יום]

CODt

[ק"ג/יום]

BOD5

[ק"ג/יום]

TSS

[ק"ג/יום]

TKN

[ק"ג/יום]

Pt

[ק"ג/יום]

COD/BOD

[-]

ינואר

625

106

47

17

22

2.6

2.25

מרץ

555

217

120

26

29

3.8

1.81

מאי

603

433

178

171

38

4.3

2.43

יוני

542

254

146

388

28

2.9

1.74

ספטמבר

639

912

525

1081

88

8.8

1.74

אוקטובר

634

903

339

2189

43

6.5

2.66

נובמבר

585

192

85

156

0

3.5

2.25

ממוצע 2022

598

431

206

575

35

4.6

2.10

ממוצע 2021

530

158

92

21

21.8

2.9

1.7

שינוי מ2120

-11.31%

-63.35%

-55.29%

-96.35%

-38.46%

-37.34%

-18.87%

תכן

820

752

342

288

50

 

 

% מהתכן

73%

57%

60%

200%

71%

 

 

 

 

קולחים (ראה טבלה 19)

קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת ובלתי מוגבלת. יחס לשנה קודמת חלה ירידה בריכוז המלחים בקולחי המט"ש ושיפרה את איכות הקולחין המופקים ממנו.

טבלה 19. מט"ש הקייני איכות קולחים בשנת 2022

 חודש

 

TSS 

מ"ג/ל

BOD5

מ"ג/ל

CODt

מ"ג/ל

TKN

מ"ג/ל

Pt

מ"ג/ל

Cl

מ"ג/ל

Na

מ"ג/ל

B

מ"ג/ל

ינואר

10

4

33

9.5

1.66

73

56

0.16

מרץ

17.5

2.25

15.5

7.55

1.225

196.5

107.85

0.155

מאי

8

2

8

6.44

2.63

286

157

0.12

יוני

11

2

24

5.6

4.03

250

144

0.14

ספטמבר

21

2

21

5

2.94

231

141

0.14

אוקטובר

3

4.5

30

18.2

4.8

285

170

0.2

נובמבר

1

2.2

29

5

2.05

302

199

0.13

ממוצע 2022

10.21

2.71

23

8.18

2.76

232

139

0.15

ממוצע 2021

11.9

7.6

34.0

10.8

4.7

237

144

0.15

% השינוי מ2021

-12.03%

147.71%

14.66%

174.56%

194.43%

-38.40%

-24.07%

-16.08%

ממוצע 2019

9.00

6.8

28.7

12.13

2

100.2

62.89

0.29

ערך תכנוני

30

20

 

15

5

 

 

 

ערכים מותרים להשקיה מוגבלת

30/45

20/30

100/150

60/75

12/17

250/280

150/200

0.4/0.5

השקיה בלתי מוגבלת

10/15

10/15

100/150

25/35

5/7

250/280

150/200

0.4/0.5

 

שפכים חריגים ואסורים במט"ש מבוא כרמל

בעקבות תלונה של מי מגידו על חוסר תחזוקה של מפריד שמנים ושומנים במוצא של אורחן מגידו בוצע סיור ודיגום במקום. מט"ש הקייני הינו מט"ש קטן אשר מרגיש קליטה מוגברת של שומנים מעסקי מזון מקומיים, אורחן מגידו עבר שיפוץ והורחב לכניסה של מסעדות חדשות, צירוף עסקי מזון נוספים משפיעים על צורך הפינוי התדיר יותר של מפריד השומן המאסף על מנת להוריד עומס אורגני בכניסה למט"ש הקיני. בעקבות הסיור בוצע פינוי של המפריד ולקראת פתיחה של שתי מסעדות נוספות במתחם תוצע תוכנית פינוי למפריד המאסף שמטרתה להסדיר את שפכי מתחם אורחן מגידו.

מכון טיהור מבוא כרמל

מט"ש מבוא כרמל הוקם בסמוך לפארק התעסוקה בשנת 2017. מט"ש מבוא כרמל הינו מתקן ממבראנלי (MBR) עם בריכת ויסות בעלת נפח תפעולי של 500 מ"ק. המט"ש תוכנן לספיקת שפכים ממוצעת של 2,000 מק"י ו-3,000 מק"י ביום שיא. בפועל, ע"פ הנתונים שנאספו לאחר חיבור קיבוץ עין השופט, המט"ש קולט בשגרה כ-1,250 מק"י. בינואר 2020 שהיה גשום מאד נמדדה ספיקה ממוצעת של 2,145 מק"י וספיקות שיא יומיות של מעל 4,000 מק"י. המט"ש פועל בשגרה ב-60% מהספיקה ההידראולי המתוכננת.

