אגף תעשיות ותשתיות

במרחב האיגוד פועלות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל לזיהום סביבתי. אגף התעשיות באיגוד בוחן את מגוון ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב, מפקח עליהן ומוביל אותן לכדי אסדרה סביבתית. האגף עוסק בבקרה ומניעה של פליטות מזהמים לאוויר, טיפול בשפכים, מניעת זיהומי קרקע ומקורות מים, טיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש, קרינה ואסבסט.

בשטח האיגוד פועלים יותר מאלף בתי עסק ומפעלים הדורשים התייחסות סביבתית. לצורך כך נדרש האגף להכיר ולהתייחס למגוון רחב מאוד של פעילויות החל מבתי עסק קטנים, דרך מתקני טיהור שפכים וכלה בתחנות כוח ואסדת גז טבעי.

האגף מלווה תעשיות ופיתוח של תשתיות משלב מתן חוות דעת מקצועית בשלבי התוכניות וההיתרים, דרך מתן תנאים ברישיון העסק ועד לפיקוח על עמידה בתנאים וההנחיות.

האגף מהווה אינטגרטור המקשר בין הרשויות החברות באיגוד לבין המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, תאגידי המים, חברות כלכליות, משרדי ייעוץ ותכנון, עמותות ופעילים סביבתיים, מכוני מחקר וגורמים נוספים.

בנוסף לפעילויות אלו עם כניסתו של נושא הגז הטבעי למרחב האיגוד בשנת 2017, פעל האגף לבחינת תשתיות הגז המוקמות בשטח האיגוד ואת ההשפעות העתידיות מהפעלת מערכות אלו.

הפיקוח על התעשיות כחלק מהאסדרה הסביבתית נעשה באופן שוטף וכולל סיורים במפעלים, מעקב אחר ניטור רציף, דיגומי ארובות, דיגומים סביבתיים, בדיקות תקופתיות ובדיקות פתע, דיגומי שפכים, מתן חוות דעת מקצועיות לרשויות וכן ניהול תכתובות והבהרות עם הנהלת המפעלים. יש לציין כי הליכי האכיפה מבוצעים במידת הצורך ע"י המשרד להגנת הסביבה או הרשויות בהתאם לסמכותם.

הקו המנחה העיקרי של האגף הינו מזעור ההשפעות הסביבתיות מפעילות תעשייתית לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי הרשויות החברות באיגוד.

הצוות המקצועי של האגף פועל מתוקף חוקי עזר וזאת בנוסף לתקנות הארציות: