מחלקת תכנון סביבתי
מספר טלפון: 073-2393462
כתובת דוא"ל: [email protected]

ככל שהולכת וגוברת בעולם ההכרה, שקיימות היא חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי, כך גוברת ההבנה שבעזרת תכנון קשוב לסביבה, ופיתוח מתחשב בה, ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר, לאין ערוך, את איכות חיינו וחיי ילדנו.תכנון סביבתי חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע שינויים בלתי פוסקים בסביבה בה הוא חי. השינויים כוללים בין השאר: עיבוד האדמה לצרכי חקלאות, בניה ליעודים שונים- מגורים, תעשייה, מסחר, תיירות וכד', חציבה וכרייה, סלילת דרכים, ניצול משאבים לצרכי אנרגיה. מערכת התכנון היא המספקת את המסגרת החוקית. שינויים אלה בסביבה. מערכת התכנון הרשמית במדינה פועלת מתוקף "חוק התכנון והבניה", במסגרת זו כל בניה וכל שינוי בפני הקרקע חייבים לקבל היתר של מוסד תכנון, וקבלת היתר מותנית בהיותו תואם תכנית ברת תוקף.
התכנון הסביבתי שואף להטמיע את נושאי איכות הסביבה השונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי השונים בתכניות ובבקשות להיתרים המוגשים על פיהן. הכללת שיקולים סביבתיים בשלבים הראשונים של התכנון, אמורה להבטיח תכנון נכון מבחינה סביבתית ולמנוע או למזער חיכוכים סביבתיים עתידיים לעת ביצוע והפעלת הפרויקט.  בהמשך אחראי האיגוד למתן תנאים ברישיון עסק של עסקים שבפעילות יש היבטים סביבתיים.

הראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות, תפיסות תכנוניות, של ראיה כוללת וארוכת טווח. הנקראים בשפת התכנון שיקולים שלפיתוח בר קיימא.
הכלים המקצועיים-סטטוטוריים לבחינת פרויקטים של בניה ופיתוח העומדים לרשות המתכננים הסביבתיים כוללים בין השאר חוות דעת סביבתיות ותסקירי השפעה על הסביבה.

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל מיצג את עצמו ב- 5 ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה. במסגרת זו נוכח האיגוד בישיבות ועדות התכנון המקומיות. האיגוד מחווה דעתו בכל הבקשות להיתרי בנייה, שלהן השלכות סביבתיות, וקובע את התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי בנייה ומלווה הכנת תכניות מקומיות ומפורטות. בנוסף, מייעץ האיגוד באופן שוטף למהנדסי הועדות המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם ומעדכן אותם על החידושים בתחומים הסביבתיים השונים שלהם השלכות לתחום התכנון.

התנאים הסביבתיים הנקבעים ע"י האיגוד במתן היתרים ,ובהמשך גם ברישיונות עסק, מבטיחים שהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור (תעשיה, מלאכה, מסעדות, גני אירועים רפתות, לולים וכד') בטווח קרוב תפעל ללא (או במינימום) מטרדים לסביבתם. השתתפות האיגוד בשלבים המוקדמים של גיבוש תוכניות מאפשרת הבטחת האינטרסים הסביבתיים לטווח הארוך.