עומס אורגני: מט"ש מבוא כרמל תוכנן עבור עומס אורגני (COD) של 2,160 ק"ג ביום. באופן שגרתי השפכים בכניסה למט"ש מהווים פחות מ-50% מערך זה. באירועי גשם משמעותיים, כאשר מגיעים אל מערכת הביוב מי נגר ממקורות שונים עלולה להתקיים חריגה מערך זה.  

מתקן הממברנות הינו מתקן רגיש ולעיתים פועלות 2 מתוך 3 קסטות ממברנות בשל תקלות וטיפולים תקופתיים. בעת תחזוקת הממברנות ניתן לטפל בספיקה של 1,320 מק"י בממוצע במקום 2,000 מק"י. ספיקות גבוהות מהתכן גורמות לסתימה מהירה של הממברנות, ירידה ביכולת היניקה ואף עלולות לגרום לגלישת שפכים לסביבה. מכאן עולה הצורך להפחית הזרמות של מי נגר אל המט"ש בימי גשם ככל הניתן.

בשל היותו מט"ש קטן הינו רגיש מטבעו לתנודתיות בעומסים וחשוף לפגיעה בתהליך הביולוגי במקרה של שיאים חריגים בספיקה. עם זאת, בריכת וויסות בנפח 800 מ"ק בכניסה למט"ש מאפשרת בשגרה וויסות של העומס הנכנס לתהליך. באירועי הזרמה קיצוניים, קיימת האפשרות להזרים שפכים אל בריכת חירום ולשאוב אותם לתחילת התהליך.

  המט"ש תוכנן לטפל ב-2,000 מ"ק שפכים ביום ממוצע ועד 3,000 ביום שיא להפקת מי קולחים באיכות שלישונית. שיטת הטיפול במט"ש הינה בוצה משופעלת משולבת ממברנות (MBR) בקונפיגורציה אנאירובית.

ממצאים

שפכים

ניתן לראות מיחס ה-COD/BOD אשר נע בין 2.0 ל-4.5 שהשפכים המוזרמים למט"ש הינם שפכים סניטריים עם ריכוז לא זניח של שפכים תעשייתיים וחקלאיים. 

 • השפכים המגיעים למט"ש נתונים לתנודתיות רבה ובעלי אופי משתנה. ניתן לראות זאת מטווח הערכים הגדול המתקבל בכל העומסים הנמדדים.
 • ב-2022 המט"ש קלט עומס הידראולי בספיקה ממוצעת שנתית של 1,430 מק"י המהווה 72% מהתכן של המט"ש, לפי הנתונים הקיימים בידינו. כאשר הספיקות גבוהות יותר באופן משמעותי בחודשים הגשומים. הדבר נובע מחדירה של מי נגר לקווי ביוב והזרמתם למט"ש. עומס ההידראולי על המט"ש הולך ועולה, ניתן לראות זאת בעזרת שינוי בעומס ביחס לשנת 2019 וצפוי לעלות מעבר בשנה הקרובה, השינוי נובע מהתפתחות מ"א מגידו מבחינת גידול אוכלוסייה טבעי והן מבחינת תעשיות חדשות.
 • העומס האורגני על המט"ש עולה גם כן, המזהמים הבולטים הם חנקן ה-TSS ה-TKN ו-P. העליה הזו נובעת מחיבור רפת רמת השופט למט"ש בשנת 2020. שפכי רפתות מתאפיינות בריכוזי COD ו- TTS גבוהים וכך גם ריכוזי חנקן וזרחן. אמנם ספיקות המגיעות מהרפת אינן גבוהות ומהוות כ- 2% בלבד מהספיקה הנכנסת למט"ש אך מבחינת עומסים אורגניים שפכיה מורגשים במט"ש קטן כמו מבוא כרמל. ברפת קיים מתקן קדם טיפול בשפכי הרפת, יחד עם זאת המתקן אינו מסוגל ללטש את השפכים להגעה לריכוזים הנדרשים לפי כללי תאגידי מים וביוב ולכן בשנת 2021 בוצעה הסדרה סביבתית ברפת ע"י נציגי האיגוד כולל דרישת שדרוג המתקן הקיים.

טבלה 20.  מט"ש מבוא כרמל איכות שפכים גולמיים בשנת 2022

חודש/יח'

ספיקה (רציף)

מ"ק/יממה

COD כללי

ק"ג/יום

BOD5  כללי

ק"ג/יום

TSS  105ºC

ק"ג/יום

חנקן קיילדל (TKN)

ק"ג/יום

זרחן כללי כ-P

ק"ג/יום

COD/BOD

[-]

ינואר

1678

1413

319

554

101

19.6

4.43

פברואר

1650

929

323

439

96

31.6

2.87

מרץ

1620

1817

704

1519

135

18.3

2.58

מאי

1488

9002

1195

2283

161

22.6

7.53

יוני

1445

3425

1140

7781

140

32.8

3.00

ספטמבר

1081

1616

361

1199

69

12.7

4.48

אוקטובר

1032

1376

384

650

67

14.1

3.59

נובמבר

1448

1720

511

1478

83

15.1

3.37

ממוצע שנתי 2022

1,430

2,662

617

1,988

106

20.9

4.31

ממוצע שנתי 2021

1,447

1,001

356

798

105

19.7

2.81

ממוצע שנתי 2019

1,067

918

298

401

62

11.1

3.09

שינוי ב-% מ-2021

-1.16%

165.97%

73.32%

149.12%

1.39%

5.89%

53.55%

תכן

2000

2305

1110

1152

 

34

 

% מהתכן

72%

116%

56%

173%

 

61%

 

 

קולחים (ראה טבלה 21)

מבחינה אורגנית, ביחס לשנת 2021, התרחשה ירידה בעומס מוצקים מרחפים, צריכת חמצן כימית וביולוגית, גם ערכו הממוצע של הקלדהל הראה ירידה, יחד עם זאת התרחשה עלייה משמעותית בריכוז הממוצע של חנקן אמוניאקלי, עליות מתונות יותר נראו בערכי הזרחן והמלחים.

המידע שהתקבל השנה מהמט"ש הינו חלקי ולכן אינו מצביע על מצב המט"ש לאורך כל השנה, יחד עם זאת עקב צירוף צפוי של רפת נוספת ופתיחת מפעלים חדשים באזור התעשייה מבוא כרמל איכות קולחי המט"ש עלולה להיפגע.

 טבלה 21. ניתוח איכות קולחים מבוא כרמל בשנת 2022

חודש/יח'

TSS

מ"ג/ל

BOD5

מ"ג/ל

CODt

מ"ג/ל

TN

מ"ג/ל

חנקן אמוניקאלי כ-N

מ"ג/ל

Pt

מ"ג/ל

Cl

מ"ג/ל

Na

מ"ג/ל

B

מ"ג/ל

ינואר

8.1

2.2

20

9.6

5

1.68

135.5

101

0.15

פברואר

8.9

3.0

21

7.8

5

8.43

170.5

3

0.1

מרץ

9.5

2.1

31

15.7

5

3.7

176.5

150

0.11

מאי

1.9

3.0

10

4.5

13.15

0.9

169.5

118.5

0.12

יוני

2.4

2.1

19

18.5

18.5

26.9

200

121

0.12

ספטמבר

3.1

2.9

21.3

5

5

15.13

191.25

126

0.115

אוקטובר

2.6

2.5

19.57

11

9.25

5.42

190

130.3

0.1

נובמבר

2.4

4.3

35.86

30.06

30.18

9.515

194.75

122.675

0.095

ממוצע 2022

4.88

2.76

22

12.77

11.39

8.96

179

109

0.11

ממוצע 2021

6.25

2.41

29

27.23

20.42

5.47

188

125

0.14

השקיה בלתי מוגבלת (מירבי)

15.00

15.00

150

35.00

15.00

7.00

280

200

0.40

השקיה מוגבלת (מירבי)

45.00

30.00

150.00

75.00

 

17.00

280.00

200.00

0.50

% מהתקן להשקיה בלתי מוגבלת

42%

16%

19%

78%

136%

78%

67%

62%

35%

ערך תכנוני

10

10

100

25

10

5

 

 

 

ממוצע 2019

5.58

9.12

31

13.09

4.33

6.40

170

146

0.08

שינוי מ-2021

-84.21%

-143.33%

-18.33%

-75.97%

92.28%

9.23%

19.96%

3.04%

-10.14%

 

שפכים חריגים ואסורים במט"ש מבוא כרמל

בחודש נובמבר המט"ש סבל מהזרמה של דטרגנטים אשר גרמו להקצפה ושיבוש בתהליכי המט"ש. עקב דיגום באזור התעשייה המערבי רמת השופט בחודש ספטמבר אשר הראה חריגה יוצאת דופן בריכוז הדטרגנטים התעורר חשש שההזרמה החריגה מגיעה מאזור התעשייה הנ"ל. עקב כך בוצע סיור בשטחי המפעלים הפעילים באזור התעשייה תוך כדי ביצוע דיגומים בנקודות שונות עד שנתגלתה דליפה של חומרי גלם לתוך מערכת הביוב שמקורה במחסן החומרים של מפעל זהר דליה. בעקבות גילוי הדליפה נסתמה יציאת חומרים פעילי השטח והמחסן צורף לתוכנית הניטור של מי מגידו.

במ"א מגידו מבוצעים דיגומים משלימים באזור התעשייה רמת השופט ואורחן מגידו, אירוע שהתרחש בנובמבר נותן אינדיקציה ברורה לחשיבות ביצוע דיגומים משלימים באזורים שעלולים להזרים שפכי תעשייה למערכת הביוב הציבורית.

מכון טיהור נתניה (בית חירות)

המט"ש הוקם בשנת 1974 בשטח המועצה האזורית עמק חפר. מתקן טיהור השפכים של העיר נתניה ממקום באזור חקלאי בעמק חפר. כ-600 מ' מזרחית למט"ש ממוקם קיבוץ מעברות. המט"ש מופעל ע"י חברת אלקטרה בנייה בע"מ משנת 2008. המט"ש שודרג ב-1994 במטרה לתת מענה לגידול האוכלוסייה והתפתחות האזור עד לספיקת שפכים של כ-73,000 מ"ק האקוויוולנטי ל-405,000 נפש, זאת בהתאם לתחזית גידול האוכלוסייה ביישובים המזרימים למט"ש לפחות עד שנת 2025. היישובים המחוברים למט"ש הינם: נתניה, עמק חפר מזרח (מאוקטובר 2018) ומערב, כפר יונה, פרדסיה וקדימה.

תהליך הטיפול בשפכים הנכנסים למט"ש כולל טיפול קדם של סינון במגובים גסים ועדינים, שיקוע חול והפרדת שומנים, שיקוע ראשוני באגנים הישנים והחדשים. טיפול ביולוגי בשיטת בוצה משופעלת להרחקת עומס אורגני כולל הרחקת חנקן וזרחן וטיפול שלישוני הכולל סינון במסנני חול גרביטציוניים והכלרה בהיפוכלוריט.

ייצוב הבוצה יעשה בשני אופנים מקבילים: הבוצה הראשונית בעיכול אנארובי והבוצה השניונית בטיפול אירובי שתי הבוצות עוברות הסמכה במסמיכי סרט וסחיטה בצנטריפוגה. הבוצה הסחוטה מועברת למכולות המפונות על ידי קבלן חיצוני מהמט"ש להמשך טיפול (קומפוסטציה).

הביוגז הנוצר בתהליך הייצוב האנאירובי משמש לחימום בוצת במעכלים האנאירוביים באמצעות מחליפי חום ועופי הגז נשרפים.

ממצאים

שפכים (ראה טבלה 22)

 • עולה כי שפכי מכון הטיהור מתאפיינים באיכויות של שפכים מוניציפליים עם תרומה של שפכים תעשייתיים הבאים לידי ביטוי ביחס בין ה-COD/BOD של 2.5-3.5. 
 • בהשוואה לנתונים משנת 2022 נצפתה עלייה מתונה בעומס ההידראולי על המט"ש (2%), לא נצפתה עלייה בעומס האורגני כלל ביחס לשנת 2020 וירידה במזהמים אחרים כגון מוצקים מרחפים חנקן קלדהל וזרחן. המט"ש מקבל שפכים סניטיריים בתוספת משמעותית של שפכי תעשייה שמקורם בעמק חפר אך נראה שלמרות העלייה בעומס ההידראולי על המט"ש, ישנה מגמה של שיפור עומס המזהמים האורגניים שמוזרמים למט"ש.

 

טבלה 22. מט"ש נתניה איכות שפכים גולמיים בשנת 2022

חודש/יח'

ספיקה

מ"ק/יום

COD כללי

ק"ג/יום

BOD5 כללי

ק"ג/יום

TSS  105ºC

ק"ג/יום

חנקן קיילדל (TKN)

ק"ג/יום

זרחן כללי כ-P

ק"ג/יום

COD/BOD

ק"ג/יום

ינואר

59,236

52,187

16,571

17,697

3,643

371

3.15

פברואר

57,545

56,797

20,486

25,622

4,028

633

2.77

מרץ

56,632

47,797

17,443

16,163

3,783

498

2.74

אפריל

53,136

48,447

17,309

20,909

3,534

537

2.80

מאי

63,687

67,652

20,205

20,475

4,156

509

3.35

יוני

54,719

46,500

17,335

18,167

3,677

679

2.68

יולי

53,202

60,251

18,514

31,362

3,910

692

3.25

אוגוסט

55,820

48,898

15,663

18,097

3,651

603

3.12

ספטמבר

55,466

50,821

15,836

15,836

3,605

455

3.21

אוקטובר

55,217

36,954

12,990

17,021

3,506

541

2.84

נובמבר

57,941

45,322

16,386

19,561

3,604

579

2.77

דצמבר

58,207

71,260

20,256

25,989

4,118

547

3.52

ממוצע 2022

56,734

52,740

17,416

20,575

3,768

549

3.0

ממוצע 2020

55,383

52,944

18,857

25,409

4,159

605

2.9

ממוצע 2019

53,682

45,450

17,197

21,953

3,646

474

2.6

ערך תכנוני

72,877

61,581

26,970

33,523

4,373

875

-

% מהתכן

78%

86%

65%

61%

86%

63%

-

ממוצע 2018

50,321

44,271

19,047

21,744

3,017

457

2.4

 

 

קולחים (ראה טבלה 23)

מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה בלתי מוגבלת במהלך רוב חודשי השנה בהשוואה לערך המירבי לממוצע חודשי אריתמטי. מט"ש נתניה הפיק קולחים שלישוניים באופן עקבי במהלך שנת 2022. קולחים שלישוניים הם קולחים בהם הורחקו המזהמים המיקרוביאליים באמצעות סינון וחיטוי והם מוגדרים קולחים שניתן להשתמש בהם ללא מגבלה בהשקיה.

טבלה 23. מט"ש נתניה ניתוח איכות קולחים בשנת 2022

 

TSS

BOD5

CODt

TN

חנקן אמוניקאלי כ-N

זרחן   כללי כ-P

Cl

Na

B

חודש/יח'

מ"ג/ל

מ"ג/ל

מ"ג/ל

מ"ג/ל

מ"ג/ל

מ"ג/ל

מ"ג/ל

מ"ג/ל

מ"ג/ל

ינואר

2.6

5.0

24

11.1

9.45

1.9

173

120

0.19

פברואר

2.5

5.0

18

11.8

9.5

2.2

165

101

0.17

מרץ

2.7

5.0

28

10.9

9.04

1.0

222

128

0.23

אפריל

2.8

5.0

27

7.4

4.4

1.9

227.0

144.3

0.2

מאי

3.2

5.0

31

6.1

4.335

1.9

255

155

0.23

יוני

2.7

5.4

29.1

7.5

3.7

1.9

244

166

0.23

יולי

2.6

5.0

27

6.4

3.7125

1.6

230

136

0.22

אוגוסט

2.6

5.0

27

8.3

4.716

1.9

234

139

0.18

ספטמבר

2.6

5.0

31

12.6

7.94

0.8

264

156

0.20

אוקטובר

2.5

5.0

28

14.7

9.812

0.9

264

135

0.25

נובמבר

2.5

5.0

30

12.3

6.955

1.3

258

157

0.19

דצמבר

2.5

5.0

28

14.8

9.3

2.2

221

141

0.20

ממוצע שנתי 2022

2.6

5.0

27.3

10.3

6.9

1.6

230

140

0.21

ממוצע שנתי 2020

2.8

5.1

30.6

15.2

6.4

2.6

211

137

0.22

תקנות להשקיה בלתי מוגבלת

10/15

10/15

100/150

25/35

10/15

5/7

250/208

150/200

0.4/0.5

% מהתקן הממוצע

26%

50%

27%

41%

69%

32%

92%

93%

51%